30 میزان 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

جلوگیری از یک حمله انتحاری در شهر مزار شریف

جلوگیری از یک حمله انتحاری در شهر مزار شریف

کابل/ ۳۰میزان /باختر نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در...

مسوول جلب و جذب داعش درکوت ننگرهار به نظامیان تسلیم شد

مسوول جلب و جذب داعش درکوت ننگرهار به نظامیان تسلیم شد

شهرجلال آباد ۳۰ میزان باختر مسوول جلب و جذب گروه داعش...

ده هراس افگن وملیشه پاکستانی درنبرد با پولیس سرحدی افغانستان شدند

ده هراس افگن وملیشه پاکستانی درنبرد با پولیس سرحدی افغانستان شدند

شهرقندهار۳۰ میزان باختر ده هراس افگن و ملیشه پاکستانی درنبرد با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

چهارشنبه 4 دلو 1391 باختر

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم

مطابق حکم مندرج فقرۀ (18)مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان به مناسبت میلاد باسعادت ناجی بشریت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم که آموزه ها و ارشادات وی متضمن صلاح و سعادت، رحمت عفو و مسامحه است، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومینی را که به حکم قطعی و نهائی محاکم محکوم به جزاء گردیده اند، حسب ذیل منظور نموده است.

عفومجازات محجوزین

مادۀ اول :

(1) محجوزینی که به حجز هشت سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.

(2) محجوزینی که به حجز پنج الی هشت سال محـکوم گـردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان بیش ازیک و نیم سال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.

(۳) محجوزینی که به حجزبیش از یکسال الی پنج سال محکوم گردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان بیش از شش ماه از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.

(4) محجوزینی که به حجز الی یکسال محکوم گردیده اند، به شرطی از حجز رها گردند که مناصفۀ مدت محکومیت خود را سپری نموده باشند.

تخفیف مجازات محجوزین

مادۀ دوم:

محجوزینی که از مزایای عفو مندرج ماده اول این فرمان مستفید شده نتوانند. در مدت مجازات حجز باقی ماندۀ آنها، حسب ذیل تخفیف به عمل آید:

1- درمدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقرۀ (1) مادۀ مذکور             یک و نیم سال.

2- در مدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقرۀ (2) مادۀ               مذکور یک سال.

3- درمدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقرۀ (3) مادۀ                  مذکور شش ماه.

4- در مدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقرۀ (4) مادۀ                 مذکور سه ماه.

عفومجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (15) سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشند. در صورتیکه الی تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال ازمدت حبس شان باقی نمانده باشد. مدت باقی ماندۀ حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.

(2) زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (10الی15) سال محکوم گردیده باشند درصورتیکه الی تاریخ صدور این فرمان بیش ازیک سال و شش ماه از مدت حبس شان باقی نمانده باشد، مدت باقیماندۀ حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.

(3) زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (5 الی 10) سال محکوم گردیده باشند، در صورتیکه الی تاریخ صدور این فرمان بیش از یک سال از مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد، مدت باقی مانده حبس آنها مورد عفو قرارگرفته و رها گردند.

(4) زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس بیش از یکسال الی (5) سال محکوم گردیده باشند، درصورتیکه الی تاریخ صدور این فرمان بیش از شش ماه از مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد، مدت باقی ماندۀ حبس آنها مورد عفو قرارگرفته و رها گردند.

(5) زنان و مردان محبوسی که به حبس الی یکسال محکوم گردیده باشند، به شرطی ازحبس رها گردند که مناصفۀ مدت محکوم بها را سپری نموده باشند.

تخفیف مجازات محبوسین

مادۀ چهارم:

از هر سال مجازات باقیماندۀ محکوم بهای محبوسینی که از مزایای عفو مندرج فقره های (1 و2) ماده سوم این فرمان مستفید شده نه توانند، یک ماه تخفیف و از هرسال مجازات باقیمانده محبوسین مندرج فقره های (3 و4) مادۀ مذکور    یک و نیم ماه تخفیف و از مجازات محکومین فقرۀ (5) مادۀ مذکور دو ماه تخفیف به عمل آید.

