29 عقرب 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

میرزا خان انصاری نقش برجسته در نهضت روشانیان داشت

میرزا خان انصاری نقش برجسته در نهضت روشانیان داشت

کابل/ 29 عقرب/ باختر سمینار علمی،-تحقیقی منطقه یی چهار صدمین...

دومرد به ظن  قتل درجوزجان بازداشت شدند

دومرد به ظن قتل درجوزجان بازداشت شدند

شهرشبرغان/ ۲۹ عقرب/ باختر پولیس دو مرد را به ظن ...

مسلم یار: دانسته نمی شودکه نماینده امریکا چه دیدگاه برای آینده افغانستان دارد

مسلم یار: دانسته نمی شودکه نماینده امریکا چه دیدگاه برای آینده افغانستان دارد

کابل/۲۹ عقرب /باختر فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز با خانم...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 16 جدی
ده سالگی از قانون اساسی  افغانستان امروز  درمحفلی اداره مرکزی احصائیه تجلیل به عمل آمد.
به گزارش آژانس باختر ،دراین محفل پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی  وسرپرست اداره مرکزی احصائیه درمورد  ضرورت داشتن قانون اساسی  برای کشور  بمثابه  مظهر  اراده مردم ووثیقه ملی صحبت نموده گفت :قانون اساسی افغانستان ازجامع ترین وبهترین قوانین اساسی  دنیا بشمار میرود ، ولی درصورتیکه به تطبیق  آن اقدام  لازم بعمل  نیاید ،یک سندبی ارزش بوده وبجز از شکل  صوری آن بروی کاغذ چیزی  دیگری  نخواهد  بود .
سپس میراجان  همکار متخصص بخش نظارت از قانون اساسی درموسسات  غیر دولتی  راجع به سیر  تاریخی تصاویب قوانین اساسی  درجهان صحبت کرد وبه تصویب قوانین  اساسی کشور  در ادوار  تاریخی  ونظامهای  مختلف روشنی انداخت .
بعداً  غلام مصطفی رئیس پلان وپالیسی  اداره مرکزی احصائیه د ررابطه با حقوق  وجایب  اتباع  کشور در  برابر قانون اساسی صحبت کرد  .

دوشنبه ، 16 جدی 1392 ، 13:40

سی ملیون دالر لیلام میشود

کابل باختر 16 جدی
بانک مرکزی مبلغ سی ملیون دالر را به طور داوطلبی  بفروش می رساند.
بانک مرکزی با ارسال یاداشتی به آژانس باختر نگاشته است مبلغ سی ملیون دالر امریکایی را دردواطلبی  روزسه شنبه  17 ماه جاری  بطور لیلام بفروش میرساند .
بناً از عموم صرافان واجد شرایط  وبانکهای تجارتی که مبلغ یک ملیون وپنجصد هزار افغانی را  قبلاً طور  تضمین  نزد مدیریت  عمومی  عملیات بازار  دافغانستان بانک تحویل  نموده  اند دعوت بعمل میاید  تا دواطلبی  شرکت  نمایند  وبرنده گان  لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم  دویوم  تصفیه نمایند .
همچنان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا میگردد تا فورمه های داوطلبی  را ساعت 00/9 صبح روزلیلام ازمدیریت عملیات  بازار  اخذ نموده وبه ساعت 30/9 دوباره  به موظفان مربوط  تسلیم نمایند .
آنعده  صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون وپنجصد هزار افغانی تضمین  جهت اشتراک در لیلام های دالر  راتحویل  ننموده اند میتوانند یکروز قبل  از دواطلبی  پول تضمین شانرا  تحویل  ودرلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که  تسویه قسمی  معاملات مجاز نمیباشد برندگان  لیلام پول قیمت ذمت  شانرا  ظرف  یکمرتبه  بطور حواله  درمدت زمان مینه تحویل بانک نمایند . 

کندر باختر 16 جدی
انفجار بالون گاز امروز درولایت کندز شش تن را زخمی ساخت
داکتر سیدمختار رئیس صحت عامه کندز به آژانس باختر گفت : این افراد به شفاخانه ولایتی کندز انتقال گردیده وبه گفته وی وضعیت صحی پنج تن از این افراد وخیم است .
این حادثه  دریک منزل مسکونی  درمربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز رخ داده است . 

