رونق حاصلات بادرنگ وبادنجان رومی با استفاده ازسبزخانه ها درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲۸ ثورباختر
حاصلات بادرنگ وبادنجان رومی با استفاده از سبزخانه ها درولایت ننگرهار افزایش چشم گیری یافته است.
به اساس ارقام ارایه شده یک صدو نود و پنج سبزخانه درولایت ننگرهار وجود دارد و هرکدام تا دوصد کیلوگرام بادرنگ دریک وقت تولید می کند.
این درحالیست که هر سبز خانه توانایی حاصل برداری تا بیست و پنج بار در سال را دارا است. به این اساس تنها از یک صدو نود و پنج سبز خانه موجود در ننگرهار سالانه تا چهارهزار وشش صد کیلوگرام بادرنگ و بادنجان رومی به دست می آید.
مالکان این سبز خانه ها درزمینه چگونگی حاصل برداری زیاد و خوب ازسوی مربیون زراعتی درننگرهار آموزش دیده اند.
یک مسوول اداره زراعت مالداری وآبیاری ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که اکنون ننگرهار درکنار برآورده ساختن نیاز های شهروندانش به گوشه و کنار کشور نیز بادرنگ و بادنجان رومی صادرمی کند.
اوگفت وزرات زراعت درکنار آموزش های فنی به دهقانان با آنان ابزارکار نیز کمک می کند که این امر باعث شده است تا فراورده های زراعتی درننگرهار رونق بگیرد.ختم/ابوی

back to top