02 قوس 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

معین وزارت امور خارجه با نماینده خاص سازمان ناتو برای افغانستان دیدار کرد

معین وزارت امور خارجه با نماینده خاص سازمان ناتو برای افغانستان دیدار کرد

کابل باختر اول قوس عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت...

رئیس مشرانوجرگه کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد

رئیس مشرانوجرگه کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد

کابل باختر اول قوس فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد...

قانونپوه دانش: همه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان مسؤلیت دارند

کابل باختر اول قوس محفلی گرامی داشت از روز جهانی کودک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

کابل 30 حمل باختر

پنج طالب مسلح درجریان دوعملیات نظامی درولایت های نورستان وسمنگان کشته شدند.

دراین عملیات ها که بالای مخفیگاه های طالبان مسلح انجام شده دوجنگجوی دیگراین گروه دستگیرشده اند.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که درجریان این عملیات های نظامی پنج طالب مسلح کشته ودوتن دیگرشان دستگیرشده اند.

ناتومی گوید که این طالبان درمخفیگاه های شان مصروف سازماندهی حملات تروریستی بودند.

گفته می شود که هدف ازراه اندازی این عملیات ها ، دستگیری یک عضوارشد تحریک اسلامی ازبکستان وطالبان پاکستانی بوده اما آنان درجریان این رویداد درساحه حضورنه داشته اند.

نظامیان دراین عملیات ها به دوانبارجنگ افزارطالبان نیزدست یافته اند.

همچنان ناتوبا پخش خبرنامه ای ازکشته شدن یک طالب مسلح ویک عضو شبکهء حقانی درولایت های لوگروغزنی خبرداد.

 

کابل 30 حمل باختر

یک انبارمواد انفجاری طالبان مسلح درولایت ارزگان کشف شد.

ازاین انبارصدها کیلوگرام مواد انفجاری ومواد کیمیاوی سازنده ی ان کشف شده است.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که این انباردریک مخفیگاه طالبان مسلح درولسوالی شهید حساس قرارداشت.

ناتومی گوید که ازاین انبارصدها کیلوگرام مواد انفجاری ومواد سازنده ی آن به دست نظامیان افغان وناتوافتاده است.

همچنان گفته می شود که درجریان این عملیات درگیری نیزرخ داده که درآن دوطالب مسلح جان باخته اند.

گفته می شود که طالبان مسلح ازاین مواد انفجاری برای ساخت بمب وماین وواسکت های انتحاری استفاده می کرده اند.

ازسوی دیگرمقامات محلی ارزگان ازکشته شدن شش طالب مسلح درمربوطات ولسوالی خاص ارزگان این ولایت خبردادند.

این جنگجویان روزگذشته درجریان درگیری با سربازان افغان جان باخته اند.

 

کابل 30 حمل باختر

یک قوماندان طالبان مسلح درجریان عملیات نظامی نظامیان افغان وناتو درولایت قندهاردستگیرشد.

این قوماندان که هویت وی فاش نه شده روزگذشته درمربوطات ولسوالی پنجوایی آماج حملهء نظامیان افغان وناتوقرارگرفت وبا یک فرد نزدیکش دستگیرشد.

آژانس باختربه نقل  ازیک خبرنامهء ناتوگزارش می دهد که این قوماندان درمخفیگاهش مصروف سازماندهی یک رشته حملات تروریستی بود که دستگیرشد.

ناتومی گوید که ازمخفیگاه این قوماندان موفق به کشف یک انبارجنگ افزار ومواد مخدرشده اند.

ازسوی دیگرناتوبا پخش خبرنامه ای ازکشته شدن چهارطالب مسلح درجریان یک درگیری درولسوالی پنجوایی قندهارخبرداد.

این جنگجویان پس ازآن آماج تیراندازی سربازان افغان وخارجی قرار گرفتند که بالای یک پوسته ی امنیتی حمله کرده بودند.

