04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 10جوزا باختر
بانک مرکزی مبلغ شانزده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روز شنبه  13جوزای  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.ختم/علم

کابل 10 جوزا باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1261 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 10 جوزا به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان  

کابل باختر/ 9 / جوزا:
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد میگوید: فساد اداری بزرگترین تهدید بعد ازچالش های  امنیتی  در افغانستان است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد امروز  در نشست خبری مشترک با ساهره شریف عضو ولسی جرگه و محمد امین خرمجی معاون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری که به هدف شریک سازی دست آرودهای وزارت اقتصاد در بخش شفافیت و حسابدهی برگزار شده بود گفت، فساد اداری بعد ازچالش های  امنیتی بزرگترین تهدید در افغانستان است.
وی گفت وزارت اقتصاد به هدف تحکیم شفافیت و حسابدهی از فعالیت های آن وزارت در همکاری با اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و کمتیه مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری شورای ملی طرح، ترتیب و عملی نموده است.
وزیر اقتصادا فزود: دست آوردهای که تا کنون در چارچوب این راهکار عملی شده اند نظیر ایجاد میکانیزم برنامه ریزی، گزارش دهی و نظارت در سطح مرکز و ولایت ها به شکل الکترونیک به هدف ایجاد شفافیت و حسابدهی، معرفی کارمندان دخیل در فساد اداری و مالی به ارگان های کشفی، عدلی و قضای، تبدیلی کارمندان بخش مالی و اداری که در امور مربوطه تخطی نموده یا مظنون به فساد بودند به بخش های دیگر، ثبت دارایی تمام کارمندان عالی رتبه وزارت در سطح مرکز و ولایت ها، ثبت تصویری پروسه تدارکاتی در بخش مالی و اداری این وزارت، مدیریت موثر از روند استخدام به شکل شفاف در وزارت، ایجاد مرکز واحد برای طی مراحل ثبت موسسات غیر دولتی، ایجاد سیستم کمپیوتری در بخش دریافت معلومات و دادن حساب مشخص برای هر موسسه غیر دولتی و ارایه گزارشات شان به شکل الکترونیک و استخدام نزدیک به هشتاد کارمند در بست های اول، دوم و سوم از طریق رقابت آزاد و مبتنی به برنامه CBR در سطح مرکز و ولایت ها، بخشی از کار های عملی در امر مبارزه با فساد    در آن وزارت است .
ساهره شریف عضو ولسی جرگه و عضو کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری شورای ملی)، تلاش های وزارت اقتصاد در امر مبارزه علیه فساد اداری را چشم گیر خوانده و از رهبری وزارت اقتصاد خواست تا گامهای جدی تری را در این راستا بردارند.
همچنان محمد امین خرمجی معاون مسلکی و پالیسی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری از دست آوردهای وزارت اقتصاد در بخش شفافیت و حسابدهی و کاهش فساد اداری در این وزارت را ستایش نموده گفت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری توانسته است که دارایی های اکثر اعضای حکومت وحدت ملی را ثبت نماید.# / ختم / شمس

کابل 9 جوزا باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روز چهارشنبه  10جوزای  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL