03 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

کابل باختر 3 حوت به سلسلۀ نظارت از روند کار وزارت‌خانه‌ها...

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

کابل باختر 3 حوت از روز جهانی زبان مادری امروز از...

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

کابل باختر 3 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 25 دلو  
بانک مرکزی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را ازطریق به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک الی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را درداوطلبی چهارشنبه 27 دلو سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

طکابل باختر 25 دلو
بانک مرکزی افغانستان یک بار دیگر از شهروندان خواست تا درحفظ ونگهداشت بانک  نوت های افغانی بذل مساعی کنند.
محمدقسیم رحیمی معاون این بانک که امروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که مطابق به ماده 39 قانون بانک مرکزی بانک نوت های نامناسب که رنگ زده شده باشد، سوراخ شده باشد، مواد باکیمیاوی وچسپ ناک آلوده ویا شستشو شده باشد ، پس از پایان سالروان  خورشیدی قابل گردش نمی باشد و دارندگان چنین بانک نوت ها می  توانند در بانک مرکز و تمام  نمایندگی های آن در مرکز و ولایات وبانک های خصوصی به تبدیلی بانک نوت های شان بپردازند.
رحیمی دراین نشست خبری خاطر نشان کرد ، هر شهروندی که درنمایندگی های دولتی ویا خصوصی حین مبادله بانک نوت های شان با کدام مشکل بر خورد مینمایند با شماره های 02002102204-0202104146 به تماس شوند تا به مشکل شان پرداخته شود.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد که بانک نوت های که با قلم نوک باریک خط شده باشد ویا اشکاستیب زده شده باشد قابل گردش است وهر زمان قابل مبادله دربانک های کشور نیز می باشد.
وی بیان کرد که بانک  نوت های مندرس وکهنه شده نیز هز زمان دربانک مرکزی ونماینده گی های آن مبادله می شود و این بانک نوت ها قابل گردش نیز می باشد .
رحیمی از شهروندان کشور خواست تا درحفظ ونگهداشت بانک نوت های کشور مساعی به خرچ بدهند ونگذارند تا پایان مؤعد استفاده بانک های کشور از مندرس وفرسوده شود .