لشکرگاه باختر 16 جدی
یکتن به اتهام انتقال پنجصدوپنجاه کیلوگرام تریاک درولایت هلمند دستیگر شد .
سمونوال محمدنعیم قوماندان کندک ششم زون سرحدی به آژانس باختر گفت، این گرفتاری  شب گذشته  درمربوطات ولسوالی  گرشک توسط نیروهای زون سرحدی  صورت گرفت.
به گفته منبع ، این فرد  با استفاده از وسایط ترانسپورتی پنجصدوپنجاه کیلوگرام  تریاک به جای نامعلوم انتقال می داد.
تحقیقات از فرد متهم توسط پولیس آغاز گردیده است .

کابل باختر 16 جدی
درجلسه فوق العادۀ امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنا، طرح قانون سرپرستی اطفال وطرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص به تصویب رسید. .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  مشرانو جرگه تدابیر وِیژه اتخاذ نموده که تا آغاز تعطیلات یکنیم ماهۀ زمستانی که سر از اول دلو شروع می شود، هیچ قانون وکنوانسیونی در مجلس سنا بدون تصویب باقی نماند.
  طرح قانون سرپرستی اطفال به داخل 5فصل و27ماده که درروشنی قانون اساسی به منظورتأمین معیشت،صحت وسلامت جسمی وروحی اطفال از سوی حکومت وضع گردیده است؛ پس ازمطالعۀ کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی وسایرکمیسیون ها؛ توسط سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف، حاجی محمدحسن هوتک وحاجی عبدالله به جلسه ارایه گردید و با برخی تعدیلات به اکثریت آرا به تصویب رسید . طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص درچهار فصل و22 ماده که درروشنی مواد قانون اساسی که نیز ازسوی حکومت به منظورتنظیم امورمربوط به کشف،تحقیق، اقامه دعوا ورسیدگی به جرایم، وزیروعضوءحکومت،رئیس وعضوءستره محکمه وضع گردیده نیزدرکمیسیون نامبرده مورد مطالعه قرارگرفته، توسط سناتوران متذکره به جلسه ارایه وبه اکثریت آرا به تصویب رسید. اما درمباحث آزاد، شماری سناتوران مکرراً از آزادی زندانیان بگرام توسط یک کمیسیون مؤظف حکومتی انتقاد نموده خواهان پیگیری آن از سوی محاکم کشور گردید ند تا طبق اسناد ومدارک موجوده ؛ اشخاص بی گناه را از مجرمین واقعی وخطر ناک تشخیص دهند وبه رهایی کسانی اقدام شود که جرمی را مرتکب نشده باشند ونیز اعضای مجلس سنا خواهان معلوم شدن سر نوشت تمام زندانیانی شدند که در محابس مرکز وولایات زندانی اند وحبس بدون فیصله محاکم وبی سرنوشتی یک زندانی را خود تخطی آشکاراز قوانین کشورخواندند.
همینگونه سخنان اخیریکی ازمشاوران رئیس جمهور کشورکه درخارج ازافغانستان، رسانه های داخلی را دین ستیزودین گریزخوانده به شدت نکوهش گردید وضمن غیرمسئولانه خواندن این تبلیغات علیه نظام اسلامی کشور، تأکید به عمل آمد که دولت افغانستان جلو همچو مبلغان خارجی را درمسایل داخلی کشور بگیرد .
