07 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

کابل باختر 6 ثور جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی امروز به ریاست محمداشرف...

پروسه صلح افغانستان و افزایش نیرو در این کشور محور بحث نشست ناتو!

صدای امریکا – باختر6 ثور افغانستان از مسایل کلیدی مورد بحث...

تیم کریکت افغانستان با تیم کریکت ویست اندیز مسابقه می دهد

صدای آزادی – باختر6 ثور شورای بین‌المللی کریکت امروز در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل/باختر21حوت
در عرضه فی انس طلا در بازار های بین المللی نسبت به روز گذشته هفده دالر افزایش  به عمل آمده است .
روزشنبه فی انس طلا دربازارهای بین المللی مبلغ 1340 دالر عرضه می گردید، اما امروز  فی انس طلا مبلغ 1357 دالر عرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر حوالی ساعت یازده قبل از ظهر به آژانس باختر گفت که اکنون فی گرام طلا مصری بیست ویک عیار در بازار های کابل مبلغ 2650 افغانی ،کویتی بیست ویک اعیار مبلغ 2600 افغانی، سینگاپوری بیست و یک عیار،2550 بحرینی نزده عیار 2250، عربی نزده عیار 2200 افغانی ، ایرانی هفده عیار  1850  افغانی و فی گرام طلا روسی چهارده عیار مبلغ 1700 افغانی عرضه میگردد.

کابل باختر 20 حوت
حکومت آلمان برای افغانستان درهرسال مبلغ پنجصد وهشتاد میلیون یورو کمک میکند.
آژانس باختربه قول منابع خبری بین المللی گزارش میدهد که به گفته قنسل آلمان در کابل، این کمک آلمان درهفته آینده به حکومت افغانستان سپرده میشود.
این کمک پولی آلمان برای افغانستان برای جلوگیری از فساد اداری ، تاسال 2017 میلادی ادامه میابد.
قنسل سفارت آلمان درکابل که در عین حال مسوول کمک های انکشافی آن کشور نیزمیباشد گفته است که میان نماینده گان دوکشوردراین زمینه مذاکره جریان دارد .
وی گفت که اکثرکمک ها برای امورانکشافی و بازسازی افغانستان از طرف انجمن کمک های تخنیکی آلمان پرداخت میگردد و آلمان به این وسیله میکوشد تا دردفع فساد اداری با دوایرافغانی تاسه سال دیگر نیز کمک کند.
آمرپروژه انکشافی افزود که این کمک ها شامل دو بخش ملکی و نظامی میباشد و ما باید کمک های ملکی و نظامی خود را تفکیک نمایم که مقدار آن به چهارصد و سی میلیون دالر میرسد.
همچنان ازنیرو های امنیتی افغانستان نیزحمایت میکنیم که مقدار کمک های سالانه ما در بخش نظامی به یکصد و پنجاه میلیون دالر میرسد.
دراین حال عبدالقادرجیلانی نطاق وزارت مالیه گفته است که عمر زاخیلوال وزیرمالیه درچند روز آینده عازم آلمان میشود و جامعه جهانی باید دراین پروژه انکشافی با افغانستان کمک های لازم را طوریکه انجام داده اند درآینده نیز انجام بدهند.
جیلانی اضافه کرد که آلمان در بازسازی افغانستان درطول سال های اخیر کمک های فراوانی انجام داده و نحوه کمک های آلمان برای افغانستان عنقریب تمدید میگردد.

کابل/باختر20حوت
در عرضه فی انس طلا در بازار های بین المللی نسبت به روز گذشته هفت دالر افزایش  به عمل آمده است .
روزشنبه فی انس طلا دربازارهای بین المللی مبلغ 1333 دالر عرضه می گردید، اما امروز  فی انس طلا مبلغ 1340 دالر عرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر حوالی ساعت یازده قبل از ظهر به آژانس باختر گفت که اکنون فی گرام طلا مصری بیست ویک عیار در بازار های کابل مبلغ 2600 افغانی ،کویتی بیست ویک اعیار مبلغ 2550 افغانی، سینگاپوری بیست و یک عیار،2500 بحرینی نزده عیار 2200، عربی نزده عیار 2150 افغانی ، ایرانی هفده عیار  1800  افغانی و فی گرام طلا روسی چهارده عیار مبلغ 1700 افغانی عرضه میگردد.

کابل باختر/ 7/ دلو
بانک مرکزی مبلغ سی و پنج میلیون دالر امریکایی راازطریق داوطلبی به فروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه به آژانس باختر دراین باره نوشته .
دافغانستان بانک سی و پنج  میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزچهار شنبه 21حوت  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند میتوانند در داوطلبی شرکت نمایند  و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دوروز تصفیه نمایند.
عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ساعت نه صبح روز شنبه ازمدیریت عملیات بازار اخذنموده و ساعت 30/9 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند.
میتوانندیک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.