وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ۴۳ درصد بیشتر از هدف تعیین شده عاید جمع آوری کرده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /7 حوت/باختر
فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی که امروز در برنامه "پاسخدهی دولت به ملت"، صحبت می کرد،گفت: طرح وتدوین پالیسی های ملی، ستراتیژی های تطبیقی، استندردها ورهنمودها، زمینه سازی وهماهنگی تحول دیجیتلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد وتوسعه صنعت تکنالوژی معلوماتی، معرفی چگونگی به کارگیری تکنالوژی های نوین ونظارت برتطبیق پالیسی های ملی واستندرد، از عمده ترین وظایف وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی است.
او گفت در سال مالی ۱۳۹۸ پروژه ریل تایم به فعالیت آغاز کرد وقسمت اول آن به بهره برداری سپرده شد. هدف ایجاد این سیستم، نظارت بر روند گردآوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی، نظارت بر عواید سکتور مخابرات وتضمین عواید است .
او گفت ایجاد مراکز ارائه خدمات زیر یک چتر، ایجاد مراکز واحد در زون ها و ولایات، ساده سازی پروسه های خدمات عامه، تادیه معاشات از طریق مبایل، ایجاد سیستم آنلاین پاسپورت، ایجاد سیستم تمدید ویزه اتباع خارجی به شکل آنلاین که تحت کار است، ایجاد پورتال سیستم آسان وظیفه، ایجاد سیستم مدیریت اسناد وآغاز تطبیق این سیستم در ادارات دولتی، مدرن سازی سیستم ترافیک جواز سیر وجواز رانندگی و ایجاد سیستم آرشیف مدیریت عمومی ترافیک، فعالیت های وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را در بخش آسان خدمت تشکیل می دهند.
او خاطر نشان کرد وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درسال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۶۰ میلیون دالر امریکایی صرفه جویی داشته است ، از پروژه های غیر موثر جلوگیری به عمل آورده است و ۱۳ پروژه دیگر بازنگری واصلاح شده است.
در همین حال وزارت مخابرات توانسته است که ۴۳ درصد بیش از هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۸ عاید جمع آوری کند.
تادیه معاشات از طریق مبایل در وزارت معارف آغاز شده است  و به گونه مجموعی در ۸ ولایت، بیش از ۶۳ هزار تن راجستر شده اند.
همچنان تادیه معاشات از طریق مبایل در وزارت کار وامور اجتماعی راه اندازی شده است و به گونه مجموعی در ۱۳ ولایت بیش از ۶۵۰۰ تن راجستر شده اند. بهزاد .

back to top