پیرامون تحقق اهداف تعیین شدۀ عواید بحث شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22 حوت
داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز به منظور تحقق اهداف تعیین شدۀ عواید با مسوولان گمرکات ولایتی جلسه برگزار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این جلسه که معین عواید و گمرکات و رئیس عمومی گمرکات نیز حضور داشتند، در رابطه به جمع آوری عواید به صورت شفاف و تکمیل هدف تعیین شده در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸، جلوگیری از قاچاق اموال تجاری، معیاری شدن اجراات گمرکی، ترخیص اموال گمرکی به صورت قانونمند، تطبیق قانون، طرزالعمل ها و تعرفه گمرکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اخیر مسوولان گمرکات ولایت ها تعهد نامۀ یی به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده را امضا کردند. تعهدنامۀ متذکره منحیث معیار اصلی ارزیابی مسوولان گمرکات ولایتی دانسته می شود که مطابق آن ریاست عمومی گمرکات در اخیر هر ربع، اجراات گمرکات را ارزیابی و گزارش آنرا یکجا با پیشنهادها به وزارت مالیه جهت اتخاذ تصمیم شریک می کنند. علم

back to top