موانع تخفیف وعفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسینیکه درسال جاری از تخفیف های مندرج فرامین قبلی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان استفاده نموده اند از تخفیف های مندرج  مواد دوم و چهارم این فرمان مستفید شده نمی توانند.

(2) محکومین مندرج این فرمان زمانی از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید می­ گردند. که مجموع مدت تخفیف و عفو مجازات آنها به بیشتر از نصف مجموع مجازات محکوم بهای آنها بالغ نگردد.

(3) محکومین جرایم اختطاف، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت علیه زنان، جرایم فساد اداری، جرایم تروریستی و جرایم قاچاق مواد مخدر از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی گردند.

عفومجازات حبس قطعه

مادۀ ششم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها و ادارات، دارای تشکیلات نظامی که به حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت حبس محکوم بهای خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ حبس آنها عفو و رهاگردند.

کبرسن

مادۀ هفتم:

محبوسین زن که سن (65) سالگی و محبوسین مرد که سن (75) سالگی را تکمیل کرده باشند بارعایت حکم فقره های (2و3) مادۀ پنجم این فرمان، مدت باقیماندۀ حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.

پرداخت جبران خساره وجزای نقدی

مادۀ هشتم:

عفو و تخفیف مجازات مندرج این فرمان مانع تنفیذ جبران خساره، مجازات نقدی و سایر مجازات تکمیلی و تبعی محکوم بها علیه محکوم نمی گردد.

هرگاه محکومینیکه مطابق احکام این فرمان قابل رهائی شناخته می شوند، به مجازات نقدی یا جبران خساره نیزمحکوم گردیده باشند و تاهنوز وجه مالی محکوم بهای خویش را نپرداخته باشند، رسماً به ادارۀ محلی مربوط معرفی گردند تا درحدود احکام قانون اجراآت جزائی وجه مذکور از نزدشان تحصیل گردد.

عدم اخلال دعوی حق العبدی

مادۀ نهم:

احکام این فرمان به هیچ وجه مانع دعوای حق العبدی در محکمه یا حصول حق محکوم بهای مذکور نمی گردد.

مکلفیت وزارت های امور زنان و کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین

مادۀ دهم:

(1) وزارت امور زنان مکلف است آنعده محجوزین و محبوسین زن راکه طبق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها میگردند، الی پیدا شدن محرم شرعی آنها، در مراکز حمایوی مربوط نگهداری نماید.

(2) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است محجوزین پسر را که به سن (18) نرسیده باشند و از حجز رها میگردند الی پیدا شدن اولیای آنها یا تکمیل سن هجده سالگی در پرورشگاه های مربوط نگهداری نماید.

ایجاد کمیسیون

مادۀ یازدهم:

 (1) به منظورتطبیق احکام این فرمان درمرکز ولایات حسب ضرورت و تعداد محکومین، یک یا دوکمیسیون متشکل ازیک یا دو نفر از نمایندگان وزارت های کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دفاع ملی، امـــور زنــان، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال و ادارۀ محابس تحت ریاست نمایندۀ څارنوالی ولایت مربوط تشکیل گردد، تا هرچه زود تر و با دقت تمام احکام این فرمان را تطبیق نمایند.

(2) کمیسیون های مؤظف، مکلف اند گزارش اجراآت خویش را با قید تاریخ اجراء پیرامون تعمیل احکام این فرمان و فهرست محکومینی که از تخفیف و عفو مجازات مستفید میگردند با تفکیک زنان، مردان و اطفال به وزارت های عدلیه، امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران ارائه نمایند.

 

 

انفاذ

مادۀ دوازدهم:

این فرمان ازتاریخ  (4) دلو سال 1391 نافذ می باشد.

 

كابل 4جدي باختر

با استماع گزارش کار وفعالیت  محاکم استیناف ولایات قندهار ، هلمند، زابل ، ارزگان و غزنی روند گزارشگیری  از فعالیت های محاکم که به تاریخ 6 در ستره محكمه جدی آغاز گردیده بود اختتام یافت .

