24 قوس 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

بازداشت چهار هراس افگن در بلخ

بازداشت چهار هراس افگن در بلخ

مزارشریف 24 قوس باختر چهار هراس افگن دیشب در ولسوالی چمتال...

اندیشه شکل گیری یک اجماع منطقه یی دربرابر هراس افگنی درحال تقویت شدن است

اندیشه شکل گیری یک اجماع منطقه یی دربرابر هراس افگنی درحال تقویت شدن است

کابل باختر/ 24/ قوس دولت افغانستان متعهد به اعاده ثبات درکشور...

کشته شدن سه هراس افگن در سرپل

کشته شدن سه هراس افگن در سرپل

سرپل 24 قوس باختر سه هراس افگن دیروز در ولسوالی سانچارک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

کابل 18 حمل باختر

مسوولان وزارت تجارت و صنایع و آگاهان امور اقتصادی کشور اقدام اخیر دولت هند را مبنی بر معاف نمودن محصولات گمرکی واقلام صادراتی افغانستان استقبال نموده آن را گامي برای نزدیکی بیشتر ملت های دوکشور دانسته اند.

وحید الله  غازي خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع  به خبرنگار آژانس  باختر گفت، تعرفه های گمرکی و محصولات صادراتی افغانستان از سوی کشور هند به صفر رسیده است.

تنها چند قلم از مواد است که درآن تعرفه وجود دارد بنآ افزایش صادرات هند در رشد و تجارت ، اقتصاد کشورموثر خواهد بود و اموال راکه هند از کشور  های دیگر وارد مینمود، قیمت  تمام ميشد و به همین سبب محصولات گمرکی افغانستان را معاف کرد تااموال رابه قیمت مناسب وارد کشوراش نماید، ضمنآ بدیل خوبی برای رشد تجارت و اقتصاد افغانستان هم باشد.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید، اين فرصت خوب و مناسب، برای جلب سرمایه گذاری های دوجانبه  کشورها میباشد و تاثیرات مثبت را بالای تجارت و اقتصاد کشور ما دارد.

گرچه هند در شش سال گذشته قرارداد هاي با افغانستان داشت و از طرف ديگر به اساس تفاهم سازمان سارک در چوکات همکاری های آزاد تجاری  جنوب آسیا از پرداخت محصولات گمرکی معاف شد.

اما سال های گذشته تنها میوه تازه وقالین افغاني به هند صادر مي شد اما حالا تمام اموال تجارتي افغانستان شامل پوست های زینتی ، اشیای قیمتی، میوه خشک و غيره به هند صادر میگردد که اين بر تجارت کشور تاثیر مثبت و خوبی در پی خواهد داشت.

الکوزی گفت که ایالات متحده امریکا نیز از صادرات افغانستان به استثنای چند مواد محصول نمیگیرد مگر ايالت متحده امریکا شرایط خود را دارد، اما هند براي تجارت با افغانستان كدام معياري وضع نكرده است.

تاج محمداکبر کارشناس مسایل اقتصادی میگوید، درمسایل جاری هرکشور مسئله تعرفه های گمرکی وجود دارد که هرقدر تعرفه بلند شود بالای اموال  تجارتی تاثیرگذاشته و بهاي زياد ميشود.

با معاف نمودن تعرفه گمركي صادرات افغانستان بالای واردات هند و هم بالاي صادرات  افغانستان تاثیرات مثبت را وارد خواهد کرد و باعث افزایش اموال صادراتی کشور ما نیز خواهدشد.

هند از جمله کشورهای به حساب میابد که بلند ترین حجم کمکها با افغاستان را دارد .

هند پروژه های عمده  زیربنايي به شمول راه سازي، بخش هاي صحت و انرژی را در افغانستان حمایت مالی ميكند.

 

کابل باختر 18 حمل

 ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی درملاقات با سترجنرال هاستین قوماندان عمومی نیرو های مرکزی  ایالات متحده امریکا پیرامون همکاری های آنکشور با اردوی ملی افغانستان صحبت کرد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به اژانس باختر،

در این ملاقات وزیر دفاع ملی پیرامون انکشاف اردوی ملی و آماده گی نیرو های امنیتی افغان در رابطه به تطبیق مراحل مختلف پروسه  انتقال مسوولیت های امنیتی صحبت نموده گفت :  توانمندی وظرفیت های اردوی ملی ارتقا یافته ، آنان از انگیزه ، احساس و مورال عالی میهن دوستی بهره مند بوده، دستاورد ها وموفقیت های خوبی را نصیب شده اند ومیتوانند امنیت را درکشور تامین نمایند زیرا منسوبین  اردوی ملی اکنون توانمندی پلانگذاری، رهبری و اجرای موفقانه عملیاتهای محاربوی  را داشته ومناطقی راکه نیرو های بین المللی تخلیه  نموده اند بدون ایجاد خلای امنیتی طور موفقانه جاگزین آنها گردیده و اوضاع امنیتی  نسبت به گذشته در آن مناطق بهبود یافته است   ومرحله پنجم آن نیز چند ماه بعد آغاز خواهد شد.

  وزیر دفاع ملی درقسمت دیگر صحبت خویش نقش فعال قطعات خاص اردوی ملی را درمبارزه با دشمنان وطن ومردم ودستگیری قوماندانان آنان موثر خوانده ازچالشهای فرا راه اردوی ملی مانند کمبود طیارات در قوای هوایی وسایر صنوف یاد آوری نموده اظهار آرزومندی  نمود که کشور ایالات متحده امریکا درزمینه تجهیز صنوف مورد نیاز اردوی ملی همکاری نماید .

در این دیدار وزیر دفاع ملی اضافه داشت اکنون اردوی ملی ازلحاظ کمیت به حد نهایی اش رسیده، پیشبرد برنامه های آموزشی،  تعلیم وتربیه وانکشاف رهبریت  درمحراق توجه است .

همچنان قوماندان عمومی نیروهای مرکزی ایالات متحده امریکا از پیشرفت های به میان آمده در افغانستان ، توانایی ها و دستاورد های نیرو های امنیتی افغان به خصوص اردوی ملی و موفقیت های آنان در پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی اظهار خوشبینی نموده، اطمینان داد که کشور ایالات متحده امريکا به منظور بلند بردن قابلیتهای اردوی ملی به همکاری های حمایوی وآموزشی دراز مدت با اردوی ملی افغانستان همچنان ادامه میدهد. 

 

هرات 18 حمل باختر

داکتران وکارکنان شفاخانهء شش صد بسترهرات سرانجام به درخواست مقامات محلی به اعتصاب کاری شان امروز پایان دادند.

این داکتران وکارکنان صحی که تعداد شان به هفت صدوهشتاد تن می رسد درواکنش به آنچه عدم پرداخت معاش شان ازسوی حکومت می خوانند دست به اعتصاب کاری زده بودند.

داکتران این شفاخانه درگردهمایی ای درداخل این مرکز صحي ادعا کردند که ازچهارماه به این سو حقوق ماهوارشان را دریافت نه کرده اند.

درست چند ساعت پس ازآغازاعتصاب کاری  کارکنان صحی وداکتران شفاخانه شش صد بسترهرات ، مقامات محلی اعلام کردند که به همکاری وزارت صحت عامه سراز فردا روند توزیع حقوق این کارکنان آغازخواهد شد.

محمد رفیق شیرزی یک مسوول شفاخانه شش صد بسترهرات به آژانس باخترگفت که کارکنان صحی وداکتران این مرکز صحي فردا به حقوق چهارماههء شان دست خواهند یافت.

این درحالیست که کارکنان شفاخانه شش صد بسترهرات به حکومت هشدار داده بودند که اگرتا چهل وهشت ساعت دیگرحقوق چهارماههء شان را دریافت نکنند دست به اعتصاب دایمی خواهند زد.

شفاخانهء شش صد بسترهرات بزرگترین مرکز صحي درغرب افغانستان محسوب می شود.

به اساس ارقام ارایه شده ، روزانه تایک هزاربیمارازولایت هرات وسایرولایات درغرب افغانستان برای معالجه به این شفاخانه مراجعه می کنند.

ولایت بامیان نیزامروزشاهد اعتصاب کارمندان وداکتران یگانه مرکز صحي بود.

این داکتران وکارکنان صحی درواکنش به برکناری دومتخصص شان دست به اعتصاب کاری زده بودند.

این اعتصاب نیزپس ازابقای این دومتخصص به وظیفه ، پایان یافت.

 

هرات 18 حمل باختر

طالبان با ماین گذاری دریک محلهء پررفت وآمد درهرات یک زن جوان را کشتند.

این  زن که سی وپنج سال داشت روزگذشته درمحلهء " تاقچه " ولسوالی پشتون زرغون هنگامی  که مصروف انتقال آب آشامیدنی به خانه اش بود درمسیرراه آماج انفجاریک ماین کارگذاری شده قرارگرفت وجان باخت.

یک مسوول امنیتی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات درتماس با آژانس باختراین رویداد را تایید کرد وطالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری خواند.

اوگفت که درپیوند به این ماین گذاری یک طالب مسلح ازسوی ماموران امنیتی دستگیرشده است.

طالبان مسلح درافغانستان بیشتربه کارگذاری ماین وبمب درراه های پررفت وآمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که اکثرا" غیرنظامیان به ویژه زنان وکودکان را قربانی می گیرد.

 

كابل باختر18 حمل

شماری از اعضای اتحادیه قالین فروشان، بعد از ظهر امروز با محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور ملاقات نمودند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،دیدار کنندگان یک سلسله مشکلات اتحادیه قالین فروشان و پیشه وران صنعت قالین را با معاون رییس جمهور درمیان گذاشته و برتوجه مقام های دولتی بر رفع مشکلات و نیازمندی های پیشه وران صنعت قالین تاکید نمودند.

دیدار کنندگان، با بیان این مطلب که پیشه وران صنعت قالین در بخش های مختلف دچار مشکل می باشند، ایجاد سهولت های بیشتر در بخش تولید و پروسس قالین را یک الویت عنوان نموده و برتوجه ویژه ارگان های مربوطه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنعت قالین بیشتر تاکید نمودند.

بگفته دیدار کنندگان توجه بر توسعه صنعت قالین و سرمایه گزاری در این بخش که یکی از صنایع سنتی در افغانستان می باشد، زمینه اشتغال را برای بسیاری از شهروندان کشور فراهم خواهد کرد.

به اساس اظهارات دیدار کنندگان، برای شماری از اعضای اتحادیه قالین فروشان بنا به حکم رییس جمهور یک یک نمره زمین در منطقه ارزان قیمت شهر کابل در نظرگرفته شده بود که بنا به مشکلاتی، این نمرات به آنان تعلق نگرفته و در بدل آن، نمرات دیگری در منطقه دشت پدوله به آنان داده شده است.

دیدار کنندگان به منظور توسعه صنعت قالین در منطقه پدوله، تقاضا نمودند قیمت نمرات زمین متذکره راه به صورت قسطی پرداخت نمایند.

سپس محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور، ضمن تقدیر و سپاس از تلاش های پیشه وران صنعت قالین در جهت رونق گرفتن این صنعت در کشور، بر فراهم شدن سهولت های هرچه بیشتر در این زمینه تاکید كرد.

معاون رییس جمهور سهم پیشه وران و صنعت کاران را در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور برجسته و با اهمیت خوانده و برحل مشکلات و نیازمندی های پیشه وران صنعت قالین تاکید نمود.

 

 باتاسف فروان آگاهی یافتم که مولانا محمد حسین یکی از علمای دیني و آموزگارعلوم دینی در اثر مریضی که عاید حالش بود، داعی اجل را لبیک گفت.

انا لله و انا الیه راجعون

روان شاد مولانا محمد حسین عمرش را صرف آموزش و تدریس علوم دینی کرد ، شخص نیک سیرت و خیر خواه بود، خدماتش قابل قدر ومرگ او ضایعه است.

مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او و مردم ولایت  پنجشیر ابراز داشته، از  بارگاه ایزد متعال برای متوفی طلب مغفرت و به بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارم.

يكشنبه ، 18 حمل 1392 ، 14:38

پيام تسليت

 

کابل 18حمل باختر

از جانب حامد کرزی  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تسلیت و همدردی عنوانی اعلیحضرت ملک عبد الله بن عبدالعزیزآل سعود،

پادشاه  عربستان سعودی ارسال گردیده است.

به اساس معلومات مدیریت اطلاعات و نشرات وزارت خارجه  به آژانس  باختر، درپیام گفته شده.

برادر بزرگ خادم الحرمین الشریفین، اعلیحضرت ملک عبد الله بن عبدالعزیزآل سعود پادشاه عربستان سعودی، اسلام  علیکم و رحمت الله  و برکاتة.

باتاسف  فراوان خبر دردناک و فات بدر بن عبدالعزیز ، برادر شما را حاصل کردم.

بدین سان  به نماینده گی از مردم افغانستان تاثرات  عمیق وتسلیت خود را ، به شما اعلیحضرت، خانواده معظم شاهی و مردم برادر عربستان سعودی ابراز می دارم، مردم افغانستان خود را درین  غم شما شریک می داند.