گفته می شود که دراین درگیری به نظامیان افغان وخارجی وغیرنظامیان آسیب نه رسیده است.

 

غزنی 30 حمل باختر

سیزده قیام کنندهء ولایت غزنی درنبرد با طالبان مسلح کشته شدند.

این رویداد ناوقت شب گذشته هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای یک قرارگاه قیام کننده ها درمحلهء " كنصف" ولسوالی اندرحمله کردند.

قاسم دیسی وال ولسوال اندرولایت غزنی به آژانس باخترگفت که دراین حملهء طالبان دست کم سیزده قیام کننده جان باخته اند.

به گفتهء دیسی وال طالبان مسلح ابتدا پهره داراین قرارگاه قیام کننده ها را کشتند سپس وارد این مرکز شده دوازده تن دیگرشان را تیرباران کردند.

اما باشنده های محل می گویند که این قیام کننده ها دریک توطیهء تروریستی کشته شده اند.

محمد اصیل یک باشندهء محل گفت که پهره دارقرارگاه قیام کننده های غزنی با طالبان همدست بوده واو پس ازمسمومیت همقطارانش ، دوازده تن را تیرباران کرده است.

مقامات محلی غزنی می گویند که دربارهء چگونه گی این رویداد بررسی هایی را آغازکرده اند.

طبق آخرین گزارش ها، یک گروهی ازسربازان اردوی ملی به محل رویداد رفته تا درپهلوی بررسی رویداد ، عملیاتی را برای شناسایی ودستگیری مهاجمان راه اندازی کنند.

دراوایل سال گذشتهء خوشیدی ده ها باشندهء ولسوالی اندرولایت غزنی برای نخستین بار به دلیل آنچه ظلم واعمال غیرشرعی طالبان مسلح می خوانند دربرابراین گروه  قیام کردند.

ولسوالی اندر؛ جایی که قیام مردمی علیه طالبان مسلح ازآن آغازشده ، درطی سال های اخیرشاهد ظلم وبیدادگری طالبان بوده است.

دراین ولسوالی طالبان بارها دست به آتش زدن مکاتب زده اند وهم دختران را ازرفتن به درس منع کرده اند.

جمعه ، 30 حمل 1392 ، 11:47

دوسربازلیتوانیایی کشته شدند

 

چغچران 30 حمل باختر

دوسربازلیتوانیایی درنتیجهء یک انفجاردرولایت غورکشته شدند.

دراین انفجاردست کم چهارسربازدیگراین کشورزخمی شده اند.

 انفجارروزگذشته درمحله ای موسوم به "خوش نو" درشرق میدان هوایی شهرچغچران هنگامی رخ داد که کاروان سربازان لیتوانیایی  از محلي درحال عبوربودند.

یک مسوول امنیتی شهرچغچران مرکزولایت غوربه آژانس باخترگفت که دراین انفجاردوسربازلیتوانیایی کشته وچهارتن دیگرشان زخم برداشته اند.

گفته می شود که این ماین ازراه دوراداره می شده است.

درین حال یک مقام نظامیان لیتوانیایی  به قربان حکمت خبرنگارآژانس باختردرشهرچغچران گفته که دراین انفجاریک تانک آنان تخریب شده است.

این مقام نظامیان لیتوانیایی کشته شدن سربازانش دراین رویداد را رد کرد.

هفته ی گذشته نیزیک سربازلیتوانیایی درنتیجه ی حمله ی فردی ملبس با لباس اردوی ملی کشته شد ویک تن دیگرشان زخم برداشت.

جمعه ، 30 حمل 1392 ، 11:45

تبصره

 

ازروزبین المللی زمین درجهان زیر عنوان (چهره و تغییر اقلیم )درحالی تجلیل میشودکه تغییر اقلیم در جهان واثرات سو گذاشته و ادامه این وضع میتواند خطرهاي جدی را برای باشنده گان این کره خاکی درپی داشته باشد.

