09 دلو 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

کابل/ 9 دلو /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

کابل/ 9 دلو /باختر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در...

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

کابل/۹دلو/باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان، امروز با گروه ماین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 21 حوت 1392 ، 13:57

تبصره

کابل باختر/ 21/ حوت
اداره سروی و جیولوژیک ایالات متحده امریکا آن نقشه ها و اطلاعات درباره معادن افغانستان تهیه شده در اختیار افغانستان  قرار داده ،گرفتن این مواد ونقشه  میتواند نهادهای مربوط حکومت افغانستان را دربرنامه ریزی و اولویت بخش دراستفاده از معادن کشور کمک نماید.
مبصر آژانس باختر مینگارد : اخیراً اداره سروی و جیولوژیک ایالات متحده امریکا نقشه ها و اطلاعات راکه درباره معادن افغانستان توسط پیشرفته ترین دستگاه ها جمعآوری شده است در سفارت افغانستان درواشنگتن در اختیار محمداکبربارکزی وزیر معادن افغانستان قرارداد .
به گفته رییس اداره سروی و جیولوژیک ایالات متحده امریکا  افغانستان با بدست آوردن چنین نقشه ها و اطلاعات ، افغانستان درزمره نادر کشور های قرارگرفت که منابع زیر زمینی آن توسط کمره های پیشرفته هایتل سیتک نقشه برداری شده است.
به باور آگاهان امور اقتصادی ، افغانستان دروجود این نقشه ها و اطلاعات توان آن را خواهد یافت تا در برنامه ریزی واولویت بخشی در استفاده از معادن خود از آن استفاده کند درگذشته فقدان ظرفیت و نبود معلومات دقیق از حجم ، مقدار ، وسعت جغرافیایی معادن و معلومات دیگر که خاصه و ضرورت معادن درکشور است مشکلات جدی را برای کارکنان بخش معادن کشور خلق نموده بود.
این آگاهان به این نکته نیز اشاره میکنندکه در رابطه به معادن افغانستان درگذشته متخصصین شوروی سابق نیز تحقیقات زیادی را انجام داده بودند و آنها نیز معلومات کافی داشتند و در گذشته در بسیاری مواردی متخصصین روسی دراستخراج معادن بخصوص در استخراج نفت و گاز با افغانستان همکاری میکردند مگر با رفتن روس ها کمک های آنها نیز قطع شد، ضمناً آنها نقشه ، معلومات و اطلاعات راکه در رابطه به معادن افغانستان داشتند نیز باخود بردند .
این آگاهان امیدوارند که این بار تاریخ تکرار نشود و اطلاعات راکه دوستان امریکایی دراختیار افغانها قرار میدهند دقیق و به درد بخورباشد ضمناً درکنار آنکه امریکائیان نقشه و اطلاعات دررابطه به معادن افغانستان در اختیار افغانها قرارمیدهند تعهد همکاری را دربخش استخراج ، تربیه کادر ها ، تهیه وسایل ، حفاظت از معادن و کارهای دیگر را نیز بدارند .  زیرا آنها دوازده سال قبل زمانیکه به افغانستان آمدند با تعهد کمک اخلاقی با مردم افغانستان وارد این کشور شدند و اکنون وقت آن رسیده این تعهد جامه عمل بپوشد.
به اساس مطالعات سازمان زمین شناسی امریکا ارزش کلی معاد ن افغانستان نزدیک به هزار ملیارد دالر است اما آنچه را این سازمان تخمین کرد ، دربرگیرنده حدود سی فیصد ازمعادن افغانستان است . درحالیکه ارزش کلی معادن کشور بالاتر وبیشتر از آنچه است که گفته میشود .
افغانستان برای استخراج معادن خود به حمایت و معاونت بین المللی بخصوص کشور های که اقتصاد بلند دارند و از تکنالوژی معاصر نفع میبرند ضرورت دارد درحالیکه محاط بودن افغانستان به خشکه ، اقتصاد ضعیف ما و درحالات هم بی تفاوتی قدرت های بزرگ افغانی باعث گردیده تا قدرتک های منطقه یی سربلند نمایند و حس غارت گری آنها علیه کشور تحریک گرددو متجاوز گردند و برای ما درد سرشوند در حالیکه کار هدفمند کشور های بزرگ میتواند برعلاوه سود دو جانبه  ثبا ت وهمکاری منطقه یی را در پی داشته باشد.
درحال حاضر افغانستان سالانه تا 146 ملیون دالر از معادن خود سود میبرد که نظر به حجم ووسعت معادن دراین کشور یک رقم نهایت پائین و ناچیز است دولت افغانستان با برنامه های که روی معادن چیده میکوشد تا سال 2026 این رقم را به سه ملیارد دالر برساند.
توقع مردم افغانستان ازکشور های نظیر امریکا این است که تنها به ارائه نقشه و اطلاعات بسنده نکنند بل در بخش سرمایه گذاری برمعادن ما توجه نمایند دراینجا منفعت دو طرفه خواهد بود .
سرمایه گذاری روی آن نه تنها منفعت پولی بل ثبات ورشد اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت و علایق فرهنگی وسنتی میان کشور ما را نیز استحکام خواهد بخشید.