  همچنان سناتورولایت کنرازقطعه (04) امنیت ملی درمرکزآن ولایت شکایت نمود که به گفته وی این قطعه خاص که از سوی نیروهای خارجی جابجا گردیده بود، دست به تلاشی های خودسر وغیرقانونی خانه های مردم زده وباعث آزارواذیت شهروندان آن ولامی گردندوازارگانهای مسئول خواست تا دست منسوبان این قطعه را از آزار واذیت مردم محلی کوتاه سازند. هکذا درجلسه ازگزارش اخیرکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در استفاده جویی ها ازاطفال ورقصاندن آنها درمراسم ومحافل خاص یاد آوری گردید آنرا یک عمل زشت و قبیح خوانده وضمن تقبیح آن، خواهان جلوگیری همچو موارد از سوی مراجع مسوول گردید.
   هکذا سناتور صفر محمد صفری با ارایۀ انتقاد یک تعداد باشنده گان ولایت سمنگان، کشته شدن یک باشنده این ولا را در جریان تظاهرات اخیرسمنگان از سوی محافظان خیر الله انوش والی آن ولایت رد نموده ، خواهان اعزام یک هیئت منصف و بی طرف از سوی رئیس مشرانو جرگه برای روشن شدن حقایق گردید.
  همین ترتیب سناتورولایت زابل ازفشارهای یکی از وکلای آنولایت در ولسی جرگه بالای اداره محلی ولایت زابل در مسایل تشکیلاتی وسایر استفاده جویی ها ی وی یادآوری نموده گفت تداوم دخالت های وکیل موصوف در امور حکومتی می تواند ،مشکلات جدی را درادارۀ این ولایت به وجود آورد .   درجلسه ازدستگیری شماری ازافراد به نام طالب که جهت فراگیری علوم دینی به پاکستان سفرمی نمایند؛ازسوی پولیس ولایت بلخ،مشکلات یک عده شهروندان کشور که پس ازادای مراسم حج عمره درعربستان سعودی اقامت بدون ویزه اختیارنموده اند وانصراف دولت افغانستان ازعضویت درشورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2021،نیز مباحثی صورت گرفت و قرارشد که زیرامورخارجه همراه با معین سیاسی و رئیس تشریفات آنوزارت در جلسۀ روزیکشنه 22 جدی مشرانو جرگه شرکت نموده به این مسایل وسوالات دیگر پاسخ ارایه کنند.
هکذا گزارش بازدید هیئت مشرانوجرگه ازقریه اندراب ولسوالی کشندۀ ولایت بلخ توسط مولوی محمود دانشجو سناتورآنولایت ارایه گردید. به گفته وی بنابه خصومت های شخصی بین برخی باشنده گان منطقه یکتن کشته ویکتن دیگر زخم برداشته بودند و سپس خانه های افراد مظنون ازسوی متضررین به آتش کشانیده شده ومظنونین حادثه به ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که درمجاورت قریه مذکورقرارداردفرار وازحمایت برخی باشنده گان قریه گوله آنولسوالی قراردارند. وی افزود تنش ها میان طرفین باعث گردیده بود که یک طرف قضیه، به کاروانهای انتقال زغال سنگ اجازه حرکت ندهد وطرف دیگربا پائین نمودن موترهای آرد جانب مقابل اقدام نماید که این مساله توسط هیئت حل گردید سناتوردانشجو اضافه کرد یکتعداد اشخاص بی بند وبار وطالبان محلی می خواهند فضای این منطقه را متشنج سا زند تا مردم نتوانند درانتخابات سال آینده در فضای امن اشتراک نماید وتاکید کرد که برای جلوگیری از همچو اعمال یاد شده مسوولین امنیتی ولایات بلخ وسمنگان درزمینه تدابیرلازم اتخاذ نماید

