03 سرطان 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

سر دسته طالبان، طبل جنگ نواخت

سر دسته طالبان، طبل جنگ نواخت

کابل باختر 3 سرطان سر دسته طالبان بار...

طالبان و داعشی ها عامل کشتار مردم درماه رمضان

طالبان و داعشی ها عامل کشتار مردم درماه رمضان

کابل باختر/ 3/ سرطان ماه رمضان ، ماه اطاعت ، عبادت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

به تمام دواخانه های کشور بخصوص درشهر کابل ابلاغ میگردد زمانی که نسخه داکتر برای شان ارجاع میگردد و نسخه را اجراء میکنند ، قیمت ادویه را در عقب نسخه نوشته ، امضا و مهر نمایند.

 درغیر آن تیم های مشترک بررسی از همین اکنون که آغاز به فعالیت کرده اند درصورت که همچو یک موضوع ازطرف دواخانه ها رعایت نشده باشد و در عقب نسخه قیمت ادویه نوشته نشده باشد ، مطابق مقرره موضوعه وزارت صحت عامه درمورد دواخانه تصمیم اتخاذ میگردد درآنصورت مالکان دواخانه ها حق شکایت را نخواهند داشت.

همچنان موجودیت فارمسست دارای جواز در دواخانه حتمی و ضروری است درصورت تخلف دراین مورد هم برخورد قانونی صورت میگیرد.

 

کابل باختر/ 2/ دلو

معاون لوی حارنوالی امروز دریک کنفرانس خبری فوت خانم زهرا را به سستی و تنبلی گروه عملیاتی شفاخانه کابل آسیا نسبت داد.

به گزارش آژانس باختر ، حارنپوه حبیب الله جلال معاون لوی حارنوالی ،دراین نشست خبری گفت که دوسیه فوت خانم زهرا به تاریخ 25 جدی سالروان تکمیل و محول محکمه شده است و متهمین در توقیف قراردارند.

به گفته وی درنتیجه بررسی هیئت موظف چنین استنباط گردیده که دراثر سستی و اهمال تیم عملیاتی شفاخانه متذکره خانم زهرا وفات کرده است.

 

كابل باختر 2 دلو

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر،

ابتداء جلسه كابينه گزارش  شکنجه زندانیان در محابس و توقیف خانه های کشور که از طریق دفتر یوناما نشر گردیده مورد بحث قرار گرفت. شورای وزیران از گزارش های دوگانه دفتر یوناما (UNAMA)و موسسه آی سی آر سی (ICRC) به حکومت و نشرات جمعی ابراز نگرانی نموده و از معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله خواست تا حقایق را در این مورد به جلسه ابراز نماید.

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گزارش های نشر شده را دور از واقعیت خوانده و آنرا مردود شمرده گفت که این گزارش ها کذب محض بوده همچنان ریاست عمومی امنیت ملی از عدم شکنجه زندانیان در توقیف خانه های آن                         ریاست اطمینان داده است.

شورای وزیران ارگان های ذیربط دولتی را موظف نمود تا حقایق این گزارش را با در نظرداشت اسناد دفاتر یوناما و موسسه آی سی آر سی مورد بررسی قرار دهند.

شورای وزیران با در نظرداشت اینکه توزیع تذکره الکترونیکی یک پروژه مهم ملی میباشد با تائید فیصله مورخ اول دلو سال روان شورای امنیت ملی مراتب آتی را تصویب نمود:

·       پروسه جمع آوری معلومات و توزیع تذکره برقي مسئولیت وزارت امور داخله بوده و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف است تا در زمینه همکاری های تخنیکی در تمام مراحل پروژه را مهیا سازد.

·       وزارت های مالیه، دفاع ملی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره مستقل ارگان های محلي، ریاست عمومی امنیت ملی بطور حضوری و سایر ارگان های دولتی طور عام موظف اند تا در توزیع تذکره برقي با وزارت امور داخله همکاری همه جانبه نمایند.

طبق اجندا، صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران بر مبنای فرمان شماره 45 رئیس جمهوری نظر کمیسیون موظف در مورد اصلاح ساختار های تشکیلاتی و تداخل وظیفوی ارگان های دولتی را حسب ذیل به جلسه مطرح نمود.

·       حذف کمیسیون حل مشکلات دایمی کوچی ها، و ادغام آن تحت عنوان کمیته حل مشکلات کوچی ها در کمیسیون ارتباط مردم با دولت.

·       حذف ریاست عمومی سمع شکایات دفتر شورای امنیت ملی.

·       حذف بخش اقوام از وزارت امور سرحدات، انتقال تشکیلات آن به اداره مستقل ارگان های محلي و تعدیل اسم وزارت سرحدات، اقوام و قبائیل به وزارت امور سرحدات و قبائیل.

·       انتقال تشکیل ریاست حفظ، ترمیم و احیاء شهرهای تاریخی و ابدات تاریخی از وزارت امور شهر سازی به وزارت اطلاعات و فرهنگ.

·       انتقال تشکیل ریاست احتساب از ستره محکمه به وزارت حج و اوقاف.

·       بازنگری در لایحه وظایف تفتیش واحد های بودجوی وزارت مالیه در رابطه به تفتیش ارگان های دولتی از جانب این نهاد، توسط وزارت مالیه و اداره مستقل کنترول تفتیش.

شورای وزیران، طرح پیشنهادی کمیسیون موظف را مورد تصویب قرار داد وزارت مالیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را موظف نمود تا در تفاهم با ارگان های ذیربط در انتقال تشکیل و بودجه مربوط آن ها اقدام نمایند.

بعداً، شورای وزیران کارکرد بورد انکشاف شهر جدید کابل را مورد بحث قرار داده خاطر نشان نمود که بورد متذکره از بدو ایجاد تا کنون  اجراات کافی را در راستای موفقیت این پروژه انجام نداده و کار پروژه متذکره نظر به پلان آن عملی نگردیده است. بناً مسئولین بورد انکشاف شهر جدید کابل را موظف نمود تا از اجراات انجام شده و مصارف بورد از ایجاد تا کنون، جدول معاشات و قراردادهای امضاء شده به جلسه بعدی شورای وزیران گزارش دهند.

بعداً وزیر تجارت و صنایع، پالیسی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط را به جلسه مطرح و افزود، این پالیسی بر مبنای فرمان شماره 45 ترتیب که شامل نه ساحه مشخص عبارت از تشویق رشد تشبثات کوچک و متوسط، افزایش صادرات، دریافت بدیل یا تعویض واردات با تولیدات داخلی، اصلاح محیط مساعد برای تشبث و تجارت، افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشور، بهبود زیربناهای افغانستان، افزایش دسترسی و ارتباطات با مارکیت های جهانی و منطقوی، افزایش رسمی سازی اقتصاد وکاهش فقر را در بر میگیرد.

شورای وزیران پالیسی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط را مورد تصویب قرار داده وزارت تجارت را موظف نمود تا پالیسی متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح، نهائی و در معرض اجرا قرار دهد.

متعاقباً وزرای تحصیلات عالی و معارف، تجدید نظر در طرز العمل انتخاب نامزدان واجد شرایط بورسیه های دولتی و گروپی را به جلسه مطرح نمودند.

شورای وزیران اعزام واجدین شرایط بورسیه ها را بر مبنای نتایج امتحانات کانکور طبق تعامل سال های قبل مورد تصویب قرار داده، وزارت تحصیلات عالی را موظف نمود، تا تعادل سهمیه بورسیه ها را در ولایات کشور جداً رعایت نماید.

در ادامه وزیر مالیه پلان تصفیه کاماز نبمر (7) هرات را به جلسه مطرح نمود. شورای وزیران با تاکید بر فیصله جلسه مورخ 18/7/1390 خویش وزارت مالیه را اکیداً موظف نمود تا قیمت جایداد های منقول و غیر منقول تصدی متذکره را به نرخ روز تثبیت نموده، به شورای وزیران ارائه نماید.