 مبصر آژانس باختر مینگارد : همه ساله در جهان یک روز از ماه اپریل به عنوان روز زمین تجلیل میشود كه هدف آن افزایش آگاهی مردم از تغییرات اقلیمی درکره زمین که محیط زیست و ادامه حیات انسانها را تهدید میکند میباشد.

 باشنده گان زمین صرف نظر ازملیت ، قوم ، مذهب و جنس درسراسر جهان این روز گرامی میدارند و برای محافظت اززمين اقداماتی را روی دست میگیرند.

این روز درحالی تجلیل میشود که گرم شدن هوا ، تولید گاز های گلخانه اي ، ذوب شدن یخچال ها ازدیاد یافتن صحرا ها، ازدیاد نفوس وقطع جنگلات و ده ها عامل دیگر ساحه زندگی را در کره خاکی تنگترساخته و هرگاه به رفع این گونه مشکلات اقدامات جدی و آنی صورت نگیرد بشریت با تهدید های جدی تر مواجه گرددزیرا تغییرات آب و هوا درجهان اکنون به یک مسئله مهم و پیچیده تبدیل گردیده و اثرات جدی برزندگی انسانها ، حیوانات و منابع طبیعی گذاشته است.

 هرگاه مشکل تغییر اقلیم، گرم شدن هوا و صحرا گرایی را از دید یک افغان بررسی کنیم متوجه میشویم که این مشکل درافغانستان نیز روز افزون ودرحال گسترش است امروز درافغانستان بخش اعظم از جنگلات از بین رفته ، مناطق زراعتی وکشاورزی به محلات رهایشی تبدیل شده ، نفوس به گونه سرسام آور درحال رشد و استفاده از مواد سوختی غیر معیاری درحال گسترش است قطع جنگلات و تخریب محلات سبز، روند بیابانی شدن کشور را سرعت بخشیده ، آلودگی هوا درشهر های بزرگ کشور از نقطه سرخ گذشته امروز امراض مختلف از امراض طرق تنفسی گرفته تا انواع دیگر از بیماری های صعب العلاج گربیانگیر شماری از باشنده گان این کشور شده که همه از آلودگی محیط زیست و بی توجی به زمین سرچشمه گرفته است . با تاسف اقدامات که در راستا حل این گونه مشکلات اتخاذ گردیده نتوانسته چنین مشکلات را کاهش دهد هرگاه نسبت به تغییر اقلیم درکشور ، جلوگیری از قطع جنلات وجلوگیری از بیابانی شدن بیشتر کشور اقدامات فوری صورت نگیرد محیط زیست پدیده زشت تر از تروریزم برای کشورما خواهد بود. و بالاخره این مشکل به یک فاجعه تبدیل خواهد شد.

 مردم امید دارند تا دولت قوانین سخت گیرانه تری را در برابر آنانیکه به قطع جنگلات درکشور مبادرت میورزند اتخاذ نماید از ورود وسایط کهنه و مواد سوختی بی کیفیت جلوگیری کرده با عاملان آن به عنوان مخربین محیط زیست برخورد نماید و حلقه مجازات چنین اشخاص را تنگتر سازد ضمناً با ایجاد یک راهبرد دقیق کاری از گسترش غیر معیاری شهر و محلات مسکونی جلوگیری و از تبدیل شدن ساحات زراعتی به ساحات مسکونی ممانعت نماید . بالاخره مردم افغانستان باید شرایط ناگوار اقلیمی کشور را درک نموده هرکس به نوبه خود برای رفع این مشکل برنامه و طرح منطقي را آماده ساخته و آن راعملی نمایند مردم ما باید شرایط نا مساعد اقلیمی و تخریب محیط زیست را به عنوان یک هشدار تلقی نمایند و این نکته را ازیاد نبرند که هنوز هم فرصت های موجود است تا دراین راستا کار نمود و یک محیط عاری از دود ، خاک و آلودگی را به نسل امروز و نسل های بعدی به ارمغان آورد.

