گذرگاه سپین بولدک به گونه موقت به روی مسافران بازشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

قندهار ۱۹ حمل باختر
با گشایش این گذرگاه ، بامداد امروز صدها مسافرگیرمانده پاکستانی و افغان در دو طرف نوار مجال بازگشت به کشورهای شان را پیدا کردند.
آنان دست کم یک ماه درپی بسته شدن این گذرگاه ازسوی پاکستان، در قندهار افغانستان وکویته پاکستان گیرمانده بودند.
مسافران هنگام بازگشت بررسی صحی می شوند و مجبور اند چهارده ویا بیست ویک روز را در مرکز ویژه قرنطین بیماری کرونا سپری کنند وآنگاه درصورت تندرست بودن می توانند به خانه های شان در داخل کشور بازگردند.
یک مسوول صحی قندهار به آژانس باخترگفت که هیچ مسافری نمی تواند بدون درقرنطین ماندن وارد شهر های کشور شود.
اوگفت این تدابیر به دلیل جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده است.
پاکستان یکی از کشور های درگیر با ویروس کرونا در جهان است.
برخی شهروندان بیمار کرونا سابقه سفر به این کشور را داشته اند.ختم/ابوی

back to top