در اخیر جلسه معاون اول وزارت دفاع ملی، نورم چهارده قلم البسهُ  لوازم را برای آنعده از محبوسین که قبلاً قوای ائتلاف مسئولیت آن را به وزارت دفاع ملی داده است، به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران، چهارده قلم نورم پیشنهادی را با ورود یک سلسله تغيیرات مورد تصویب قرار داده وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا در قسمت اعاشه و اباته این زندانیان و رسیدگی به نیازمندی های آنان طبق معیار های بین المللی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده، به مسایل مربوط به زندانیان توجه همه جانبه نموده و از چگونکی آن نظارت مداوم نماید.

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه تهاجم افراد مسلح بالای ریاست ترافیک کابل را که منجر به شهادت وزخمی شدن شماری از هموطنان ما گردیده است،به شدید ترین الفاظ محکوم نموده،از خداوند بزرگ برای شهدای این حادثه طلب مغفرت،برای خانواده های شهداء صبر جمیل،برای زخمی ها صحت مجدد وبرای عاملین این جنایت عذاب شدید می طلبد.

 

كابل باختر 2 دلو

دور دوم امتحانات کانکور شمول در موسسات تحصيلات عالي داوطلبان ولایت کابل امروز بر گزار گرديد.

به گزارش آژانس باختر ،

این امتحانات با اشتراک حدود ده هزار فارغ صنف دوازده هم برخي از لیسه های شهر کابل و ولسوالی های آن  امروزدر چهار پوهنتون مرکز برگزار شد.

پوهنمل اکبرجان آرزومند رئیس امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی گفت، دور دوم امتحانات کانکور حوزه کابل که قرار بود ساعت هشت و نیم صبح آغاز گردد اما نظر به مشکلات امنیتی که در ساحه دهمزنگ کابل رخ داد امتحان به ساعت یازده قبل از ظهربرگزارشد وي گفت: این تاخیر باعث شد تا تمام داوطلبان دوره دوم امتحان كانكور ولايت كابل بتوانند به صنوف مربوطه شان در چهار پوهنتون حاضر گردند و امتحانات یاد شده بدون کدام مشکل موفقانه خاتمه یافت.

وی اضافه کرد که آنعده داوطلبان امتحان امروزي که نتوانستند به وقت معینه به امتحان حاضر شوند می توانند در امتحان متفرقه که تا ده روز دیگر اخذ برگزار ميگردد شرکت نمایند.

قرار است تا دو هفته آینده سه دور دیگر امتحانات کانکور به شمول متفرقه در حوزه کابل برگزار شود هميگونه تاريخ امتحانات كانكور متباقي  ليسه هاي  ولايت كابل بعداُ اعلام  ميشود. 

 

 کابل باختر/ 2/ دلو

تفاهمنامه های همکاری امروز میان معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و 22 موسسه تحصیلی خصوصی و نهادهای ورزشی به امضا رسید.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، به اساس این تفاهمنامه ها اضافه از شانزده هزار جوان با تخفیف 35 الی 70 فیصد درفیس ماهوار و پذیرش 789 تن جوان بی بضاعت و مستحق به طوررایگان در 14 موسسه تحصیلی خصوصی دررشته های مختلف صورت میگیرد.

 همچنان هشت نهاد ورزشی یک هزار و یکصد و چهل تن را در بخش های مختلف ورزشی جذب مینمایند که از جمله آن 570 معتاد به طور رایگان و 570 تن جوان دیگر با پنجاه فیصد تخفیف درفیس ماهوار ، شامل مراکز ورزشی میشوند.

تیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ درمراسم امضای تفاهمنامه ها با مسوولین نهادهای متذکره گفت : یکی از چالش های که فراراه جوانان کشور قراردارد ، عدم راه یابی درموسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی میباشد و معینیت امورجوانان همواره تلاش نموده است که زمینه های تحصیلی را براي جوانان از طريق اين معينيت در موسسات ونهاد هاي تحصيلي خصوصی ، فراهم نمایید.