کابل 25 دلو باختر
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و فرانکویس ریچیر، سفیر جمهوری فرانسه امروز قرارداد کمک بلاعوض ۶۱.۵ میلیون یورو را به امضأ رسانیدند .
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت مالیه به آژانس باختر،  در حضورداشت شماری از وکلای ولسی جرگه و نماینده گان شورای ولایتی به منظور ارتقای زراعت, دسترسی به انرژی برق و خدمات صحی ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی به امضأ رسید که  مبلغ ۳ میلیون یورو سهم دولت افغانستان می باشد.
وزیر مالیه  قدردانی از کمک های کشور فرانسه در عرصه بهبود بخشزراعت، انرژی و صحت در افغانستان گفت: “ زراعت، انرژی و صحت از جمله بخشهای اساسی و دارای اولویت دولت افغانستان برای رشد اقتصادی و عرضه خدمات بهتر میباشد و دولت افغانستان مشترکاً با دولت فرانسه در عرصه رشد این بخشها برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم افغانستان، همکاری مینماید."
سفیر کشور فرانسه ابراز داشت: “کمک بلاعوض متذکره شامل تقویت برنامۀ ملی تأمین انرژی, رشد زراعت و دسترسی به خدمات صحی در افغانستان بوده و هدف آن رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری و کاهش فقر میباشد."
مبلغ ۲۰.۷میلیون یورو (%۳۴) این پروژه شامل تمویل ۴۴ کیلو متر انتقال لین ولتاژ متوسط از محمود راقی الی نجراب و تگاب و انتقال ۴۰ کیلو متر لین ولتاژ بلند از نجراب تا نغلو و توزیع برق مربوطه می شود.
میزان اتصال به شبکه برق ملی ولایت کاپیسا در سال ۲۰۱۱ صفر فیصد بود. از طریق برنامه برق رسانی دهات که توسط دولت فرانسه تمویل می شد میزان اتصال به شبکه برق ملی درسال ۲۰۱۷ درین ولایت به %۲۴ رسید،بدین معنی که به تعداد ۸۵۰۰ خانه ازین برق مستفید گردیدند.
علاوه بر آن بیش از ۲۰۰ تاسیسات تجاری، صد ها نهاد های عامه المنفعه از قبیل مکتب، مسجد و نهاد های دولتی در سه ولسوالی این ولایت به این شبکه وصل گردیدند.
پروژه متذکره فرصت های کاری به منظور بهبود معیشت مردم را در این ولایت فراهم مینماید. مبلغ ۲۵.۴ میلیون یورو (%۴۱) شامل فراهم آوری بذر اصلاح شده, کود کیمیاوی و گاو های زراعتی برای دهاقین, ساخت و پاک کاری کاریز ها و کانال ها و ساخت سردخانه ها می باشد.
همچنان این پروژه مبلغ۹.۷میلیون یورو (%۲۲) برای احداث ۳ مرکز صحی در ولسوالی نجراب ، تگاب و اله ساي و ساخت و ساز شفاخانه ولایتی محمود راقی اختصاص داده شده است. آموزش و فراهم سازی وسایل طبی نیز شامل این پروژه می گردد. مبلغ ۴ میلیون یورو به بخش معارف اختصاص یافته است.
قابل تذکر است که دولت فرانسه یکی از کشور های کمک کننده به افغانستان میباشد که از مبلغ ۲۳۲ میلیون یورو را برای تقویت بخشهای مختلف بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به افغانستان تعهد نموده تا کنون مبلغ ۱۶۱میلیون یورو آن را به مصرف رسانیده است. در سال ۲۰۱۲ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت فرانسه معاهده دوستی و همکاری را به امضأ رسانیدند که به اساس آن دولت فرانسه از نقطه نظر تخنیکی و مالی افغانستان را در سکتورهای انرژی، زراعت، صحت و معارف کمک می نماید .