چهارشنبه ، 21 حوت 1392 ، 12:16

سی و پنج میلیون دالر لیلام میشود

کابل باختر/ 21/حوت
بانک مرکزی مبلغ سی و پنج میلیون دالر امریکایی راازطریق داوطلبی به فروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه به آژانس باختر دراین باره نوشته .
دافغانستان بانک سی و پنج  میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز شنبه 24حوت  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند میتوانند در داوطلبی شرکت نمایند  و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دوروز تصفیه نمایند.
عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ساعت نه صبح روز لیلام  ازمدیریت عملیات بازار اخذنموده و ساعت 30/9 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آن عده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند.
میتوانندیک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه به طور نقده و حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.

کابل باختر/ 21/ حوت
مارشال محمد قسیم فهیم که یکی از چهره های برازندۀ سیاسی و نظامی و معاون اول ریاست جمهوری که نقش مهم را درحیات سیاسی کشور بازی میکرد درست زمانی چشم ازجهان پوشیدکه کشور در آستانۀ  تحولات شگرف سیاسی قراردارد.
به گزارش آژانس باختر ، شماری از آگاهان سیاسی میگویند: دولت افغانستان دراین برهۀ زمانی که در شرف تحولات سرنوشت ساز سیاسی قرار دارد چهرۀ برازنده را از دست داده است.
فقدان وی درساختار قدرت افغانستان می تواند یک خلاء را به میان آورد آنچنانکه حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان گفته بود محمد قسیم فهیم درشرایط کنونی یک ضایعه است شخصی که در شرایط و اوضاع کنونی به عنوان نقطه اتصال میان دولت و اپوزیسیون عمل میکرد.
او معتقد به تامین وحدت ملی توسعه نظام درکشور ، تقویت نظام مردم سالار بود.
افغانستان درسال آینده شاهد رویدادهای مهمی تاریخی چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتقال مسالمت آمیز قدرت ازیک نظام منتخب به نظام منتخب دیگر ، پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی و بیرون شدن نیروهای بین المللی خواهد بود.
مارشال محمد فهیم به عنوان عضو فعال دررهبری نظام موجود برای تحقق این برنامه ها میکوشید، نبود او برای حلقه های سیاسی کشور میتواند نگران کننده باشد، این نگرانی ها میتواند پایانی نیز داشته باشد و آن چنگ زدن به آرمان و تحقق آرزوهای مارشال است .
او آرزو داشت تا انتخابات ریاست جمهوری مطابق به مفاد قانون اساسی کشور درمشارکت مردم به گونۀ شفاف و مردمی برگزار گردد، حکومت مردم سالار تقویت گردد . برنامه های که درشرف تحقق اند و مردم افغانستان برای انجام آن لحظه شماری میکردند انجام پذیرد . پس تحقق این دیده و آرزو مارشال افغانستان دروحدت ملی ، درک متقابل و تحمل یکدیگر امکان پذیراست  و آنانیکه خود را پیرو و ادامه دهندۀ راه مارشال فهیم میدانند چون او خود را نقطه اتصال دولت و اپوزیسیون معقول دولت فکر خواهند کرد و برای نزدیکی مردمان کشور ، وحدت و یکپارچگی و بالاخره تحقق ایده های مردمی اسطوره جهادو مقاومت فکر خواهند کرد و برای تحقق آن کار خواهند نمود.