 وی ضمن قدردانی از مسوولین نهادهای یاد شده ، تاکیدورزید که سایر نهادهای تحصیلی وورزشی  همکاری نموده و زمینه های سالم تحصیلي و ورزشي را برای جوانان مستحق فراهم نمایند.

 

کابل باختر/ 2/ دلو

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون سی – ان – ان پیرامون بدون حمایت نزدیک نیروهای هوایی اردوی ملی چگونه دربرابر شورشگری مبارزه کند گفت من با حمایه نزدیک نیروهای هوایی در خاک خود ما علیه کسی که بالاخره افغان است موافق نیستم سالهاست که این موقف من بوده است من مخالف بمباردمان هستم به همین دلیل است که از نیروهای امریکایی خواسته ام از قریه های افغانستان بیرون شوند و امروز به این هدف رسیدیم .

به گزارش آژانس باختر ، رییس جمهور دراین اظهارات باردیگر به گونه دیگر مطرح میسازد که قریه های افغانستان محل تروریستان نیست .

 درقریه های افغانستان تروریستان محلات آموزش و پرورش ندارند و به همین دلایل حامدکرزی استفاده از نیروهای هوایی در قریه های کشور مخالف است .

 امروزه  نه افغانستان ، بل کشور های منطقه و جهان به یقین می دانند که خاستگاه  تروریستان افغانستان نمی باشد ، تروریزم به افغانستان به اهداف نامیمون برخی حلقه ها صادر شده است باید به محلات صدور تروریزم خاستگاه و مراکز آموزشی آنان در هر کجای که است توجه گردد.

 دراین صورت جنگ علیه تروریزم ، افراطیت دهشت گرای درمنطقه نتیجه میدهد.

 

مزارشریف 2 دلوباختر

مقامات کمسیون حقوق بشرازافزایش میزان خشونت علیه زنان درشمال افغانستان خبردادند.

این مقامات با ابرازنگرانی می گویند که اگردولت به این مساله توجه نکند زنان ودختران زیادی قربانی خشونت خواهند شد.

به اساس ارقام ارایه شده درنه ماه سال گذشته  خورشیدی دوصد مورد خشونت علیه زنان درشمال افغانستان  ثبت شده بود ،درحالیکه این رقم درطی نه ماه سال جاری چهارصدوهفتاد مورد رسیده است.

این رقم افزایش حدود پنجاه وچهاردرصدی را درمیزان خشونت علیه زنان درشمال کشورنشان می دهد.

قاضی سید محمد سامع رییس کميسیون حقوق بشردرشمال افغانستان به آژانس باخترگفت که دوصد مورد ازخشونت های ثبت شده لت وکوب وشکنجه  زنان ودختران بوده درحالیکه دوصدوهفتاد مورد دیگرشامل تجاوز ، ازدواج های اجباری ، بد دادن ، قتل، ازدواج جبری دردوران کودکی می باشد.

به اساس بررسی های این کميسیون بیشترین خشونت علیه زنان درولایت های سرپل ، بلخ ، سمنگان وتخارصورت گرفته است.

رییس کميسیون حقوق بشردرشمال افغانستان می گوید که آنان درتلاش اند تا ازطریق آگاهی دهی به مردم ازحقوق زن وجایگاه زن دردین اسلام ازمیزان خشونت علیه این قشربکاهند.

به گفته  قاضی سامع این اگاهی دهی ازطریق مساجد ، مکاتب وراه اندازی برنامه تبلیغی صورت می گیرد.

کارشناسان اجتماعی ، اقتصادی واسلامی عدم آگاهی مردان ازحقوق وجایگاه زنان دراسلام ، سنت گرایی های اجتماعی ، بی سوادی وفقر را عامل اصلی افزایش انواع خشونت علیه زنان درافغانستان می خوانند.

