02 عقرب 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بستربندبرق غوری در۵۸سال از رسوبات دریایی پاک نشده است

بستربندبرق غوری در۵۸سال از رسوبات دریایی پاک نشده است

پلخمری/ 2عقرب/ باختر راه بیرون رفت مشکلات ناشی از...

دو مرد به ظن قتل یک جوان دربغلان بازداشت شدند

پلخمری/ 2عقرب/ باختر پولیس قومندانی امنیه بغلان امروز دو مرد...

 انفجارماینی یک جنرال بازنشسته را درپلخمری زخمی کرد

انفجارماینی یک جنرال بازنشسته را درپلخمری زخمی کرد

‌پلخمری/2عقرب/ باختر درانفجار ماین کارگذاری شده درموترحامل جنرال حبیب،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل 5سرطان باختر

بانک مرکزی مبلغ شصت ملیون دالر را از طریق لیلام به فرو ش میرساند

درنامه ای آن اداره که درین ارتباط به آژانس باختر مواصلت کرده آمده است.

دافغانستان بانک الی  مبلغ شصت ملیون دالرامریکایی  رادر داوطلبی روزهای شنبه 8 و سه شنبه  11سرطان سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ بیست هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می آید تا دردواطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانراالی ختم دو یوم( 1+ T  ) تصفیه نمایند.

از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و الی  ساعت 30 ر9 دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافان که  تاکنون مبلغ بیست هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند  یک روز قبل از داوطلبی تضمین شان را تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل تذکردانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند. 

میدان شهر باختر 5 سرطان

بیش از ششصد پروژه عام المنفعه به کمک مالی ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا درمیدان وردک تطبیق می گردد.

به گزارش آژانس باختر، درنشستی که عبدالمجید خوگیانی والی میدان وردک با مسوولان موسسه تطبیق کننده این پروژه ها دیروز انجام داد ،پیرامون چگونگی تطبیق پروژه های عام المنفعه با آنان صحبت نمود.

دراین نشست که برخی از روسای ادارات ملکی آن ولایت نیز شرکت کرده بودند ، جان محمد حکمت رئیس احیا وانکشاف دهات میدان وردک گفت: پروژه های که از طریق موسسهء سیکا به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا انجام میشود شامل ترمیم سرک ها، حفرچاه هاي آب آشامیدنی ، پاک کاری کاریزها وبند های آب و ساختمان پل وپلچک ها میباشند.

دراین نشست والی میدان وردک گفت که به کمک مالی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا بیش از ششصد پروژه عام المنفعه از طریق موسسه برنامه تحکیم ثبات ملی درسطح آن ولایت تطبیق می گردد که با تطبیق این پروژه هابرای مردم تسهیلات بهتر زنده گی فراهم میشود.

به گفته خوگیانی، کارچهارصد پروژهء عام المنفعه دیگر از سوی موسسه یادشده در ولسوالی های جلریز، چک، سید آباد و نرخ رو به تکمیل شدن است و قرار است کاردوصد وهشتاد پروژه دیگر نیز به زودی آغاز شودکه شامل ترمیم سرک ها، حفر چاه های آب، بازسازی کاریزها و بندها می باشند. 

کابل/ 5/سرطان باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 40/56 افغانی فروش 45/56 افغانی

یک پوند انگلیسی خرید 20/86 افغانی فروش30/86  افغانی

یک یورو خرید 50/73 افغانی فروش 60/73 افغانی

یک ریال سعودی خرید 85/14 افغانی فروش90/14  افغانی

یک درهم امارات خرید 20/15 افغانی فروش25/15  افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 559 افغانی فروش560 افغانی

هزار کلدار هندی خرید  940افغانی فروش 950  افغانی

هزارتومان ایران خرید  20/18 افغانی  فروش 30/18  افغانی. 

کابل باختر/ 4/ سرطان

سومین ذخیره گاه مواد سوخت طیاره امروز درکابل به بهره برداری سپرده شد.

 به گزارش آژانس باختر ، درمحفلی که به همین مناسبت درمیدان هوایی بین المللی کابل تدویر یافته بود محمد فهیم هاشمی رییس عمومی هاشمی گروپ ضمن صحبتی گفت که این ذخیره گاه به ارزش بیشتر از 12 میلیون دالر امریکایی مطابق به معیار های بین المللی ساخته شده که گنجایش بیشتر 50 متریک تن مواد سوخت طیاره را دارد.

همچنان دراین محفل دکتور انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع صحبت کرده گفت که رقابت سالم نقش اساسی را در رشد تجارت بازی میکند وزارت تجارت در پهلوی ایجاد سهولت لازم برای بخش خصوصی همیشه بازار راکنترول می نماید تا بی بندوباری درتوزیع و فروش مواد نفتی رخ ندهد.

هکذا دکتور داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفت: ما امیدوار هستیم که با ایجاد این ذخیره گاه درنرخ مواد سوخت طیاره کاهش بعمل آيد زیرا قبلاً صرف یک شرکت موجود بودحالا با حضور دو شرکت دیگر زمینهء رقابت سالم به میان آمده و کاهش درنرخ مواد سوخت بوجود خواهد آمد.

دراخیر قربان حقجو رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: تجار ملی ازسال 2014 کدام تشویش ندارد زیرا سرمایه گذاری بیشتر از 12 میلیون دالر دراین ذخیره گاه خود نشان دهنده آن است که تجارملی کشور آماده سرمایه گذاری بزرگ درکشور میباشند .