تلاش برای ترویج سویابین درهلمند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرلشکرگاه ۲۰ سرطان باختر
تلاش برای ترویج نبات سویابین درولایت هلمند آغازشده است.
کارشناسان وزارت زراعت به تازگی با کشت نخستین دانه های سویابین درهلمند دریافتند که این ولایت از نظر آب و هوا شرایط مساعدی برای کشت این نبات دارد.
آنان به گونه آزمایشی درسه صدو پنجاه جریب زمین در شهرلشکرگاه و ولسوالی های ناوه، نادعلی و نهرسراج اعلام کردند که هلمند برای کشت سویابین مساعد است.
زلمی الکوزی رییس زراعت هلمند به آژانس باخترگفت که ازهرجریب زمین کشت شده درهلمند حاصل خوبی برداشته شد که این فوق العاده است.
اوگفت وزارت زراعت برای ترویج سویابین وگسترش کشت آن درهلمند درکنار توزیع ابزارکار ، برای دهقانان درزمینه شیوه های نوین کشت سویابین آموزش می دهد.
قرار است درمرحله بعدی زمین های زیادی در هلمند سویابین کشت شود.
دهقانان ازاینکه کشت سویابین به آنان با کمترین تلاش بیشترین سود را به ارمغان می آورد، به کشت این نبات رو آورده اند.
غلام محمد دهقان در نادعلی می گوید که سود زیادی از کشت سویابین به دست آورده است و تلاش دارد برای سال بعد زمین های زیادی را سویابین کشت کند.
اوگفت که تجار سویابین را از سرزمین های شان می خرند و آنان نیاز ندارند برای این نبات کیلومتر ها راه های دشوار گذر را طی کنند تا بازاری بیابند.
سویابین نبات حاوی پروتین فراوانی است.
این گیاه برای تقویت وجود و تغذیه یی خانواده ها به ویژه کودکان مفید است.
درافغانستان حالا مردم درکنار پخت سویابین ، آن را با آرد گندم آمیخته می کنند و به گونه نان استفاده می کنند.ختم/ابوی

Last modified on ??????? ، 20 ????? 1398 ، 10:57
back to top