عقد قرارد یازده پروژه عام المفنعه درپنجشیر

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بازارک ۳۰سرطان باختر
ریاست بازسازی وانکشاف دهات  پنجشیر  یازده پروژه عام المنفعه را با شورا های انکشافی آن  ولایت عقد قرار داد کرد.
این پروژه های عقد شده که شامل ترمیم کانال های آب، سربند ها، احداث سرک های روستایی و اعمار ذخیر گاه های آب است قرار است در هفت ولسوالی وبازارک مرکز پنجشیر تطبیق شود.
انجنیر دوست محمد دستگیر رییس بازسازی وانکشاف دهات  پنجشیر گفت که هزینه مصرفی این پروژه ها بالغ  به سیزده میلیون افغانی است.
وی افزود که با تطبیق این پروژه ها حدود یک هزارو هفت صد خانواده از مزایای آن در آینده مستفید خواهند شد.ختم/حبیب سادات

back to top