05 ????? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

خانواده های نیازمند درپروان کمک دریافت کردند

چاریکار/ ۵میزان/ باختر شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی...

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

کابل/ ۵ میزان/ باختر مقامات ارشدبخش های امنیتی کشور،امروزروی وضعیت...

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

جلال آباد ۵ میزان باختر کارساخت دوسرک کانکریتی امروزدرولسوالی کامه ننگرهارآغازشد. این...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل باختر 7 میزان
حجاج افغان وافغانهای مقیم درعربستان سعودی ازنخستین انتقال قدرت سیاسی به طورمسالمت آمیز ونیزازخط مشی رئیس جمهورجدید کشور استقبال کردند .
به گزارش سید حبیب سادات خبرنگار اعزامی آژانس باختر از مکه مکرمه، پخش جریان مراسم انتقال قدرت درسالون عماره های حجاج درمکه مکرمه ازطریق ماهواره صورت گرفت و عده یی ازحجاج کشور وافغان های مقیم درعربستان سعودی آنراباعلاقمندی تماشا نموده وازبیان خط مشی رئیس جمهور جدیدکشور استقبال کردند واین روند سیاسی راکه برای نخستین باردرکشور طور مسالمت آمیز صورت گرفت برای نهادینه شدن بهتر دموکراسی وحکومت داری خوب سودمنددانستند .
فتح محمد یکی از زایران افغان به خبرنگارآژانس باختر گفت : احساس بسیارنیکی به من وسایرحجاج افغان درمکه مکرمه  به وجود آمده است.
او گفت بادیدن این روند تاریخی درکشورم به خود می بالم وسخنان داکتر اشرف غنی "احمدزی" دراین مراسم قاطعیت وی را درامربهبود شرایط زنده گی مردم نشان داد.
فتح محمد ، مهتاب الدین  شریفی ودل آغا از زایران دیگر افغان به این باور اند که مردم افغانستان باتحول سیاسی که صورت گرفت ، دیگردوران تلخی هارابه تاریخ خواهند سپرد و روزهای سعادت ونیکبختی راآغاز خواهند کرد
همچنان عبدالرحمن ، محمد فاروق ورحمت الله ازافغان های مقیم عربستان سعودی ضمن آنکه ازانتقال قدرت سیاسی وخط مشی رئیس جمهورجدید کشور استقبال کردند تشکیل حکومت وحدت ملی راگام مهم وتاریخی برای حفظ وحدت ملی مردم ما دانستند وازداکتر اشرف غنی " احمدزی" رئیس جمهور وداکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی دولت خواستند تا ختم جنگ ، فقر زدائی ، ایجاد شغل فراهم کردن بهتر زمینه تعلیم وتحصیل برای جوانان وتقویت نهادهای امنیتی ، محو فساد اداری ، مبارزه جدی علیه مواد
مخدر را دراولویت کاری شان قراردهند تابرای آنان وسایرمهاجران افغان درکشور زمینه برگشت میسرشود
همچنان دکتورمحمد یوسف "نیازی" وزیرحج واوقاف ، انجنیرمحمد یوسف "پشتون " رئیس هیئت نظارت ازروند حج افغانی ، مفتی سید حجت الله "نجیح " رئیس واعضای بعثه حج افغانی درعربستان سعودی نیزضمن استقبال ازاین روند سیاسی تاریخی درکشور ، آغازکار دکتوراشرف غنی "احمدزی) رابحیث رئیس جمهوروداکترعبدالله "عبدالله "رابحیث رئیس اجرائیه کشور به کافه ملت افغانستان تبریک وتهنیت گفتند .

کابل باختر 7 میزان
فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری ا.ا در امور اصلاحات و حکومتداری خوب!
بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری ا.ا در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است.

کابل باختر 7 میزان
فرمان دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس و معاونین ریاست اجرایی حکومت
بتاسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و در روشنی موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی ایجاد پست های رئیس اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی، معاون اول رئیس اجرایی و معاون دوم رئیس اجرایی جمهوری ا.ا و همزمان تقرر ذوات آتی:
داکتر عبدالله عبدالله بحیث رئیس اجرایی حکومت با وظایف               صدر اعظم اجرایی، انجنیر محمد خان بحیث معاون اول رئیس اجرایی حکومت وحاجی محمد محقق بحیث معاون دوم رئیس               اجرایی  حکومت منظور است. 
از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید برایشان آرزو میکنم.

کابل باختر  7 میزان
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درشماره  اخیر خود مطلبی  را زیرعنوان مرحله نو در افغانستان  بدون تاوان بدست نیامده است ، به دست  نشر سپرده است .
به گزارش  آژانس باختر : گاردین نوشته است که با توافق در مورد حکومت وحدت ملی  ، بسیاری  افغانها نفس راحت کشیدند و راه همکاری  برای امریکا  ومتحدین آن در افغانستان  باز شد تا  دست آورد های را که با قربانی افراد  وسرمایه گذاری  سیاسی  گذاف  بدست آورده بودند  تا حدی  حفظ کنند.
روزنامه می افزاید : پاداش آن برای امریکا این است که هر دو زعامت فعلی می خواهد پیمان  امنیتی  بین کابل و واشنگتن امضا شو د.
به نوشته  روزنامه :  انتخابات  افغانستان  حیثیت خود را از  دست داد وثابت  ساخت که  رفتن مردم  افغانستان  به پای صندوق  های رای تعیین کننده  سرنوشت آنها نبود بلکه نتیجه نهایی  در تفاهم  سیاسی  به دست  آمد .

