07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 3 سرطان باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1256 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 3 سرطان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان 

کابل باختر 2سرطان
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در برنامه افطاریی که به افتخار تاجران، سرمایه‌گذاران و اعضای اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در ریاست اجراییه برگزاری گردیده بود اشتراک نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه به آزانس باختر، در این مجلس رییس اجراییه از نقش و حضور مثبت سرمایه‌گذاران در افغانستان و ایجاد شغل و حمایت از رشد و توسعه ملی قدردانی کرد و تعهد حکومت را به رغم مشکلات و دشواری‌ها در حمایت همه جانبه سرمایه‌گذاران و تاجران در افغانستان ابراز داشت.
خان‌جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت به نمایندگی از تاجران کشور با ابراز قدردانی از ضیافت ریاست اجراییه از حمایت همه جانبه رییس اجراییه از تاجران، سرمایه‌گذاران در شورای وزیران،‌ کابینه، شورای عالی اقتصادی و کمیته اقتصادی شورای وزیران تشکر کرد و از حضور تاجران در توسعه و رشد ملی در کنار حکومت اطمئنان داد. سید حبیب" سادات"

کابل باختر 1 سرطان
ریاست اجرائیه فروش فلزات داغمه دیروز در مرکز رسانه های حکومت دستاوردهای شان را از طریق کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها شریک نمود.
به گزارش آژانس باختر، محمد ابراهیم شمس، رئیس عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی و هیئت فروش فلزات داغمه گفت، ریاست مذکور طی پنچ ماه گذشته ضمن تثبیت چهارده فابریکه داخلی ذوب آهن، تثبیت فلزات داغمه، جلوگیری از قاچاق فلزات متذکره، تعیین قیمت مناسب برای این فلزات، در بخش ترتیب و تدوین طرزالعمل فروش فلزات داغمه دستاوردهای خوبی داشته است.
سخی پیمان، رئیس اتحادیه صنعت کاران گفت: اگر حکومت از فابریکه های که توان ذوب آهن را دارند حمایت بیشتر نماید سطح واردات کاهش می یابد.
پرویز خواجه زاده، رئیس اتحادیه فابریکه های ذوب آهن گفت که به سطح کشور در بخش ذوب آهن در حدود ۳۱ میلیون دالر سرمایه گذاری شده است که برای ده هزار نفر زمینه کاری مساعد گردیده است.
گفتنیست که ریاست اجرائیه فروش فلزات داغمه در ماه جدی سال ۱۳۹۵ تحت نظر کمیته فروش فلزات داغمه ایجاد گردید، که کمیته مذکور از وزارتخانه های سکتوری( مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، معادن و پطرولیم و اتاق های تجارت و صنایع) ایجاد گردیده است.
جاوید روشان

کابل 31جوزا باختر
دافغانستان بانک پانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزشنبه  سوم سرطان سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL