03 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزارت صحت عامه: فیصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل، بین ۴ تا ۵درصد است

وزارت صحت عامه: فیصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل، بین ۴ تا ۵درصد است

کابل 3 میزان باختر داکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه...

بیست وپنج واقعه جدید ویروس کرونا در بیست وچهار ساعت گذشته درکشور ثبت شد

بیست وپنج واقعه جدید ویروس کرونا در بیست وچهار ساعت گذشته درکشور ثبت شد

کابل/ 3میزان/ باختر وزارت صحت عامه ، درپی هشداراز احتمال دور...

درگیری درکشمیر سبب کشته شدن یک شورشی شد

سرینگر/3میزان / پی تی آی /باختر دربرخورد نظامیان هند با شورشیان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

 

هرات 22 حمل باختر

کشور لیتوانیا علاقه مند سرمایه گذاری دربخش های صنعتی وزراعتی ولایت هرات است.

سفیران لیتوانیا و استونیا درکابل که به ولایت هرات سفرنموده اند دردیداربا دوکتور داوود شاه صباوالی هرات؛پیشرفت های اقتصادی وشرایط مناسب امنیتی ولایت هرات را رضایت بخش اعلام کردند.

"انتراس تاگنوس" سفیرلیتوانیا و" واهورسوسار" سفیراستونیا درکابل درجریان این دیدار ازادامه همکاری کشورهای شان بعدازسال 2014درافغانستان نیزاطمینان دادند.

به گزارش آژانس باختر، سفیرلیتوانیا با مساعد توصیف نمودن شرایط کلی ولایت هرات دربخش سرمایه گذاری وعده داد تا سكتور خصوصی کشورش را تشویق نماید تادربخش پروسس میوه جات درولایت هرات سرمایه گذاری نمایند.

اوهمچنان گفت" بعضی شرکت های ترانسپورتی آن کشورکه درحال حاضردرچوکات آیساف فعالیت دارند علاقه مندهستند تادرآینده دربخش صادرات میوه جات تازه ولایت هرات ازجمله انگوربه کشورهای خارج همکاری داشته باشند

درجریان این دیداردوکتورداوودشاه صباوالی هرات بخشی ازپیشرفت های اقتصادی؛ اجتماعی فرهنگی وتجارتی این ولایت درسالیان اخیر؛ مبتنی بردیده گاه بیست ساله انکشاف اقتصادی هرات را برشمرد وموجودیت بسترهای مناسب سرمایه گذاری درین ولایت را تشریح کرد. 

 

کابل 21 حمل باختر

وزارت زراعت 64 قطعه نمایشی زراعتی را در مرکز ولایت ارزگان ایجاد نموده است.

به گزارش آژانس باختر به نقل از خبرنامه منتشره وزارت زراعت و آبیاری، این  قطعه های نمایشی به منظور تولید تخم های اصلاح شده گندم ساخته شده تا دهقانان آن ولایت به چگونگی استفاده ، تولید ، پرورش وحاصل گیری از تخم های کشت شده آشنایی حاصل کنند.

این  قطعه های نمایشی به هزینه چهار صد هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت ساخته شده است.

در یک خبر دیگر از قول این منبع گفته شده که به منظور ارتقاء ظرفیت کاری دهقانان و تشویق بیشتر آنها برای استفاده از تخم های اصلاح شده برای 64 دهقان  50 کیلو  گرام تخم اصلاح شده، 100 کیلو گرام کودکیمیاوی یوریا و 50 کیلو گرام کود «دی پی»  نیز  توزیع شده است.

براساس یک خبر دیگر

در حدود شش هزار اصله نهال زینتی در ساحات مختلف لوگر از طرف ریاست زراعت آن ولايت غرس گردید.

برمبنای یک خبردیگر: به منظورگسترش جنگلات، 40هزار قلمه به ارزش یک ملیون افغانی به 32 كارگر توسط منسوبان وزارت زراعت توزیع گردید.

 

کابل  باختر

بانک مرکزی مبلغ پنجاه ملیون دالر را ازطریق داوطلبی لیلام میکند.

 دافغانستان بانک مبلغ 50 ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه24 حمل   و سه شنبه27حمل سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می آید تا دواطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تاحسابات شانرا الی ختم دو یوم تصفیه نمایند.

از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ و الی  ساعت 30 ر9 دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافان  كه  تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی مبلغ  تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول  قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به مدت زمان معینه  تحویل بانک نمایند.

 

خوست 21 حمل باختر

تهداب تعمير ادارهء حمایت ازسرمایه گذاری درافغانستان امروز درولایت خوست گذاشته شد.

این تعمير درساحه  مجتمع اداری ولایت خوست درسه  طبقه ساخته می شود.

گفته می شود که برای ساخت این تعمير ، چهل ملیون وهفت صد هزارافغانی هزینه شده است.

عبدالجبارنعیمی والی خوست درمراسم تهداب گذاری این تعمير ، ایجاد دفتراداره حمایت ازسرمایه گذاری درخوست را گام بلند وارزنده ای در راستای افزایش سرمایه گذاری ورسیده گی به چالش های تجارعنوان کرد.

درین حال تجارنیزازساخت تعمير اداری برای اداره ایسا ابراز خورسندی کردند وگفتند که با فعالیت این اداره ، مشکلات اداری آنان رفع خواهد شد.