کابل باختر 16 جدی
فضل هادي مسلم ياررئیس مشرانوجرگه امروزبا رئیسان شوراهای ولایتی کشور در مقر شورای ملی ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  دراین ملاقات  که اعضای هیئت اداری مشرانوجرگه، برخی سناتوران  و مسوولان اداره ارگانهای محلی نیز شرکت داشتند ؛ بحث های مشورتی روی مشکلات وخواست شورا های ولایتی   صورت گرفت .
دراين نشست  درحاليكه سيدحفيظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزحضورداشت؛ عبدالمتین بیک معین اداری ارگان های محلی ضمن صحبت پیرامون نقش شورای های ولایتی درجهت شفافيت وپاسخگویی  ادارات محلی ، پیشنهادات مبنی برگنجانیدن کلمه نظارت درقانون شوراهای ولایتی واستقلالیت بودجوی این شوراها را درارتباط با ارگان های محلی ارایه نموده خواهان همکاری مجلسین شورای ملی در این زمینه گردید.
سپس رئیس شورای ولایتی هرات  به نمایندگی ازرؤسای شوراهای ولایتی ازطرح تعدیلات جدید حکومت درقانون شورا های ولایتی در مورد حذف صلاحیت های نظارتی شورا ها انتقاد نموده؛ گفت درصورتیکه صلاحیتهای نظارتی این شورا حذف گردد؛ نقش آنها در محلات از بین می رود و شورا های ولایتی  مفهوم خود را از دست می دهد.
همین طور سایر صحبت کننده گان نیز ازشورای ملی به ویژه مجلس سنا خواستند که هنگام تصویب تعدیلات  این قانون، حق نظارتی شوراها ،امتیازات ومصونیت امنیتی اعضای شوراهای ولایتی را در نظر بگیرند.
همچنان آنان ضمن اینکه برتعدیلات پیشنهادی شان تأکیدداشتند معیاد کاری رئیس شورای ولایتی را به مدت دو سال  و معاون و منشی شورای ولایتی را برای یک سال درتعدیل قانون متذکره مؤثر و مفید  دانستند.
همنیگونه رئیس شورای ولایتی نورستان ازعدم  اجرای معاشات برخی ازاعضای شورای ولایتی نورستان ازسوی والی آن ولایت ابرازنگرانی نموده خواهان همکاری مجلس سنا درزمینه گردید.
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، نقش شوراهای ولایتی را درعرصه های مختلف زنده گی مردم در ولایات با اهمیت خوانده، نظارت بر اعمال حکومات محلی را به معنای خود ارادیت مردم وحکومتداری خوب عنوان نموده گفت  که دوثلث  اعضای مشرانو جرگه بر خاسته از شورا های ولایتی بوده  که ماهم در گذشته از طرح ها وپیشنهادت شورا ها حمایت نموده ایم بعد از این نیز درخصوص محقق شدن حق نظارتی، مصونیت وامتیازات اعضای شوراها همکاری خواهیم کرد.
مسلم یارتأمین امینت رؤسا واعضای شوراهای ولایتی را مبرم خوانده به کمیسیون مصونیت ،امتیازات وشوراهای ولایتی مشرانوجرگه وظیفه سپردتا مسایل امنیتی اعضای شوراي ولایتی را با مقامات ارشدامنیتی وزارت امورداخله وسایرخواست های آنان را با مقامات حکومتی درمیان بگذارد.
  هکذا محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا نیز طی صحبتی نقش شوراهای ولایتی را درراستای مردم سالاری مثبت   دانسته ؛ خواست های مطروحه را موجه خوانده؛ برمحقق شدن خواست های آنان مطابق قوانین نافذه کشورازسوی حکومت ، تأکیدورزید.

کابل باختر 16 جدی
مسئلۀ رهایی زندانیان پروان که عمدتأ به اتهام وابستگی با طالبان از سوی  نیروهای  خارجی باز داشت شده بودند، به یک مسئلۀ جنجال برانگیز مبدل شده است .
به گزارش آژانس باختر، بعد ازآنکه دولت افغانستان  مسوولیت ومدیریت زندان بگرام را که حالا به نام زندان پروان مسما شده ازنیروهای امریکایی به عهده گرفت به بررسی  پروندۀ ،زندان یادشده پرداخت. زمانیکه دولت مسوولیت این زندان را پذیرفت بیشتر ازسه هزار نفر وشماری اندک آنان  از اتباع خارجی در این زندان ، زندانی بودند و اکثریت آنها فاقد دوسیه الزامی و تنها به اساس اتهام شفاهی به این زندان راه یافته بودند .
دولت بامسوولیت پذیری  اموراین زندان، کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان پروان را ترتیب داد که تاکنون شماری زیادی  از این زندانیان ازقید رها شده اند.
رهایی این زندانیان واکنش های را در داخل وخارج از افغانستان درپی داشت شماری از  اعضای  دومجلس شورای ملی ، تعدادی ازفعالان جامعه  مدنی وشماری از  فعالان نهادهای  حراست از حقوق بشر اظهار نگرانی  کردند وگفتند رهایی این زندانیان که  حقوق شهروندان دیگران رانقض کرد زیرا آنها در فعالیت  های مسلحانه علیه دولت نقش داشته وباعث  کشتار  مردمان ملکی ونیروهای امنیتی شده اند. آزادی آنها میتواند  باعث  تقویت صفوف طالبان شود .
همچنان شماری دیگر، تصمیم گیری درمورد سرنوشت زندانیان بگرام را کار نهاد قضایی کشور دانستند وتوظیف یک کمیته سه نفری  را در این رابطه ،مداخله کاری  درامور محاکم ونهادهای تحقیق وحراست از قانون خواندند .
مشکل رهایی  زندانیان بگرام  تا اندازه جدی  شد که مقامات امریکایی نیز نسبت به آن عکس العمل نشان دادند وسناتور  جان مکین از حزب جمهوری خواهان امریکا  درسفر  که اخیراً به کابل داشت خواستار متوقف ساختن رهایی این زندانیان شد و هشتادوهشت نفر از این زندانیان را برای منافع امریکا وافغانستان خطرناک معرفی کرد.
به تعقیب این درخواست اخباری منشتر شد که رئیس جمهوری هدایت داده است تا این هشتاد وهشت تن از زندان رها نشوند ،رسانه ها این اخبار را بیشتر از زبان عبدالشکور دادرس عضو کمیته  رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام به نشر  سپردند  ،اما دادرس میگوید که حرف های او از سوی بعضی رسانه ها تحریف شده است .
عبدالشکور  دادرس به خبرنگار آژانس باختر گفت :بتاریخ سوم جدی  یک هدایت برای ما از سوی رئیس  جمهور  مواصلت کرده بود که در آن به ارگان های کشفی نیز هدایت داده شده بود که  درمورد هشتاوهشت زندانی اگر مدرک وجود داشته  باشد جمع آوری وبه کمیته  ارسال نموده وبعد کمیته  گزارش رابه  مقام ریاست  جمهوری  ارایه نماید وتاحال  برای کمیته ما غرض به تعلیق در آوردن پروسه رهایی  ویا عدم  رهایی  کلی زندانیان بگرام کدام  هدایت  داده نشده  است.  حتا بعد از  دیدار  رئیس جمهور با سناتوران امریکایی  کدام  هدایت به کمیته داده نشده است، کار کمیته درمورد رهایی تمام زندانیان ادامه دارد .
دادرس می گوید، اگر بالای هشتاوهشت زندانی کدام دلایل الزامی وجود نداشته  باشد  آنها هم رها می شوند .
ما تا حال 116 دوسیه که بالای  آنها  دلایل  الزام آوری  وجود داشت به مراجع عدلی  وقضایی سپرده ایم که آنها  تصامیم خود را می گیرند .
میر احمد جوینده فعال  جامعه مدنی می گوید: درطول سال های گذشته صدها زندانی که بالفعل  گرفتار شده ومجرم به اعمال تخریبی  بودند رها شده اما بالای  پروسه صلح کدام تاثیر نداشته زیرا آزاد شده گان دوباره به جنگ شان ادامه داده اند .
ایجاد کمیته وتصمیم آن خلاف  قوانین افغانستان است زیرا این تصمیم  فردی  است درمورد رهایی  زندانیان اگر خطرناک  ویاغیر خطرناک باشد باید محاکم ونهاد های عدلی  وقضایی  تصمیم بگیرند، آن محاکم که درآن  افراد صادق و وطن دوست باشد .
درغیر آن کار کمیته و ایجاد آن به اساس حکم رئیس  جمهور خلاف  قانون اساسی  وقوانین نافذه کشور است.
فایق احمدی معاون سخنگوی رئیس جمهور  دراین رابطه به آژانس باخترگفت : رئیس جمهورحکم رهایی هیچ زندان یی را  برخلاف قانون صادر نکرده است . او واضع ساخت که درهفته گذشته رئیس جمهور  اعضای  کمیته ارزیابی دوسیه های زندانیان بگرام را فراخواند و گزارش آنان را  شنید دراین نشست در رابطه به رهایی  هشتادوهشت نفر که امریکا نسبت به آن اعتراض دارد  تصمیم اتخاذ گردید که هرگاه ارگان های  امنیتی افغانستان  علیه آنان شواهد  الزامی  داشته باشد  ارایه دهند  واعضای کمیته  در روشنایی  به قوانین افغانستان  در رابطه به آن تصمیم  بگیرند او این ادعا را که گویا رئیس جمهور  دستور  رهایی  با تاخیر  دررهایی  زندانیان بگرام را داده است بی اساس خواند . به گفته احمدی  آن  زندانیان که در برابر  شان اسناد وشواهد وجود دارد و دست شان به خون مردم ما آغشته است محاکمه ومجازات خواهند شد.
احمدی  تاکید دارد که کمیته رسیدگی  به پرونده های زندانیان بگرام وظیفه دارد تاتشخیص نماید  چه کسانی بیگناه هستند وچه کسانی مجرم .