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر، درجلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه که قبل از ظهر امروز به ریاست قضاوتپوه بهاء الدین بها عضو ستره محکمه برگزار شد.

گزارش اجراات و کارکرد های محاکم استیناف ولایات کندهار ، هلمند ، زابل ،  ارزگان  وغزنی استماع گردیده و بدین ترتیب روند گزارشگیری  از فعالیتهای محاکم  که به تاریخ شش جدی سال روان آغاز یافته بود ، اختتام پذیرفت .

پس ازآنکه روسای محاکم استیناف گزارشهای کاری محاکم شانرا ارائه کردند ، قضاوتپوه بهاء الدین بهاخطاب به روسای محاکم چنین گفت :

مسلک قضا  با سایر مناصب دولتی تفاوت فاحشی دارد زیرا  قضاء اخرین دروازه  امید مردم بخاطر احقاق حقوق شان است  به همین اساس است که رهبری ستره محکمه دایماً به روسای محاکم استیناف خاطر نشان کرده است تا ضمن اجرای بهتر وظایف به خواستها و مطالبات  مردم بیشتربپردازند و سعی کنند تا رضائیت انان را نسبت به محاکم بدست اورند .  باانکه نظام قضایی کشور طی سه دهه گذشته مشکلات زیادی را متحمل گردیده اما انچه در شش سال گذشته  بخاطر ارتقای ظرفیت  نظام قضایی و سوق آن به یک دستگاه خدمتگزار به مردم انجام یافته این سهولت را نیز ایجاد کرده است تا قضات  بهتر بتوانند به مردم خدمت کنند و هدف اساسی همانا خدمت به مردم  و احقاق حقوق انان با رعایت قانونیت و تامین عدالت قضایی میباشد .

محترم بها علاوه کردند :

خواست و مطالبه شورای عالی ستره محکمه از روسای محاکم استیناف این است تا جریان گزارشگیری و ارزیابی هایی راکه صورت گرفته  به اگاهی منسوبین قضایی و اداری محاکم مربوط رسانیده  ، مکلفیت های انان رادراجرای سالم امور که متضمن شفافیت  ، صداقت و مسئولیت پذیری در قبال ایفای بلاانحراف رسالت خطیر قضایی باشد ، مشخص سازند  تا قضاوت عادلانه دراحقاق حقوق مر دم  موجب گسترش اعتبارو پرستیژ قوه قضائیه گردد .

 

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان كانكورفارغان صنوف  دوازدهم عمومی و متفرقه سال 1391 وسال های قبلی لیسه ها ی : ذکورآزادی ، عبدالغفوراحمدی، ملالی ، ابوزرغفاری، نسوان چهلستون ، خواجه عبدالله انصاری، نسوان وذکورسیدالشهدا ، غازی ادی ، عالی غازی ، غازی عبدالله ،میرعبدالقادربیدل، ابن سینا، علی احمدپوپل ، سپین کلی، تاجورسلطانه ، نسوان زلیخا، نسوان ده دانا، گلخانه ، عایشه درانی ،چهارقلعه چهاردهی ، پروفیسوررسول امین، نسوان سرآسیاب، محجوبه هروی، محمدآصف مایل ، نسوان ام البنین ، نازوانا، محمودطرزی، لامعه شهید، فاضل بیک ، ده کیپک، شمس المشایخ ، عبدالغفورندیم، عبدالرحمن پژواک، نسوان سوادحیاتی ارزان قیمت ، ستاره ، قاری عبدالله ، صفی الله افضلی ، خوشحال خان نمبریک ،خوشخال نمبر2، محمودهوتکی، آمنه فدوی ، زینب کبرا، نسوان توتیا وسوادحیاتی شیرپور مربوط ریاست معارف شهر کابل رسانیده میشـود که توزیع کارت هاي شمول دورچهارم امتحان کانکورمکاتب متذکره ازروزپنجشنبه 5 دلو سالروان درلیسه های مربوطه صورت میگیرد.