تهران - ایرنا- 21 حوت – باختر
اتحادیه اروپا برای اعمال دور دوم تحریم های سخت تر جدید علیه روسیه، احتمالا در هفته آینده، آماده می شوند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از  دیپلومات های فرانسوی  گزارش داد، کسانی که مسئول تضعیف تمامیت ارضی اوکراین و دامن زدن به بی ثباتی شناخته شوند، با ممنوعیت های مسافرتی و مسدود شدن دارائی هایشان روبرو خواهند شد.
با این حال، اتحادیه اروپا احتمالا پیش از تصمیم گیری در مورد تحریم های جدید، منتظر خواهد ماند ببیند آیا کریمیا اعلام استقلال خواهد کرد، و آیا روسیه در صدد انضمام آن به خاک خود برخواهد آمد یا نه.
همه پرسی   هفته آینده در کریمیا تعیین کننده خواهد بود، و قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا  دوشنبه هفته آینده در شهربروکسل ملاقات کنند.
در این همه پرسی از شهرندان منطقه کریمیا پرسیده می شود که می خواهند با اوکراین بمانند یا به روسیه بپیوندند.
سرگئی لاوروف ، وزیر امورخارجه روسیه بار دیگر تاکید کرده است که مقامات جدید اوکراین از طریق کودتا به قدرت رسیده اند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین قرار است هفته آینده با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در قصر سفید دیدار کند.
این درحالی است که معاون صدراعظم روسیه اعلام کرد هرگونه اعمال تحریم علیه مسکو پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.

مهترلام / باختر/ 21/ حوت
مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قسیم فهیم امروز در شهر مهترلام مرکز لغمان برگزار شد.
دراین مراسم هزاران تن از مردم به شمول مسوولان ادارات دولتی،  نظامی ، موسفیدان ، متنفذین قومی ، قوماندان امنیه ، آمر امنیت ملی ، جوانان و مردم ملکی شرکت نموده بودند.
در این مراسم فضل الله مجددی والی لغمان از کارکرد های مارشال محمد قسیم فهیم یاد آوری نموده، نبود مارشال را جبران ناپذیر خواند.

چهارشنبه ، 21 حوت 1392 ، 12:32

مهاجمان انتحاری در قندهار کشته شد

قندهار/ باختر/ 21/ حوت
درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان انتحاری در قندهار پایان یافت .
جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار به آژانس باختر گفت ، دراین درگیری سه مهاجم انتحاری از سوی نیروهای پولیس از پای در آورده شدند.
به گفته منبع، یک گروه سه نفری مهاجمان انتحاری به ریاست امنیت ملی درشهر قندهار حمله کردند  که در نتیجه مقاومت موظفین امنیتی کشته شدند.
منبع افزود ، درگیری میان دو طرف حدود یک ونیم ساعت جریان داشت که با از پای درآمدن مهاجمان انتحاری به پایان رسید.
منبع اضافه کرد که دراین درگیری دو کارمند امنیت ملی زخمی شده که یکی آن زن میباشد . 

چهارشنبه ، 21 حوت 1392 ، 12:29

چهار فرد ملکی زخمی شد

قندهار / باختر/ 21/ حوت
چهار فرد ملکی امروز در ولسوالی میوند قندهار در نتیجه انفجار ماین جاسازی کنار جاده زخمی شد.
مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به آژانس باختر گفت ، این رویداد هنگامی رخ داد که افراد ملکی از ساحه کاریز ولسوالی میوند در حال عبور بودند با ماین که قبلاً از سوی طالبان درآن ساحه جاسازی شده بود برخورد نمود و از اثر انفجار آن چهار فرد ملکی زخمی شدند.
منبع افزود، زخمی های رویداد به شفاخانه انتقال گردیدند.

مزارشریف / باختر/ 21/ حوت
شصت دختر جوان امروز درولایت بلخ از مرکز آموزش ارتقای ظرفیت فارغ شدند.
نجیب الله غضنفر مسوول آموزش ارتقای ظرفیت ریاست امورزنان ولایت بلخ به آژانس باختر گفت ، شصت تن از فارغان صنف دوازدهم پس از سه ماه آموزش دربخش ارتقای ظرفیت در رشته های کمپیوتر و زبان انگلیسی از این مرکز اسناد فراغت بدست آوردند.
گفته میشود، مرکز یاد شده که درچوکات ریاست امورزنان تازه به فعالیت آغاز نموده است، این اولین دوره میباشد که ازاین مرکز فارغ شدند.