کابل باختر 7 میزان
روزنامه نیویارک تایمز درشماره اخیر خود مطلبی رابه قلم احمدرشید ژورنالیست  وتحلیلگر پاکستانی  به نشر  سپرده  که در بخش آن مینویسد: افغانستان به پیشرفتی که باید نایل میشد، نرسیده است .
به گزارش آژانس باختر : به نوشته  روزنامه  از سال 2002 تا سال 2013 میدادی  امریکا بیش از  شش صد وچهل میلیارد دالر  درافغانستان  مصرف کرده است  وقرار بود که  افغانستان  از مرحله وابستگی  کامل جنگی  به قوای  خارجی  به مرحله  متکی شدن به خود بگذرد، اما دست آورد های آن دلخواه نبوده است .
احمد رشید نوشته است  که درسال های 1970 افغانستان  یک کشور فقیر بود اما تقریباً تمام احتیاجات غله خود را خودش تهیه میکرد ومیوه ها ، سنگ های  گرانبها وتولیدات صنایع دستی  آن به خارج هم  صادر میشد ولی اکنون فساد  اداری  ، اتکا به تولید  مواد مخدر  به اقتصاد  این کشور ضربه شدید  وارد  کرده و سبب فرار  صد ها میلیون  دالر سرمایه  از این کشور شده است .
به نوشته  احمد رشید در روزنامه  نیویارک تایمز :  اگر صداقت کامل در افغانستان  ودربین  حامیان بین المللی  آن ایجاد نشود، این کشور  دو باره به آتش  جنگ داخلی سقوط  خواهد  کرد وگروه دیگری به قدرت خواهد  رسید که افراطی  تر از طالبان باشند .
چنانچه درعراق  وسوریه این حالت مشاهده میشود.

?????? ، 7 ????? 1393 ، 12:08

پیام تبریکیه

کابل باختر 7 میزان
حسن ولس مل یکتن از  فرهنگیان کشور پیام تبریکیه ای  عنوانی دکتور محمد اشرف غنی احمدزی  ، رئیس  جمهوری  اسلامی  افغانستان  ودکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  ارسال نموده است.
به گزارش  آژانس باختر ، او درپیام خود مطرح  ساخته است که توجه به رشد فرهنگ  اصیل  افغانی  ومبارزه شدید به آنچه که فرهنگ  وارداتی  خوانده  می شوند، مسلما  رفاه وخود  ارادیت را در وجود فرد فرد ملت با تاریخ وفرهنگ افغانستان  تقویت  می بخشد.
ولسمل توفیقات  مزید از بارگاه  خداوند  درانجام  امورمحوله به رئیس جمهور  ورئیس  اجرائیه حکومت  وحدت ملی  استدعا کرده است .

کابل باختر  7 میزان
تیم فوتبال  ویستبرومویچ انگلستان شب گذشته  در ادامه  رقابتهای  تیم های دست اول  آنکشور  برنلی راشکست داد.
به گزارش آژانس باختر،دراین رقابت  تیم ویستبرومویچ چهار گول به دروازه برنلی  وارد کرد ودرمقابل  بازی کنان  برنلی  توانستند  یک گول هم به ثمر  برسانند که به این  ترتیب  بازی  چهار یک به نفع  ویستبرومویچ پایان یافت .

کابل باختر 7 میزان
اخبارکوتاه ورزشی  از دنیای فوتبال
رونی مهاجم تیم مانچستر اعتراف  کرده است که داور مسابقه مانچستر با ویستهم حق به جانب  بوده که  او را کارت سرخ داده است .
***
باشگاه لیورپول  انگلستان مذاکرات را به تمدید قرارداد  رحیم سترلنگ مهاجم این باشگاه  آغاز کرده است این درحالی است که ریال مادرید هسپانیا خریدار این بازی کن می باشد.
***
اشلی نیگ بازی  کن باشگاه  مانچستریونائتید می خواهد  از این  باشگاه  جدا شود.
***
مسی مهاجم بارسلونا  وتیم ملی  ارجنتین ریکارد تازه ایجاد کرد او در اضافه از 550 بازی  چهارصد گول  به این باشگاه و تیم ملی به ثمر رسانده است.
***
مربی مانچستر ستی مدعی شده است  که تمیش  تا هنوز شانس قهرمانی دارد.
***
استیقن جراد بازی کن  لیورپول  گفته  است که با آمدن مهاجمان  جدید این تیم به  توانایی های گذشته  دست یافته است .

کابل باختر 7 میزان
درایتالیا ، شب گذشته  شش بازی فوتبال  برگزار شد .
به گزارش آژانس باختر، درحساس ترین این دیدار ها  ناپولی  ،ساسولو را برد وایسی میلان  با سی سینابازی  را یک یک  مساوی کرد ، اما  کالیاری انترمیلان را چهار در برابر  یک شکست داد .

کابل باختر 7 میزان
درآلمان  ،تیم های فوتبال  اوگسبورگ وفرانکفورد شب گذشته  حریفان خود را شکست دادند.
به گزارش آژانس باختر ، این رقابتها در راستای  مسابقات تیم های دست اول آنکشور  انجام یافت که درنتیجه تیم اوگسبورگ یک صفر ارتابرلین را شکست داد و فرانکفورد دو در برابر یک هامبورگ را ازپیشرو برداشت .