از خداوند متعال به شما اعلیحضرت صحت و موفقیت و برای متوفا جنت فردوس وبه خانوداه شاهی صبرجمیل استدعا دارم.

 

قلعه نو 18حمل باختر

نیروهای پولیس سربازی راکشتند که اوهفته  گذشته چهار  پولیس را در بادغيس شهید ساخته وبه صفوف دشمن پیوسته بود.

محمد حفیظ ولسوال مقر ولایت بادغیس به آژانس باختر گفت، این  سرباز وابسته به گروه طالبان مسلح بود که هفته قبل چهار پولیس را در یک پوسته امنیتی  به شکل بيرحمانه   به شهادت رساند و فرارکرد .

محمد حفیظ افزود که این سرباز غلام سخی نام داشت و زمانی که میخواست از یک قریه به منطقه تره کی ولسوالی مقر برود، از سوی سربازان پولیس شناسایی و هدف قرارگرفت.

به گفته منبع پولیس از آغاز حادثه به تعقیب قاتل بود تاآنکه توانست اورا به کیفر اعمالش برساند.

يكشنبه ، 18 حمل 1392 ، 14:33

نه طالب در بادغیس کشته شدند

 

قلعه نو 18 حمل باختر

نه طالب در جریان دوعملیات در ولایت بادغیس کشته وچهار طالب دیگر زخمی شدند.

شر ف الدین ،شرف قوماندان امنیه ولایت بادغیس به آژانس باختر گفت، طالبان شب گذشته دوبار با نیروهای امنیتی درولسوالی های بالا مرغاب و قادس آنولایت درگیر شدند که درنتیجه نه طالب کشته و چهارتن دیگر شان زخم  برداشتند.

دراین درگیری سه سرباز پولیس نیز  زخمی شده است.

به گفته منبع، درحال حاضروضعیت  این دو ولسوالی  به حالت عادی برگشته   و نیروهای امنیتی ساحات زیاد این دو ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کرده اند.

 

کابل 18حمل باختر

از هجدهم حمل روز جهانی صحت امروز از سوی وزارت صحت عامه زیرشعار « فشار بلند خون  قابل جلو گیری و تداوی است» تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در تالار وزارت صحت عامه برگزار گردید، دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه صحبت کرده گفت، یکی از مشکلات افراد بالا تر از سن بیست  و پنج سال در جهان  فشار بلند خون است وفرط فشارخون به صورت تخمینی  سالانه باعث نه ملیون وفیات در جهان میگردد، از اینرو روز  جهانی صحت امسال باهمین شعار در جهان تجلیل می گردد.

وزیر صحت عامه از مردم تقاضا کرد تا به خاطر جلو گیری از ابتلا به فشار بلند خون به حرکات منظم ورزشی و فعالیتهای فزیکی  بپردازند و از استعمال دخانیات، مشربات الکولی و تشوشات روانی خود داری کرده و وزن بدن را کنترول نمایند.

دكتور دليل خاطر نشان كرد، سازمان صحی جهان برای کنترول و در یافت بیماران داراي فشاربلند خون برنامه جهانی را به راه انداخته  است تاتمام پالیسی سازهاي جامعه جهانی و حوزه های مربوط و سایر افراد و سازمان های ذیربط را تشویق نماید که وقایه، تشخیص مقدم و تداوی فرط فشار خون را در صدر پالیسی ها، برنامه ها و فعالیتهای ملی خود اولویت بندي نماید .

اوگفت وزارت صحت عامه نیز دراین راستا برنامه های اساسی را برای جلوگیری ، تداوی ، واقعه یابی و دریافت مقدم بیماری رویدست دارد .

بعدا داکتر نقیب فايق رئیس کمیسیون صحت، تربیت بدنی و جوانان از دست آورد های وزارت صحت عامه و نیز برخی چالشهای موجود یادآور گردید.

دراين مراسم آمنه افضلی و زیرکار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، داکتر احمد شادول رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان و داکتر عزیر الله امیر از انجمن شفاخانه های خصوصی نیز صحبت کردند.

در ختم این محفل تقدیر نامه های وزارت صحت عامه،براي عده یی از خبرنگاران و رسانه ها به شمول آژانس باختر به خاطر همکاری  فعال با آنوزارت درعرصه  آگاهی دهی مردم اهداگردید.