همچنان امتحان کانکورلیسه های متذکره روزدوشنبه 9 دلو سالروان  درپـوهـنـتـون کابل ، پوهنتون طبی کابل،پوهنتون پوليتخنيك كابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی، ساعت 8:30 صبح برگزارمیشود .

محل واتاق امتحان درج کارت بوده و داوطلبان در وقت وروزمعين به پوهنتون های مربوطه حاضرباشند.

  همینگونه از شاملین امتحان کانکورتقاضا میگردد که درروزامتحان از لباس زمستانی استفاده نموده و ازآوردن موبایل- مخابره ،هر گونه وسیله الکترونیکی واسلحه جدأ خودداری نمایند، درصورت دریافت وسایل متذکره ازصحن امتحان خارج وبه مسوولین امنیتی معرفی میشوند .

علاوتأ ازتمامأ داوطلبان تقاضا میگردد که درروزامتحان تذکره تابعیت ، قلم پنسل ، پنسل پاک وقلم تراش باخود داشته باشند .

امتحان لیسه های متباقی بعدأ اعلام ميگردد .

 

کابل باختر – 4 دلو

رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک کنفرانس خبري گفت روند ثبت نام وتوزیع کارتهای رایدهی  برای انتخابات ریاست جمهوری آینده  درماه ثور سال 1392 آغاز می گردد .

به گزارش آژانس باختر ، ضیاالحق امرخیل  رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات همچنان در این کنفرانس خبری مطرح کردکه کمیسیون مستقل انتخابات به منظور ثبت نام رایدهندگان واجد شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری وشورای های ولایتی  سال 1393 جلسات متعددی  رابا احزاب  سیاسی ونهادهای  جامعه مدنی در طی سال روان براه انداخت تا از نظریات ایشان درپلانهای عملیاتی ثبت نام رایدهندگان استفاده نماید .

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور رسیدن به هدف خویش طرح های متعددی رابرای ثبت نام رای دهندگان روی دست گرفت تاتمام اتباع کشور درانتخابات آینده  اشتراک داشته واز حق رای دهی  خویش استفاده نمایند ، امانظر  به بعضی مشکلات این طرح  ها مورد تطبیق قرار نگرفت .کمیسیون انتخابات بتاریخ 3 دلو سال 1391 طرح دیگری  را درمورد ثبت نام رای دهندگان مورد تصویب قرار داد .

کمیسیون انتخابات تصویب نمودکه درصورت توزیع تذکره های برقی  واجدین شرایط  رایدهی از تذکره  های برقی  شان در روند انتخابات استفاده  کرده  میتوانند .

کمیسیون انتخابات بادر نظر داشت شرایط  امنیتی  ووضعیت اقتصادی کشور استفاده از کارتهای  رایدهی  قبلی توزیع شده را مورد اعتبار قرار داده  و زمینه ثبت نام را برای آنعده  از واجدین شرایط که تازه به سن 18 سالگی رسیده اند.

آنانیکه بنابر هر ملحوظی در پروسه  های قبلی ثبت نام نگردیده اند

افراد واشخاصیکه کارت های رایدهی قبلی را گم نموده اند ،

ویا حوزه انتخاباتی  شان تغییر نموده باشد ،

ویا هم کارت های رایدهی شان طوری تخریب گردیده باشد که مشخصات هویت شان قابل شناخت نباشد ،رامساعد میسازد .

وی گفت پروسه ثبت نام ادامه تجدید پروسه های قبلی ثبت نام خواهد بود.

کمیسیون انتخابات بادر نظر داشت امکانات دردست داشته وارزیابی  های خویش زمینه ثبت نام را برای  واجدین شرایط  رایدهی  فوق الذکر به سطح مراکز ولایات ، یا مراکز ولسوالی ها ویا هم مراکز رایدهی  مساعد خواهد ساخت .

او همچنان گفت که برای تحقیق این طرح پانزده تا بیست ملیون دالر هزینه تخمین گردیده وجامعه جهاني متعهد به پرداخت آن شده است .

