05 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل/ باختر/7جوزا
جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا امروز برگزارگردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس با ختر ، درجلسه ، ضمن بحث پیرامون تعیین آجندای جلسات عمومی وتنظیم امورکاری کمیسیونها، فیصله گردید که درجلسه روزیک شبنه مورخ11جوزا سال روان برعلاوه ارایه گزارش سفرکمیسیون امورتقنینی ،عدلی وقضایی ازولایت هرات وگزارش سفرکمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات ازولایت قندهار، طرح قانون مالیه برافزایش ارزش به جلسه عمومی ارایه گردد و درجلسه روزسه شنبه مورخ 13جوزا سال روان گزارش کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی جهت استماع اعضای مجلس و طرح تعدیل ماده 6قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، طرح تعدیل ماده 179 قانون اصول محاکمات مدنی، طرح تعدیل ماده 26 قانون اجراآت جزایی وطرح تعدیل فقره سوم ماده 67 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه غرض تصویب ارایه گردد. همچنان پیشنهاد هیئت اعزامی مشرانوجرگه درکنفراس پارلمانی قلب آسیا در کشور آذر بایجان در مورد برگزاری کنفرانس بعدی پارلمانی قلب آسیا درکابل ، مورد تائید کمیته روسا قرار گرفت.

کابل باختر 7 جوزا
بانک مرکزی افغانستان سی وپنج ملیون دالر به طورداوطلبی به فروش می رساند .
این بانک با ارسال یاداشتی به آژانس خبری باختر نگاشته است که 35 ملیون دالر امریکایی را در دواطلبی روز شنبه 10  جوزا سالروان به طور لیلام به فروش میرساند.
از عمومی صرافان واجد شرایط وبانکهای تجارتی که مبلغ یک ملیون وپنجصد هزارا فغانی را قبلأ طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، می خواهند تا دراین داوطلبی شرکت نمایند وبرند گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا  الی ختم دویوم تصفیه نمایند.
همچنان از عموم اشتراک کننده گان تقاضأ میگردد تا فورمه های داوطلبی را ساعت 00/9 صبح روزلیلام از مدیریت عملیات بازار بدست آورده والی ساعت 30/9 دوباره به موظفان مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تا کنون مبلغ یک ملیون وپنجصد هزارافغانی را جهت اشتراک در لیلام های بعدی دالر تحویل ننموده اند،  میتوانند یک روز قبل از داوطلبی  پول تضمین شانرا تحویل ودر لیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز  نمی باشد، برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به طور حواله درمدت زمان معینه تحویل بانک نمایند . 

تالقان باختر 7 جوزا
نیروهای امنیت ملی چهار قوماندان  طالبان مسلح  را امروز درولایت تخار بازداشت کردند.
درمیان بازداشت شده ها قاری نیازمحمد مشهور به نیازی وقاری عبدالسلام از قوماندان مشهور طالبان درولایت تخار نیز شامل اند.
یک منبع امنیت ملی به آژانس خبری باختر گفت که منسوبان این اداره ،چهار قوماندان طالبان که قصد داشتند امنیت روندانتخابات را در آن ولایت اخلال کنند از شهر تالقان گرفتار کردند.
از نزد گرفتار شده ها یک کتابچه راهنمای ساخت ماین ، شب نامه وتعدادی جنگ افزار نیز بدست آمده است .
منبع افزود، این افراد درجریان تحقیق از دست داشتن در راه اندازی چندین عملیات اعتراف کردند که درآن چندین غیر نظامی کشته وزخمی شدند.

کابل باختر 7 جوزا
کمیسیون رسانه های انتخابات امروز نشستی را پیرامون پوشش خبری مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با مسوولین رسانه برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری باختر : دراین نشست فریده نیکزاد مسوول کمیسیون رسانه های انتخابات از رسانه ها خواست تادر پوشش این رخداد تاریخی مسوولیت شان را مطابق به اصول ژورنالیزم انجام دهند وتوازن را مدنظر بگیرند.
وی همچنان، ازعملکرد برخی رسانه ونهادهای  مدنی ابراز  نگرانی نموده گفت: رسانه ها نباید از یک نامزد مشخص درپخش ونشر مبارزات انتخاباتی تلاش نمایند وبه همین طور نهادهای  مدنی نیز از پیش داوری ها درمورد  نتایج انتخابات پرهیز کند.
همچنان، دراین نشست مسوولین برخی از رسانه مشکلات وپیشنهادات شان را درزمینه پوشش مسایل انتخابات مطرح کردند واز کمیسیون رسانه های انتخابات به عنوان پل رابط خواستند تا خواست آنها را  به مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات برسانند و با تمام رسانه رفتار متوازن داشته باشد، نه آنکه شمار محدود رسانه های داخلی  وبیشترین رسانه های خارجی را مقدم تر نسبت به دیگران بدانند.

???????? ، 7 ???? 1393 ، 14:09

تبصره

کابل باختر 7 جوزا
اطلاعات ومعلومات شبکه های استخباراتی غربی میرساند که درعقب ماجرای حمله به قنسلگری هند، لشکرطیبه پاکستان سازمان افراطی که از سوی دولت امریکا شامل لست سیاه تروریستان بین المللی گردیده ، قراردارد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: روزجمعه گذشته قنسلگری هند درشهر هرات شاهد یک حملۀ تروریستی بود . این درحالیست که قبلأ ساختمان و تاسیسات دیپلوماتیک هند درکابل وشهرهای دیگر افغانستان شاهد حملات هراس افگنانه بوده که از  اثر آن به شهروندان افغان وهندی تلفات رسیده است .
با آنکه دولت پاکستان همیشه حملات برمنافع هند درافغانستان را محکوم نموده وسازمان های امنیتی  خود را دردست داشتن درچنین حملات برائت داد ، مگر گروه های دیگر که ریشه وفعالیت آنها به قلمرو پاکستان به ویژه آی، اس ،آی خلاصه میشود درچنین حملات ادعای مسوولیت کرده اند.
آنچه در برابر قنسلگری هند در شهر هرات به روزجمعه 2 جوزا اتفاق افتاد، ادامۀ همان سناریو کهنه یعنی مخالفت با حضور هند در افغانستان است که بیشتر از سوی حلقه های مشخص درپاکستان به زبان آورده میشود  واین بار سازمان های استخباراتی غرب پای لشکر طیبه را در قضیه یاد شده دخیل میدانند.
لشکر طیبه سازمان افراطی مذهبی است که درسال 1980 میلادی ایجاد شد، درایجاد این شبکه شماری از اعراب وسازمان استخباراتی نظامی پاکستان دست داشتند .
حافظ سعید رهبر این گروه با آنکه شروع مبارزات لشکر طیبه را با ارتش سرخ در افغانستان نسبت  میداد، مگر بعدها گرایش این گروه به سوی کشمیر تحت اداره هند بیشتر شد، اخباری  وجود دارد که سازمان استخباراتی نظامی پاکستان آی، اس، آی این گروه را متوجه کشمیر هندساخت وبعدآ سران ارتش در پاکستان لشکرطیبه را نیروی مهم مقابل با هند درکشمیر خواندند .
زیرا این  گروه درظاهر بدبینی خود را نسبت به امریکا واسرائیل ابراز کرد وبه همان اندازه در برابر هندوها نیز تنفر وانزجار داشت .
حافظ سعید درسال 2003 میلادی دریک مصاحبه، امریکا، اسرائیل وهند را دشمن اصلی مسلمانان معرفی کرد ، ادامه  فعالیت های خشن این گروه بود که هوتل تاج درشهر ممبی هند هدف قرارگرفت ولشکرطیبه به گونه یی مستقیم درآن دخیل دانسته شد واین امر باعث پیچید گی روابط میان هند وپاکستان گردید.