چهارشنبه ، 21 حوت 1392 ، 12:14

مروری به نشرات برخی از روزنامه ها

کابل باختر/21/ حوت
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند، در شماره های امروزی بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه آسیا تایمز درصفحه دوم زیر عنوان وداع با مارشال  نوشته مراسم تشییع پیکر مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری دیروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور جمعی ازمقامات داخلی و خارجی بعداز ادای نماز جنازه با امامت استاد عبدالرب رسول سیاف صورت پذیرفت .
روزنامه به همینگونه ادامه و درمطلب دیگر زیرعنوان قتل یک خبرنگار در امن ترین نقطه کابل نوشته دیروز سه شنبه یک خبرنگار رادیوی سویدنی درامن ترین نقطه شهر کابل در وزیراکبرخان توسط افراد ناشناس کشته شد ، این حادثه در حالی اتفاق می افتد که شهر تحت تدابیر امنیتی به خاطر تشییع جنازه معاون اول رییس جمهورقراردارد.
ناکامی حاضری الکترونیکی یا معامله با معاش کارمندان ؟! عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده و نوشته مقامات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از مدتی به اینسو معاشات کارمندان این وزارت را با تاخیر پرداخت کرده که این کار آنان سبب نگرانی و واکنش مامورین این وزارت شده است. عده ای از کارمندان وزارت زراعت این اقدام آنان را خلاف قانون کار دانسته و این موضوع را طی تماسی با روزنامه آسیا تایمز درمیان گذاشتند.
قانون جدید انتخابات افغانستان قوت ها و نارسایی ها و اصول پیروزی دررقابت های انتخاباتی عنوان های مطالب دیگر میباشند که روزنامه آسیا تایمز درصفحه سوم نشر کرده و دربرگهای دیگر شماره امروزی دنبال مطالب دیگری شده است.
روزنامه چراغ خبر بخاک سپرده شدن مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری را درصفحه اول نشر کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان گزینه های روی دست جمعیت اسلامی برای جانشینی مارشال نوشته، درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان درچنین یک مرحله حساس یک خلاء سیاسی در دولت و جمعیت اسلامی افغانستان که آقای فهیم عضو آن بود ایجاد خواهد . اما برای پرکردن این خلاء باید به زودترین فرصت جانشین وی از سوی رییس جمهور کرزی معرفی گردد که بدون شک این شخص از میان حزب جمعیت اسلامی خواهد بود.
به نوشته این روزنامه خبرنگار روزنامه چراغ دیروز درجریان مراسم به خاکسپاری مارشال محمد قسیم فهیم نظر تعدادی از چهره های سیاسی و قوماندانان حزب را در مورد جانشینی مارشال فهیم جویا شده بود که گزینه های ذیل درنظر آنان برجسته بود .
1-احمدولی مسعود برادر احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور .
2- استاد عطامحمد نور والی بلخ .
3-عبدالستارمراد رییس کمیته سیاسی حزب جمعیت اسلامی و رییس ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله .
چراغ همچنان درصفحه دوم زیر کلیشه سخن روز درمطلب زیر عنوان سران جمعیت اسلامی در بوته آزمایش بازهم به این موضوع توجه کرده و نوشته بحث روی جانشین مارشال هم یک نگرانی عمومی است و هم گفتمان جدی را میان سران جمعیت اسلامی افغاستان باعث شده است .
بافت اجتماعی و ساختار سیاسی ، ایجاب چنین حالتی را دارد هنوز جنازه مارشال دفن نشده ولی صحبت از جانشینی وی را رسانه های داخلی و بیرونی مورد بحث قرارداده است . حدس گمان ها دراین خصوص شتاب زده گی را نشان میدهد. روز نامه به همین گونه ادامه داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار نیز درصفحه اول به این موضوع پرداخته وعکس یونس قانونی ، احمد ولی مسعود ، صلاح الدین ربانی و بسم الله محمدی را چاپ کرده زیرعنوان ، کدام چهره معاون اول میشود ؟ نوشته با تکمیل مراسم تدفین و به خاک سپاری مارشال فهیم بحث این که چه کسی جانشین او به عنوان معاون رییس جمهوری خواهد شد در محافل سیاسی و درمیان شهروندان کشور بالا گرفته است.
بربنیاد حکم قانون اساسی افغانستان ، هرگاه یکی از دو معاون ریاست جمهوری" استعفا و یا وفات کند "رییس جمهور میتواند فرد دیگری را به تائید مجلس نماینده گان جایگزین او کند. روزنامه همچنان نوشته، اکنون رسانه ها و محافل سیاسی حتا ارگ ریاست جمهوری از احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود و سفیر پیشین افغانستان دربریتانیا ، یونس قانونی رییس پیشین مجلس و عضو مجلس شانزدهم ، صلاح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح و رییس جمعیت اسلامی و بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی و حتا استاد عطا محمد نور والی بلخ به عنوان گزینه های احتمالی جانشین مارشال یاد میشود.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.