آب پنجصد هکتارزمین زراعتی دربدخشان فراهم می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد/ ۲۳ سرطان/ باختر
کارساخت یک کانال آب زراعتی درولسوالی جرم بدخشان امروزآغازشد.
این کانال به درازای  ۶،۳ کیلو متربه هزینۀ بیش از دوصد هزار دالر امریکایی در ولسوالی جرم ساخته می شود.
احمد میر جواد ولسوال جرم می گوید:  هزینه این کانال را دفتر AKF پرداخت می کندو کارساخت آن در ۵ ماه آینده به پایان می رسد.
وی گفت که باساخت این کانال آب ۵۰۰ هکتار زمین زارعتی فراهم می شود و از مزایای آن ۱۱ شورای انکشافی مستفید خواهند شد.
سادات

back to top