بانک جهانی ،برنامه انکشاف اقتصاد روستایی را حمایت مالی می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 20 حوت باختر
بانک جهانی قرار است برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات  به منظور راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی در سطح قریه‌ ها یک مقدار پول نقد را تحت عنوان سرمایه مقطعی (Seed Capital) به اتحادیه‌ها و گروپ‌های پس انداز مساعدت کند.
آژانس باختر به اساس اعلامیه وزارت احیا و انکشاف دهات می نویسد که به منظور شفافیت روندانتقال این مساعدت‌ها قرار است برای هر اتحادیه قرضه و پس انداز قریوی، یک حساب بانکی در بانک‌های تجارتی فعال در کشور ساخته شود و از آن طریق پول مذکور در دسترس مستفیدشوند‌گان برنامه قرار گیرد. پیش ازین روند گزینش بانک‌های همکار، با هماهنگی بانک جهانی و د افغانستان بانک با توجه به شرایط تعیین شده از سوی برنامه انتخاب شده است. قابل ذکر است که نوی کابل بانک و پشتنی بانک در طول مدت توافق شده، خدمات بانکی را برای مستفید شوند‌گان برنامه انکشاف اقتصاد روستایی افغانستان در 34 ولایت کشور فراهم می کند.
هدف از امضای این تفاهم نامه افتتاح حسابات بانکی برای 5000 اتحادیه قرضه و پس انداز قریوی به منظور انتقال مبلغ 36 میلیون دالر امریکای میباشد، با امضای این تفاهم نامه خدمات بانکی در 21 ولایت توسط نوی کابل بانک و در 13 ولایت دیگر از طریق پشتنی بانک ارائه می شود.
این مساعدت بعد از سپری نمودن موفقانه روند  ارزیابی که توسط همکاران برنامه انکشاف اقتصاد روستایی انجام می‌شود، از طریق یک روند شفاف و حساب‌ ده در اختیار اعضای گروپ‌های پس‌انداز، اتحادیه های قرضه و پس‌انداز قریوی و گروپ های تولیدی که 80 درصد آنها را خانم‌ها تشکیل می دهند، منتقل می‌ شود.
همچنان واضح است که از استفاده مناسب این پول، مطابق با توافقنامه امضأ شده فی مابین برنامه انکشاف اقتصاد روستایی و مستفیدشونده‌گان برنامه، نظارت مستمر و دوامدار صورت می‌گیرد.
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی که هم اکنون در تمامی ولایات کشور فعالیتـش را به تاز‌گی آغاز کرده است هدف این برنامه  توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی کشور و تقویه  اقتصاد ملی کشور می باشد.ماری

back to top