بیش از چهل درصد بودجه انکشافی در دایکندی به مصرف رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

نیلی 21 سنبله باختر
والی دایکندی میگوید که بیش از چهل درصد بودجه انکشافی در آن ولایت به مصرف رسیده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این مطلب را محمود بلیغ والی دایکندی در یک کنفرانس خبری بیان کرد و افزود که از اوایل سال روان تا اکنون از مجموع شانزده میلیون دالر بودجه انکشافی برای آن ولایت، بیش چهل درصد آن به مصرف رسیده است.
والی دایکندی در این کنفرانس خبری در مورد کمبود آب نیز صحبت کرد و افزود که خشک سالی در سطح آن ولایت مردم را متضرر نموده و ولسوالی میرامور نسبت به سایر ولسوالی ها زیادتر متضرر شده است.
بلیغ افزود که در ولسوالی میرامور برای هر یک از یکصد و بیست و هشت خانواده بیجا شده ناشی از خشک سالی خیمه، کمپل و سایر اجناس  مورد نیاز توزیع کردند. احمد نعیم دوستی

back to top