شرکت برشنا در شش ماه اول در جمعآوری عواید خود افزایش بی سابقه داشته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 8 میزان
مسئولان برشنا شرکت میگویند این نهاد  توانست با بکارگیری روشهای بهتر مدیریتی، تحول بی سابقه‌ای را در جمع آوری عواید خود به ارمغان آورد.
وحیدالله توحیدی رییس نشرات برشنا به خبرنگار آژانس باختر گفت، ما امروز شادمانیم که توانستیم در شش ماه اول سال 1396 مطابق رقم تعین شده ضرب العجل جمع آوری عواید از سوی هیئت مدیره د افغانستان برشنا شرکت (وزارت خانه‌های مالیه، انرژی و آب، اقتصاد و شهرسازی و مسکن) 91% عواید این شرکت را در بدل 93% برق توزیع شده سیستم دریافت نماییم.
او گفت، - بهبود مدیریت سالم و شفافیت در سیستم- برگزاری جلسات هفته وار ریاست تجارتی برشنا با آمرین و سرگروپ‌های جنکشن‌ها- تعین ضرب العجل جمع آوری کامل مبالغ معینه انرژی برق برای مسئولین جنکشن‌ها
- قطع لین مقروضین بیشتر از دو دوره و برخورد قانونی با آنها - ارزیابی و بازدید ساحوی مقامات برشناو تأدیب رسمی کارمندانیکه در اجرای امور محوله تغافل وظیفوی نموده اند که در نتیجه از اقدامات جدی و توانمندی این نهاد میباشد.
توحیدی افزود، جای مسرت است که اکثریت مقروضین بلند این شرکت با پذیرش پرداخت اقساط دوره‌یی حاضر به پرداخت قروض خود شده و تعهد پرداخت آن را نموده اند؛ این در حالیست که در چند سال اخیر چنین رقم جمع آوری عواید برای برشنا بی سابقه بوده و ما را برای آرزوی دیرینه شفافیت و بازدهی بهتر نزدیک تر می سازد.ختم/ جاوید روشان

back to top