کابل 25  دلو  باختر
کانال ننگرهار که از شمار کهن ترین پروژه های عمرانی در کشور است پس از سالیان دراز ورشکستگی و رکود، زنده گی در آن رنگ دیگری به خود گرفته است . رنگ زیبایی و طراوت، رنگ پیشرفت و ترقی.
به گزارش آژانس باختر،  ننگرهار از شمار ولایت های سرسبز و مشهور به همیشه بهار کشور است بخش بزرگ از این طبیعت سرسبز و شگوفان  را همین کانال زنده کرده است.  پیشرفتها در دوسال اخیر در این کانال امیدها و انتظار ها را بیشتر ساخته است. با دیدن دستاوردها در این وادی حس پیشرفت و ترقی بیشتر می شود . غالبآ  فعالیت های انجام شده دراین ولایت در بخش های باغداری، مالداری،تخنیک و صنعت میباشد. این پیشرف ها در نتیجه تلاش های رهبری وزارت زراعت، ابیاری و مالداری، علاقه مندی دهاقین و سرمایه گذاران صورت گرفته است. هر بخش دستاورد ویژۀ خود را دارد .  اینک به تشریح هر بخش آن میپردازیم.
احداث باغهای جدید
باغهای تازه احداث شده در این کانال چشم هر بینندۀ تازه وارد به این ساحه را به خود جلب میکند. در حال حاضر به مساحت 3000 هکتار زمین در این منطقه به  باغهات مثمر مبدل شده است. از این میان 1953 هکتار زمین آن باغ زیتون است که حاصلات آن نیز پر ثمر میباشد. امسال 300 تن از این درختان  حاصل برداری شده است. انتظار ها براین است که سال آینده این رقم به 1200 تن افزایش بیابد.
بازسازی 590 هکتار زمین باغهای ستروس گوشه دیگری از انکشافات مثبت در این بخش است. این باغها در فارم هده و غازی آباد موقعیت دارند. امسال 80 تن ستروس از این باغها حاصل برداری شده است. بر اساس پیشبینی های متخصصین زراعت امیدواری ها براین است که این مقدار سال آینده 1000 تن افزایش بیابد. در ضمن در مساحت  130 جریب زمین  باغ های جدید ستروس احداث شده است. 
همچنان نزدیک به 30 هکتار قوریه جات در ثمرخیل، غازی آباد و فارم دوم تحت کار است که  بعد ها از آن ها باغ های جدید احداث شوند. صدها هزار نهال  زیتون، ستروس میوه جات و بته های زینتی در این قوریه تحت پروروش قراردارند.
نخستین حاصل خرما
سال 1395 نخستین سال حاصل برداری از باغستانهای خرما در این ولایت بود. نظر به پیشبینی های متخصصین  وزارت زراعت، سال آینده به مقدار ده تن از باغهای خرما حاصل برداری میشود. باغ های خرما در این ولایت هفت سال قبل در بلاک دوم فارم هده  ریاست کانال ننگرهار از سوی وزارت زراعت به همکاری امارات متحده عرب با غرس 4000 نهال در مساحت 40  جریب زمین احداث شده است.
دستاوردها در بخش مالداری
وضعیت مالداری در ننگرهار نیز رو به پیشرفت است. در حال حاضر  فارم مالداری اده این کال فعال شده است. در این فارم به تعداد 130 فرد گاو نگهداری میشوند. در سال گذشته روزانه به مقدار 30 لیتر شیر از این گاو ها دوشیده میشد، اما امسال این مقدار به 200 لیتر در روز افزایش یافته است.
فارم های مرغداری
فارم های بزرگ و متوسط مرغداری درکنار دیگر فارم ها بیشتر جالب و قابل توجه است. در دو سال اخیر توجه بیشتر مردم برای احداث فارم های مرغداری معطوف شده است. در حال حاضر یک شرکت خصوصی با سرمایه گذاری مشترک با وزارت زراعت یک فارم بزرگ مرغداری را که روزانه 250 هزار بیضه تخم مرغ به بازار عرضه می کند را احداث نموده اند . از سوی دیگر فعالیت های مثمر و تلاش های پی گیر وزارت زراعت برای تشویق سرمایه گذاران سبب شد تا یک تجار ملی با سرمایه گذاری 4.8 میلیون دالر یگانه فابریکه بزرگ تولید دانه مرغ را که در هر ساعت 10 تن دانه مرغ تولید می کند را دراین ولایت فعال سازند این فابریکه 40% نیازمندی فارم های مرغداری را از بابت دست رسی به دانه مرغ مرفوع می نماید.
تکمیل 90 درصد کارهای ساختمانی در وادی ننگرهار
در حال حاضر کار بازسازی و ترمیم 106 ساختمان در این وادی جریان دارد؛ که شامل پاکاری، اعمار سرک ها، پخته نمودن نقاط ضعیف کانال، ترمیم صیفون ها،  نصب دروازه های کنترولی و اعمار ساختمان های  استنادی است. کار این پروژه ها 90 درصد پیشرفته و تا چهار ماه آینده تکمیل میشود.
کانال ننگرهار، یک پروژه زنجیری زراعتی و اجتماعی است که کار سروی آن در سال ۱۳۳۹ توسط حکومت وقت با همکاری اتحاد شوروی آغاز و در سال ۱۳۴۸ تکمیل گردید. این پروژه به مساحت ۱۳۱۸ هکتار زمین ولسوالی هایی سرخرود، بتی کوت، مومند دره، بهسود و غنی خیل ولایت ننگرهار را زیر پوشش خود قرار داده است .پروژه کانال دارای بخش‌های فارم زراعتی، مالداری، آبیاری، تولید و پروسس محصولات زراعتی است.  کم توجهی و نارسایی به مراقبت این کانال، آفات طبیعی و جنگ و ویرانی های نزدیک به چهار دهه اخیر در افغانستان این سرمایه بزرگ مردم را اسیب های فراوانی رسانده است . با در نظر داشت همین مورد، وزارت پروژه بزرگ باز سازی کانال ننگرهار را به هزینه  25 میلیون دالری راه اندازی نمود و قرار است تا چند ماه دیگر این پروژه تکمیل گردد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL