06 ثور 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

کشته شدن سه هراس افگن در تخار

تالفان 6 ثور باختر سه هراس افگن دیشب در ولایت تخار...

کشته شدن چهارده مخالف مسلح در لغمان

مهترلام 6 ثور باختر چهارده مخالف مسلح دیروز در ولایت لغمان...

پنج فرد ملکی در غزنی زخم برداشتند

غزنی 6 ثور باختر پنج فرد ملکی دیروز در ولسوالی ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتجلال آباد 23 دلوباختر
نود وسه طالب مسلح به شمول جنگجویان پاکستانی این گروه درجریان یک عملیات بزرگ نظامی درولایت ننگرهار درشرق کشور کشته شدند.
گفته می شود که دوقوماندن طالبان درجریان این عملیات نظامی دستگیرگردیده و منسوبان امنیتی همچنان موفق به تخریب ده مخفیگاه وکارخانه تولید مواد مخدراین گروه نیز شده اند.
این عملیات نظامی ازسه روز به این سوء دربخش هایی ازولسوالی مرزی شیرزاد راه اندازی شده وکماکان ادامه دارد.
دراین عملیات نظامی که ازحمایت قوای هوایی نیز برخوردار اند صدها کوماندوی اردو ، پولیس ملی وپولیس محلی شرکت دارند.
احمد ضیا عبدالزی سخنگوی  والی ننگرهاربه گلستان غالب خبرنگار آژانس باخترگفت که دراین عملیات تاکنون نود وسه طالب مسلح  کشته شده اند.
به اساس ارقام ارایه شده حداقل بیست وپنج تن از کشته شده ها جنگجویان پاکستانی گروه طالبان مسلح اند.
اوگفت که ملا احمد وملامجیب مشهوربه ملا خطر ازقوماندانان ارشد گروه طالبان درشرق کشور مشمول کشته شده ها اند.
این دوقوماندان دربیشترین ناامنی ها در شرق کشور به ویژه ولایت ننگرهار دست داشته اند.
عبدالزی می گوید که نظامیان دراین میان موفق به دستگیری دوقوماندان  محلی طالبان مسلح نیزشده اند.
گزارش ها می رساند که نظامیان دراین عملیات ده مخفیگاه طالبان مسلح به شمول چهارکارخانه ی تولید مواد مخدرآنان را تخریب کرده اند.
همچنان گفته شده که درجریان این عملیات نظامی ، نظامیان به ده ها جنگ افزارسبک وسنگین طالبان مسلح نیزدست یافته اند.
ولسوالی شیرزاد با داشتن مرز طولانی با پاکستان همواره گواه حضور وفعالیت گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح ، شبکه ی حقانی والقاعده بوده است.
مقامات نظامی افغان می گویند که این گروه ها در پاکستان حمایت وتجهیز شده برای انجام حملات تروریستی به افغانستان ازجمله ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار فرستاده می شوند.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ننگرهارمی گوید نیروهای کوماندوی اردوی ملی وپولیس درجریان این عملیات توانستند به محله ی "تورمی " که به پایگاه بزرگ تروریستان وتولید کننده های مواد مخدر تبدیل شده بود دست یابند.

مشرقی وال گفت که بیشترین حملات تروریستی طالبان درننگرهار ازهمین ساحه سازماندهی می شد.
این درحالیست که دراین اواخر رویداد های تروریستی ازجمله بمب وماین گذاری ها در ننگرهار افزایش یافته است.
تاکنون روشن نیست که دراین عملیات نظامی به غیرنظامیان هم آسیب رسیده یا خیر.
مقامات نظامی کشور می گویند که این عملیات نظامی تا پاکسازی تمامی محله های ولسوالی مرزی شیرزاد از وجود گروه های تروریستی وتولید کننده های مواد مخدر، ادامه خواهد داشت.
انتظار می رود با پاکسازی ولسوالی شیرزاد ازوجود گروه های ترویستی ، زمینه ی بهتربرای رای دهی دراین محله ی مرزی فراهم شود ونیز رویداد های تروریستی درکل ولایت شرقی ننگرهار کاهش یابد.
 

کابل باختر 23 دلو
به اساس استراتیژی که ازسوی وزارت امورداخله تهیه گردیده ، کمیت پولیس زن درسال 1393 به 5000 تن ارتقأ می یابد.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب را لوی پاسوال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت امورداخله درجلسه مشترک با مدیران ده لیسه نسوان شهرکابل  که امروز درمقر اکادمی پولیس برگزار شد بیان داشته افزود که وزارت امورداخله درنظردارد  ، شمارپولیس زن را درین وزارت به ده هزارتن ارتقادهد.

معین اداری وزارت امورداخله با تاکید برارتقای نقش پولیس اناثیه گفت که
درسال 1393 درتشکیل این وزارت 2700 بست جدید برای پولیس زن درنظرگرفته
شده که با افزایش این رقم شمارپولیس اناثیه درسال آینده به 5 هزارتن
خواهد رسید.
درهیمن حال پوهنمل مل پاسوال سردارمحمد کوهدامنی معاون قوماندانی عمومی
تعلیم وتربیه صحبت نموده گفت که فارغان صنوف 12 به سویه کمیساریا لسانس ومتعلمین صنوف دهم ، یازدهم ودوازدهم به حیث ساتنمن بعدازآموزش مسلکی دراکادمی پولیس پذیرفته می شوند.
مدیران لیسه های نسوان شهرکابل با ابرازخرسندی ازسهولت های آموزشی برای پولیس اناثیه جهت جلب وجذب دختران به صفوف پولیس ملی وعده همکاری نمودند.
 

شهرقندهار23 دلوباختر
یک انباربزرگ مواد انفجاری طالبان مسلح درولایت قندهارامروزکشف شده است.
نیروهای اردوی ملی می گویند که ازاین انبار حداقل یک هزاروپنج صد کیلوگرام مواد انفجاری به دست آورده اند.
گفته می شود که این مواد انفجاری به تازه گی از پاکستان وارد افغانستان شده بود.
دفتررسانه های ولایت قندهاربا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفت که این انبار درجریان یک عملیات نظامی به دست آمده است.
به اساس گزارش ها این انبار دریک مخفیگاه طالبان مسلح نگهداری می شده است.
محل دقیق کشف این انبار مواد انفجاری دراین خبرنامه روشن نه شده اما گفته شده که این عملیات نظامی درجریان بیست وچهارساعت گذشته ازسوی نیروهای اردوی ملی درولسوالی های میوند وپنجوایی راه اندازی شده بود.
طالبان مسلح ازمواد انفجاری درافغانستان برای ساختن بمب وماین وواسکت های انتحاری استفاده می کنند.

شهرغزنی 23 دلوباختر
یک قوماندان طالبان مسلح درولایت غزنی امروز دست از جنگ کشید وزنده گی عادی را اختیارکرد.
ملا داد الله هنگام پیوستن به برنامه ی صلح گفت که پس ازاین او وافرادش در بازسازی وتامین امنیت کشورش تلاش خواهند کرد.
او با افرادش دربخش هایی ازولسوالی مقرغزنی مصروف فعالیت های تروریستی بود.
یک مسوول محلی ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که یک سرگروه ویازده فرد تحت امر ملا داد الله نیز با وی به برنامه ی صلح پیوسته اند.
گفته می شود که این قوماندان حداقل پانزده جنگ افزارسبک وسنگین را به شورای عالی صلح غزنی نیز تسلیم کرده است.
درین حال مسوولان شورای صلح ولایت غزنی می گویند که روند گفتگو با دیگر گروه های وابسته به طالبان مسلح برای برگشت به زنده گی عادی ادامه دارد.
به گفته ی این مسوولان برای طالبان برگشته به زنده گی عادی زمینه ی کاروآموزش حرفه را فراهم می سازند.

کابل باختر/ 23/ دلو
دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی با شماری از فعالان دفاع از حقوق زن درکشور گفت ، وزارت اطلاعات و فرهنگ درحد توان در انعکاس برنامه های مفید برای زنان توجه کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست که به اشتراک سیمین حسن زاده معین امورنشرات و شماری از روسای وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، شماری از فعالان حقوق زن کار کردهای نهادهای مربوط شانرا در راستای کاهش خشونت علیه زنان ، تشویق زنان به خاطر اشتراک درانتخابات و چگونگی وضعیت زنان معتاد ارایه داشتند.
مقدس اتل وال فعال حقوق ، از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر گزینش زنان درسطوح بالایی مختلف ابراز سپاس گذاری کرده گفت ، رسانه ها باید درپخش و نشر برنامه های که مبین مشکلات زنان است توجه بیشتر نمایند.
دکتور رهین درصحبت مختصر گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه انعکاس مشکل زنان در حد توان مساعی بوده و دراین راستا توجه کرده است.
دراین نشست معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز صحبت کرده از کارکرد زنان درراستای تامین حقوق زنان درعرصه های مختلف قدردانی کرده گفت ، "بازتاب مشکلات زنان و آگاهی زنان ازحقوق و وجایب شان اصل اساسی است ."
همچنان ماری نبرد آئین معاون آژانس باختر دررابطه به کارکرد های رسانه های دولتی بخصوص آژانس باختر به فعالان مدافع حقوق زنان معلومات داده گفت ،آژانس باختر به عنوان رسانه معتبر دولتی از وضعیت زنان کشور همه روز اخبار و گزارشها داشته و در انعکاس رویدادهای مربوط به زنان اخبار دست اول را ارایه داشته و به گونه ای مسوولان اموررا آگاه ساخته است.
او همچنان گفت ، هرگاه فعالان حقوق در راستای حل مشکلات زنان دست آورد داشته باشند آژانس باختر در انعکاس آن پیش گام خواهد شد.

کابل باختر/ 23/ دلو
هیئت موظف لوی څارنوالی پس از رسیده گی به دوسیه های زندانیان بگرام امر رهایی شصت و پنج زندانی را صادر کرده است .
به گزارش آژانس باختر، بصیر عزیزی سخنگوی اداره لوی څارنوالی امروز دریک نشست  با ابراز این مطلب گفت که قبلاً هیئت موظف بررسی و بازنگری دوسیه های زندانیان که از طرف رییس جمهور موظف گردیده بود، پس از بررسی دوسیه ها، رهایی 88 زندانی را از توقیفگاه بگرام مدنظر گرفته بود .
اکنون اداره لوی څارنوالی میگوید که دوسیه های این زندانیان توسط هئیت موظف لوی څارنوالی بررسی شده و امر رهایی شصت و پنج زندانی صادرگردیده است.
سخنگوی لوی څارنوالی افزود که هیئت موظف لوی څارنوالی به دوسیه های زندانیان رسیده گی نموده و در نتیجه امر رهایی 65 زندانی را به خاطر نبود شواهد و مدارک بر مجرمیت شان صادرکرد.
او افزود که هیئت موظف لوی څارنوالی کار بررسی خود را بالای 23 دوسیه دیگر ادامه میدهد. 

پلخمری / باختر/ 23/ دلو
یک گروه افراد مسلح غیر مسوول امروز درولایت بغلان اسلحه شان را به زمین گذاشتند.
مل پاسوال امین الله امرخیل قوماندان امنیه بغلان به آژانس باختر گفت ، بیست و هفت تن از افراد غیر مسوول به سرکرده گی قوماندان خیرالحق یکتن از قوماندان مسلح غیر مسوول که در قریه یرم ولسوالی جلگه آن ولایت فعالیت داشت با بیست و هفت میل اسلحه تسلیم نیروهای امنیتی شدند.
امرخیل قطع فعالیت افراد متذکره را برای روند صلح آنهم درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک حرکت منطقی خواند.
قابل ذکراست که در دوماه اخیر بیش از یکصدتن از افراد مسلح غیر مسوول با سپردن هفتادمیل سلاح مختلف النوع به نیروهای امنیتی از فعالیت های مسلحانه دست کشیدند.

لغمان/باختر/ 23/ دلو
شبکه مخابراتی سلام امروز درولایت لغمان به کار انداخته شد.
درمحفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، والی و شماری دیگر از مسوولان محلی ولایت لغمان هنگام آغاز فعالیت این شبکه حاضر بودند.
در حال حاضر برعلاوه شبکه مخابراتی سلام شش شبکه مخابراتی درآن ولایت  فعال است .

کابل باختر/ 23/ دلو
رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز درنشست مشترک با فعالان جامعه مدنی و مسوولین رسانه ها گفت، با همکاری شما میتوانیم انتخابات شفاف رابرگزار نمایم .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست ضیا الحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ضمن آنکه ازفعالیت و همکاری های فعالان جامعه مدنی و رسانه ها درراستای برگزاری انتخابات با آن کمیسیون ابراز تشکر نموده گفت ، ما دریک مقطع زمانی و تاریخی قرارداریم که میتوانیم با همکاری فعالان جامعه مدنی ورسانه ها یک انتخابات شفاف و سراسری درکشور داشته باشیم .
امرخیل علاوه نمود کمیسیون مستقل انتخابات درشرایط جنگ و نا امنی ها درآستانه برگزاری انتخابات قراردارد، نا امنی که برخی نقاط کشوررا با مشکلات مواجه ساخته ، چنانچه کسی که نتواند زنده گی روزمره خود را پیش ببرد دروجود چنین مشکلات باید انتخابات مورد قبول مردم قرار بگیرد و هم انتخابات به وقت و زمان آن برگزار شود.
امرخیل افزود: فقط ما دریک حالت میتوانیم انتخابات را شفاف برگزار نمایم که جامعه مدنی ، رسانه ها ، حکومت و احزاب با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.
وی اضافه نمودکه تمام مواد اساسی و غیر اساسی انتخابات از داخل و خارج خریداری شده و به دسترس ما قراردارد که بزودی به سی و چهار ولایت که از طریق آنها به ولسوالی ها ، قریه ها و نقاط دور دست انتقال داده خواهد شدو کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد تدابیر کافی را اتخاذ نموده است.
همچنان دراین نشست چند تن از اشتراک کننده گان به نماینده گی از فعالان جامعه مدنی و رسانه ها درراستای برگزاری انتخابات وعده همکاری دادند.

میدان شهر / باختر/ 23/ دلو
درجریان دو عملیات جداگانه که امروز درولایت میدان وردک انجام شد، یک طالب مسلح گرفتار و مقداری جنگ افزار بدست نیروهای امنیتی افتاد.
عطاوالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به آژانس باختر گفت ، نیروهای مشترک افغان طی عملیاتی درساحه مموخیل میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک یک طالب مسلح را گرفتارکردند.
به گفته وی، درجریان این عملیات تجهیزات نظامی و مقداری مهمات نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
خوگیانی همچنان گفت، دریک عملیات دیگر که درمربوطات ولسوالی چک آن ولایت انجام شد مقداری جنگ افزار مخالفان مسلح و با مقدار مواد انفجاریه و چند حلقه ماین بدست نیروهای امنیتی افتاده است .