 

کابل باختر/ 2/دلو

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در بخش مصاحبه اش با خبرنگار تلویزیون سي –ان-ان مبنی براین که گویا نیروهای افغان با وجود انگیزه که دارند نمی توانند از مناطقي كه ناتو و امریکايی ها آنرا ترک میکنند آنها به تامین امنیت ادامه دهند.گفته است تاجائیکه به جنگ باتروریزم درمتن و محیط افغانستان رابطه دارد ما آماده هستیم، تاجائیکه اوضاع به تهدید گسترده وپیچیده مربوط میشود کار ما نیست ، ایالات متحده و باقی جامعه جهانی دخالت شان ضروری است و در آنجا حضور دارند و دخیل اند ، اما تاجائیکه طالبان به عنوان افغانها در جنگ علیه کشورشان درگیر هستند ، این وظیفه ماست تا به آن رسیده گی کنیم و ما توان آن را داریم .

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر این اظهارات به نحوه رابطه میگیرد به چند دسته گی طالبان که بارها مطرح شده است گروهء از طالبان گیرمانده دردام استخبارات منطقه اند و گروه دیگری درقید تارهای تنیده شده استخبارات جهانی گیرمانده اند . معامله به این دو گروه که هرکدام از مجاری مختلف دنبال اهداف منطقه یی اند ، رابطه منطقه یی و بین المللی دارد و باید کشورها و حلقه های حامی آنان به آن ها رسیده گی کنند دراین تحلیل مختصر می ماند مشتی از اغوا شده گان که افغانها اند ، رییس جمهور رسیده گی به آن را کار دولت افغانستان می داند و دو گروه دیگر را مستلزم مساعی کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برآورد میکند.

روی همین دلیل است که رییس به خاطر نجات افغانها از این بازی خطر ناک صلح را اعلام کرده و از اغوا شده گان بارها خواسته است وطن تان راویران نکنید فرزندان تان را نکشید .

 

کابل باختر/ 2/ دلو

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، درمصاحبه با خبرنگار تلویزیون سی – ان – ان با تاکید گفت : ما نمی توانیم برای همیشه و به گونه ای دوامدار به جامعه جهانی وابسته بمانیم و یا بار شانه جامعه جهانی باشیم .

به گزارش آژانس باختر ، رییس جمهور کشور در بخشی از این مصاحبه که درمورد نگرانی های مردم نسبت به کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 صحبت میکرد ، گفت: من این وضعیت را کاملاًُ درک می کنم ، اما خودم از این ناحیه نگران نیستم من به خاطری ترس ندارم که امنیت افغانستان را خود افغانها ، تامین خواهدکرد ، ما نمی توانيم برای همیشه و به گونه دوامدار به جامعه جهانی وابسته بمانیم و یا بارشانه جامعه جهانی باشیم ما باید امنیت خود مان را خود تامین کنیم و باید معیشیت و زندگی خود را فراهم کنیم . من مطمین هستیم که میتوانیم این کار را کنیم و مردم افغانستان میخواهند به این هدف شان برسند.

 این اظهارات رییس جمهور حامل پیامی است که افغانها و در رائس مسوولان درک کنند و بدانند که وابسته گی دوامدار به خارجی ها آسیب فراوان به خود ارادیت افغانها می رساند . روی این دلیل است که رییس جمهور پیوسته از خوداردیت افغانها میگوید و هم میخواهد که افغانها باید به عنوان وارثان اصلی این کشور از وجب وجب آن حراست کند. همه خوب میدانند.که افغانستان دارای تاریخ چندین هزار ساله است و در طول تاریخ ازسرزمین شان حراست کرده اند و در هیچ زمانی ناتو و دیگران دراین کشور نبوده اندکه افغانها را درس حراست از وطن را داده باشد رییس جمهور با تکیه به ارزش ها و سنت های پسندیده شهامت ووطندوستی مردم افغانستان می خواهد سرزمین افغانستان ، توسط افغانها حراصت گردد.