آغازکارساخت وقیرریزی شاهراه پارون - اسعد آباد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرپارون ۱ اسد باختر
کار ساخت وقیرریزی شاهراه  پارون - اسعد آباد امروز آغازشد.
این شاهراه  به طول بیست وسه کیلومتر و عرض هفت متر ولایت دور افتاده نورستان را به کنر وصل می کند.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان درمراسم آغازکارساخت وقیرریزی این جاده گفت که این شاهراه به هزینه نهاد های کمک رسان و ازطریق حکومت ساخته می شود.
او ساخت وقیرریزی این جاده را در انکشاف ولایت دور افتاده و محروم نورستان با ارزش خواند.
دراین مراسم وزیر بازسازی وانکشاف دهات، سرپرست وزارت مالیه ومعین وزارت ترانسپورت گفتند که حکومت بودجه بیشتری برای انکشاف نورستان ازجمله جاده سازی دراین ولایت اختصاص داده است.
نورستان درشرق کشور با داشتن راه های پرخم و پیچ و قرارداشتن در نوار دیورند با پاکستان و حضور گروه های هراس افگن یکی از محروم ترین ولایت های کشور محسوب می شود.
با آنکه این ولایت با چندین ولایت هم  مرز است اما تنها راهی که درحال حاضر مردمان این ولایت را به دیگر بخش های افغانستان ازجمله پایتخت وصل می کند، عبور از ولایت کنر است .
جاده عمومی کنر هم با داشتن راه خراب و نا هموار و نیز حضور گروه های هراس افگن درآن همواره باعث نگرانی نورستانیان بوده است.
اکنون با ساخت وقیرریزی شاهراه  پارون – اسعد آباد امیدواری ها به انکشاف نورستان و به شدن روند عادی زند گی مردم بیشتر شده است.
با ساخت این جاده وقیرریزی آن فراورده های کشاورزی مردم به کمترین زمان ممکن و هزینه کمتر به بازار ها می رسد و نیز بیماران به آسانی به شفاخانه ها در دیگر بخش های کشور انتقال خواهند یافت.
ازسویی هم مواد ساختمانی و غذایی  با هزینه کمتر به نورستان انتقال خواهد یافت .ختم/ابوی

back to top