{عبدالخالق}

سرپل باختر 29 حمل
طالبان مسلح شب گذشته یک مکتب را درولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل حریق نمودند.
مل پاسوال عبدالرووف تاج قوماندان امنیه ولایت سرپل به آژانس باخترگفت ، عصر دیروز طالبان مسلح مکتب متوسطه سوزمه قلعه ولایت سرپل را به آتش کشیدند.
تاج افزود، این مکتب که درقریه سبزی کلان آن ولسوالی موقعیت دارد دراثر این آتش سوزی صنوف درسی ، کتب درسی ، قرانکریم و یک تهداد میز وچوکی این مکتب کاملا" حریق شده است.
به گفته قوماندان امنیه ولایت سرپل، درپیوند به این رویداد شخصی به نام محمد غنی بعد از آنکه مکتب را به آتش می کشد درهنگام فرار به همکاری مردم محل گرفتار شده است.
تحقیقات درزمینه اغاز شده است.

جلال آباد باختر 29 حمل
جسد یک سرباز اردوی ملی که توسط طالبان مسلح سرش را ازتن جدا ساخته بود ند، امروز به دست آمد.
سمونوال حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ولایت ننگرهار به آژانس باختر گفت ، جسدمجید سرباز اردوی ملی اززیارت میاجی با با واقع ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار پيدا شد.
وي چندي قبل كه غرض سپري نمودن رخصتي روانه منزلش بود در آن ولسوالي بود كه ناپديد شد.
گفته شده كه وي در اسارت افراد وابسته به گروه طالبان در آمده بود. 

دوشنبه /ورلد نیوز/ باختر/ 29/ حمل
توافقنامه خروج تجهیزات نظامی و غیر نظامی بریتانیا مستقر درافغانستان از طریق تاجکستان ، به امضا رسید.
این توافقنامه توسط رابین اورت ، سفیر بریتانیا درتاجکستان و همراه خان ظریفی ، وزیر امور خارجه تاجکستان امروز درشهردوشنبه پایتخت انکشور امضا شد.
براساس این توافقنامه ، بریتانیا اجازه دارد برای خارج کردن تجهیزات خود ازراه های زمینی تاجکستان استفاده کند.
سفیر بریتانیا درتاجکستان به خبرنگاران گفت که درمورد خروج عساکر و افسران بریتانیایی ازطریق تاجکستان تصمیم گرفته نه شده است و احتمالاً این نیروها ازطریق هوا از افغانستان خارج خواهند شد.
بریتانیا درنظر دارد یازده هزار کانتینر مهمات جنگی وحدود سه هزار عراده واسطه نقلیه خود را تا سال 2014 م از افغانستان خارج کند . به گفته سفیر بریتانیا ، دولت آنکشور آماده است تا برخی تجهیزات نظامی خود را درقبال تامین راه های عبور نیروها و تجهیزات به کشورهای آسیای مرکزی واگذار کند.
بریتانیا درافغانستان نه هزار وپنجصد عسکر دارد.
قراراست نیروهای ناتو و قوای ایساف سال آینده افغانستان راترک کنند.

كابل باختر 29 حمل
شورای بین المللی کرکت درنشست سالانه خویش تصمیم گرفت 422 هزار دالر امریکایی به بورد کرکت افغانستان کمک کند.
به گزارش آژانس باختر.
این مساعدت بخاطر پیشرفت تیم کرکت افغانستان صورت گرفت و معیار های راکه شورای بین المللی کرکت برای افغانستان تعین کرده بود تیم کرکت افغانستان به آن دست یافته است ، از این کمک دراعمار یک اکادمی پیشرفته استفاده خواهد شد.
نشست شورای بین المللی کرکت دیروز در دبی برگزار گردید و در آن شهزاده مسعود رییس بورد کرکت افغانستان و داکتر نورمحمد مراد رییس اجرائیه این بورد اشتراک نموده بودند.
داکتر مراد به آژانس باختر گفت، این نخستین بار است که شورای بین المللی کرکت به بورد کرکت افغانستان کمک میکند.