دوشنبه ، 16 جدی 1392 ، 13:24

یکصد وچهل پنج محصل فارغ شد

مزارشریف باختر  16 جدی
یکصدوچهل وپنج  محصل امروز از صنف چهاردهم  مدرسه دارالعلوم اسعدیه شهر مزارشریف فارغ شدند.
ذبیح الله حقجو مدیر این مدرسه  به آژانس باختر گفت ، یکصد وچهل وپنج تن بشمول هفتاد دختر  از پنجاه  ونه مین دور  از این مدرسه اسناد فراغت بدست آوردند.
حقجو گفت : دراین مدرسه نود فیصد علوم اسلامی  وده فیصد علوم ساینسی وکامپیوتر  تدریس  می شود .

کابل باختر 16 جدی
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز در نشستی ،شکایات تعداد ازاستادان انستیتوت صحی غضنفررا استماع نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین نشست یک تن به نماینده گی ازدیگران پیرامون فعالیت وچگونگی امتیازات کادری استادان معلومات داده ،گفت که این انستیتوت ازبدوتاسیس تااکنون باداشتن استادان مجرب ومسلکی به فعالیت آغازنموده؛امااستادان انستتیوت متذکره ازامتیازات کادری،انستتیوت های مشابه وزارت معارف مستفیدنمیگردند . رئیس مشرانو جرگه بعداز استماع نظریات وپیشنهادات آنها،درموردنقش رسالتمند استادان درشرایط موجودافغانستان ومقام ومنزلت آنان روشنی انداخته،خاطرنشان نمودکه مشرا نو جرگه درچوکات صلاحیت های قانونی شان باآنان همکاری خواهندکردوپیشنهادات استادان انستتیوت متذکره را با ارگانهای مربوط درمیان خواهند گذاشت. همچنان فضل هادی مسلم یارطی نشست جداگانۀ شان باشاروال ولایت کندز،گزارش مبنی بر کارکردهای آن شاروالی رااستماع نمود . رئیس مشرانوجرگه بعدازاستماع گزارش،به پاس خدمات موصوف تقدیرنامه مشرانوجرگه رادرحالیکه محمد دین همدرد سناتورآن ولایت نیز حاضر بود؛به شاروال  کندز اعطانمود.

پشاور – جیو نیوز- 16 جدی - باختر
بر اثر حمله انتحاری در منطقه ˈهنگویˈ ایالت خیبرپشتونخوا و تیراندازی مهاجمان ناشناس به سوی نیروهای پولیس دو نفر از جمله یک افسر پولیس کشته شدند.
ˈافتخار احمدˈ رییس پولیس شهر هنگو در گفت وگو با خبرنگاران گفت: یک بمبگذار انتحاری امروز واسکت انفجاری خود را در محوطه بیرونی مکتب راهنمایی پسرانه در محله شیعه نشین این شهر منفجر کرد.
پولیس افزود: یک شاگرد 14 ساله که از ورود فرد انتحاری به داخل مکتب جلوگیری کرده بود؛ در این حمله جان خود را از دست داد.
به نقل از رسانه های پاکستانی؛ گروه تروریستی و افراطی ˈلشکر جهنگویˈ مسوولیت حمله امروز در شهر هنگو را به عهده گرفته است.
لشکر جهنگوی بارها علیه شیعیان و شهروندان در مناطق مختلف پاکستان عملیات تروریستی انجام داده است.
در تیر اندازی افراد مسلح در شهر پشاور نیز یک افسر پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
همچنان شبه نظامیان طالبان امروز  بمبی را در مکتب دخترانه شهر ˈبنوˈ این ایالت منفجر کردندکه به دلیل تعطیل بودن این مکتب، هیچ آسیبی به شاگردان و کارمندان آن وارد نشده است.
گروه طالبان محلی طی سال های گذشته، مراکز آموزشی و مکاتب را در ایالت خیبر- پشتونخوا هدف حملات انفجاری و تیراندازی قرار داده و ده ها مکتب را آتش زده اند.