گذرگاه های دندپتان وانگوراده نیز به روی کاروان های تجاری بازشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

گردیز۲۱/ سرطان /باختر
گذرگاه های دند پتان و انگور اده به روی کاروان های تجاری بازگشایی شد.
با بازگشایی این گذرگاه ها ، اکنون همه گذرگاه های افغانستان با پاکستان به روی کاروان های تجاری و مسافر بری بازاست.
این گذرگاه ها را دست کم سه ماه پیش ، ظاهرا در پی گسترش ویروس کرونا، پاکستان به روی کاروان های تجاری ومسافر بری بسته کرده بود.
عبدالنصیرعالمیار رییس اتاق تجارت وصنایع پکتیا به آژانس باخترگفت که پس از بازگشایی گذرگاه دند پتان ، روند صادرات کالا های افغانستان به پاکستان و ازاین طریق به کشور های دیگر آغازشد.
ازسویی هم دفتررسانه های پکتیکا با پخش خبرنامه یی از بازگشایی گذرگاه انگور اده به روی کاروان های تجاری خبرداد.
به اساس معلومات این خبرنامه ، با بازگشایی این گذرگاه ، روند صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان از سرگرفته شد.
بازرگانان و مسوولان اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان درمراسم بازگشایی این دو گذرگاه حضور داشتند.
آنان همچنان در نشستی راهکاری ساختند که روند دادو ستد میان افغانستان و پاکستان باردیگر دچار مشکل نشود.
این درحالی است که به دلیل بسته بودن گذرگاه های افغانستان با پاکستان نگرانی از گندیده شدن میوه تازه افغانستان افزایش یافته بود.
کارشناسان زراعتی – اقتصادی می گویند که بازگشایی گذرگاه ها با پاکستان درست در هنگام حاصل گیری میوه تازه افغانستان، گام مهم و مثبت برای دهقانان و بازرگانان افغان است.
پاکستان بارها اقدام به بستن گذرگاه هایش با افغانستان کرده است ؛ اقدامی که به گفته مقامات افغان و بازرگانان هربار سیاسی بوده است.
پاکستان بابستن گذرگاه ها بارها به تجارافغان آسیب های کلان مالی به بار آورده است و ازسویی هم باعث شده است که روند رفت و آمد مسافران ازجمله بیماران به پاکستان با تاخیر مواجه شود.
افغانستان کشوری محاط به خشکه است و تنها راه نزدیک برای صادرات کالا هایش به پاکستان و جهان ، پاکستان است.ختم/ابوی

back to top