چهارشنبه ، 4 دلو 1391 ، 14:29

هفتاد مليون دالر ليلام ميگردد

 

کابل باختر – 4 دلو

بانک مرکزی هفتاد ملیون دالر رااز طریق داوطلبی لیلام می کند

به گزارش آژانس باختر درنامه ای که ازطریق آن اداره ارسال گردیده آمده است .

دافغانستان بانک مبلغ هفتاد ملیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزهای شنبه 7.11.91 وسه شنبه 91/11/10 بطور لیلام بفروش میرساند .

ازعموم صرافان واجد شرایط  وبانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل  نموده اند دعوت بعمل میاید تا در داوطلبی شرکت نمایند .

از عموم اشتراک کننده گان تقاضا میگردد تافورمه های داوطلبی  را الی ساعت 00/10 صبح روز شنبه ازمدیریت  عملیات بازار اخذ نموده والی ساعت 30/10 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند .

آنعده طرافان وبانکهای تجارتی که تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک درلیلام های دالر را تحویل ننموده اند، تحويل ودر لیلام های بعدی  اشتراک نمایند .

 

ایبک / باختر/ 4/ دلو

توزیع مواد غذایی برای بیش از پنجهزار افراد وخانواده های بی بضاعت ولسوالی خرم سار باغ سمنگان ازسوی جمعیت هلال احمر افغانی آغاز گردید.

عبدالخالق یولداش رییس جمعیت هلال احمر افغانی سمنگان به آژانس باختر گفت ، حدود ششصد و پنجاه و پنج تن مواد غذایی که به کمک مالی دولت جاپان تهیه و ازطریق فدریشن صلیب سرخ جهانی دراختیار ریاست جمعیت هلال احمر افغانی قرار داده شده بود ، توزیع آن برای بیش از پنجهزار فرد بی بضاعت ، بیوه و معیوب و نیز خانواده های بی بضاعت ، بیجا شده داخلی و عودت کننده آغاز گردیده است.

به گفته او، این مواد شامل سه صد و نودوشش تن برنج ، یکصد و سی و دو تن لوبیا ، هفتادو نه تن روغن ، بیست و شش تن شکر ، ده تن چای و پنجاه و شش تن نمک میباشد که تحت نظر هیئت مرکب از جمعیت هلال احمر زون شمال ، مقام ولایت و ریاست جمعیت هلال احمر افغانی سمنگان برای خانواده های که از قبل ذریعه سروی شناسایی شده اند ، توزیع میگردد.

درهمین حال ملا حفیظ الله ولسوال خرم سارباغ توزیع این مواد را برای باشنده گان پنجاه و دو قریه آن ولسوالی موثر و مفید خوانده گفت توزیع مواد یاد شده برای باشنده های مناطق دوردست و کوهستانی پشت بند این ولسوالی که نهایت صعب العبور و زمستان سرد دارد و اقتصاد باشنده های مربوط نیز ضعیف میباشد نهایت بااهمیت است .

 به گفته او با توزیع این مواد پنجاه درصد مشکلات مردم مرفوع میگردد .

او گفت ازطریق این برنامه برای هرخانواده هفتاد و پنج کیلو گرام برنج ، سی و پنج کیلو لوبیا ، پانزده لیترروغن ، پنج کیلو شکر دو کیلو چای ، دوکیلو نمک در نظر گرفته شده است .

 میرعلم از باشنده گان قریه شورآبک ولسوالی خرم سارباغ گفت این مواد برای مدت سه ماه خانواده هاي یازده نفری را کفایت میکند.

گفته میشود یک ماه قبل نیز مقدار سی و پنج تن مواد غذایی و دوصد و هفتادو هشت بسته البسه زمستانی برای دهها خانواده عودت کننده از خارج کشور ، بی جا شده گان شهر ایبک و ولسوالی حضرت سلطان این ولایت ازطریق کمیشنری سازمان ملل متحد نیز توزیع گردیده بود.

 

لشکرگاه / باختر/ 4/ دلو

درنتیجه انفجار ماین کنار جاده درولسوالی ناوه ولایت هلمند دو پولیس شهید و یک پولیس دیگر زخم برداشت .

سمونوال محمد اسماعیل هوتک معاون هماهنگی قوماندانی امنیه هلمند به آژانس باختر گفت ، این رویداد روز گذشته حین گزمه پولیس رخ داد .

 به گفته منبع به ارتباط این انفجار یک تن ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده و درزمینه تحقیقات از وی آغاز شده است.

 

نیروهای امنیتی درکابل امروز با کشف یک موتر مملو از مواد انفجاری از وقوع يک حادثه تروریستی جلوگیری کردند .

یک منبع خبری وزارت امور داخله که از گرفتن نامش خود داری نمود به خبرنگار آژانس باختر گفت : چهل بوری مواد انفجاری که دریک  موتر مينی بس جاسازی شده بود، از ساحه کمپنی ناحیه پنجم شهر کابل بدست نیروهای امنیتی افتاد .

با آنکه این منبع از ارایه جزئیات خودداری نمود گفته شده که سه تن به اتهام این قضیه  بازداشت شده اند، مگرهویت آنها افشا نشده است .

این موتر درحالی به دست نیروهای امنیتی می افتاد که در جریان یک هفته گذشته کابل شاهد دو حادثه تروریستی بوده است.

 آگاهان امور میگویند که طالبان با تغيیر تکتیک جنگی درفصل سرما بیشتر به انجام فعالیت های تروریستی، ماین گذاریهای کنار جاده و حملات انتحاری رو آورده اند . 

 

لشکرگاه / باختر/ 4/ دلو

با ایجاد شورای اجتماعی روند پیشرفت درولسوالی ناوه ولایت هلمند سریعتر میشود.

 مسعود احمد بختور معاون والی هلمند به آژانس باختر گفت ، اعضای شورای اجتماعی ولسوالی ناوه امروز طی یک انتخابات آزاد برگزیده شدند.

به گفته بختور برای انتخاب اعضای این شورا از هفت حوزه ولسوالی ناوه شش هزار تن اشتراک کردند و در انتخاباتی که انجام شد چهل و دو تن به حیث اعضای شورا برگزیده شدند.

وی افزود در گزینش اشخاص درترکیب شورا از هر حوزه شش نفر انتخاب شده بودند که مجموع اعضای منتخب شورا را 42 تن تشکیل داده است .

 در مراسم ایجاد این شورا مسعود احمد بختور معاون والی هلمند این اقدام را گام مهم خوانده افزود که با ایجاد شورای اجتماعی روند پیشرفت در این ولسوالی سریعتر میشود.

 قابل یاد آوریست که برای انتخاب رییس این شورا در آینده نزدیک انتخابات صورت میگیرد . 

 

پل علم / باختر/ 4/ دلو

قراراست مطابق فرمان رییس جمهور کشور تعدادی از محبوسان در ولایت لوگر آزاد گردند.

 داکتر عبدالولی وکیل، رییس شورای ولایتی و قاضی نقیب الله رحیمی رییس حج و اوقاف ولایت لوگر جهت تحقق این فرمان دیروز از محبس ولایت لوگر دیدن بعمل آوردند .

 رییس حج و اوقاف ولایت لوگر به آژانس باختر گفت ، مطابق فرمان رییس جمهور یک تعداد از علمای دینی و حافظان قرآن کریم درمیان زندانیان پس از شناسایی آزاد میشوند.

منبع اضافه نمود درنتیجه این بازدید سه تن از محبوسان که عالم دین میباشند شناسایی و قراراست درآینده نزدیک از حبس رها شوند.

 گفته میشود هم اکنون در محبس ولایت لوگر شصت و سه تن در حبس به سر میبرند که بنابر ارتکاب جرایم دستگیر شده اند.

مولوی شمس الرحمن یکتن ازاین محبوسان ضمن استقبال از فرمان رییس جمهور از برخورد نیک مسوولان زندان با محبوسان اظهار خوشی نمود.