حرف دراین است که لشکر طیبه همگام باالقاعده رشد کرد درحالیکه امروز رشد این گروه سریع تر از القاعده است وتروریستان زیادی خارج از مرز های پاکستان با این گروه وابسته بود . چنانچه ابوزبیده طراح حملات برسفارت خانه های  امریکا درکنیا وتانزانیا که درسال 1988 اتفاق افتاد، چهار سال بعد از یک مخفیگاه لشکرطیبه درفیصل آباد پاکستان گرفتار شد وسازمان های استخباراتی آسترالیا وفرانسه درسال 2003 میلادی یک حمله وتوطیه تروریستی را که از سوی لشکرطیبه دربرابر آسترالیا طرح ریزی  شده بو د خنثی ساختند .
لشکر طیبه همیشه فکر حملات علیه منافع ادیان دیگر را به سر دارد.
این گروه شاخه های  دیگری نیز در دورن خود دارد که یکی آن لشکر جنگهوی است که عامل حمله برمسیحیان واقلیت شعیه درپاکستان است، ضمنأ این گروه مسوولیت حمله مرگبار  به جمعی  از عزا داران را در  روز عاشوراکه چندسال قبل درکابل اتفاق افتاد به عهده گرفته است  وحالا حمله برقنسلگری هند به این گروه پیوند خورده واین نکته را واضح میسازد که به عملکرد این گروه درپاکستان عمداً پنهان میگردد وعکس العمل علیه آنها وجود ندارد ، چنانچه امریکا برای گرفتاری  حافظ سعید رهبر این گروه ده ملیون دالر امریکایی جایزه تعیین کرده، مگر حافظ سعید با موترهای لوکس ، محافظان بیشمار وبا اقتدار کامل  از یک شهر پاکستان به شهر دیگر  میرود ونسبت به او همسویی وجوددارد، این میرساند که لشکر طیبه به گونۀ کامل حمایت میگردد وهیچ سد وخلا در برابر  فعالیت آنان درپاکستان وجود ندارد .
این که چرا پاکستان نتوانسته  در برابر آن دست به اقدام بزند فقط دو پاسخ دارد، یا با حافظ سعید ولشکر تحت امر او همسویی وجود دارد وچون طالبان که منافع پاکستان را در افغانستان  وهندوستان حقق می بخشند، این لشکر از منافع پاکستان درجاها دیگر دفاع میکند ویا این که ارتش وحکومت پاکستان در برابر آن عاجزاند، هرگاه حرف دوم دقیق باشد پاکستان باید به ناتوانی خود اعتراف  کند واز جامعه جهانی کمک بجوید واین داغ را از هویت پاکستان پاک نمایند .
این مکلفیت دولت ومقامات پاکستانی است  که عوامل فتنه وشر را که به کشور  ها ومردم های دیگر آسیب میرسانند ازسرزمین شان دورنمایند، درغیر آن پاکستان با گذشت هر روز لجنزار از فتنه وخشونت خواهد بو د که نه تنها تروریستان وعوامل بی ثباتی پاکستان درآن مصئون خواهند اند، بل تروریستان بین المللی نیزاز این کشور به عنوان  مکان استفاده خواهند کرد ونتیجه آن به جز از بربادی وبی ثباتی  درپاکستان چیزی دیگری نخواهد بود .

پشاور – دی دان – 7 جوزا – باختر
اعظم طارق سخنگوی جناح محسود تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرد که این جناح تحت رهبری خالد محسود از تحریک مرکزی طالبان پاکستانی جدا میشود.
سخنگوی این گروه که عضو شورای مرکزی طالبان نیز بود در یک کنفرانس مطبوعاتی که در یک محل نامعلوم دایر شده بود این موضوع را اعلام کرد.
سخنگوی  گروه  محسود گفت که ایدیولوژی های فردی شگاف میان طالبان ایجاد کرده که علت واقعی منحرف شدن آنان از این تحریک است.
وی افزود که رژیم فعلی طالبان حملات بمبی را در محلات عامه انجام میدهد و با نام جعلی از مدارس و سایر موسسات پول به دست می آورد.
او افزود که دیگر جناح های طالبان  به سازمان اصلی خود بدگمان شده اند.
اعظم افزود که گروپ محسود کوشش کرد تا تحریک طالبان پاکستانی را ایجاد کند.
سخنگوی مذکور گفت که این عناصر تحت مدیریت اداره مرکزی این تحریک به نیرو های تبدیل شده اند که بر فعالیت شان سایه افگنده شده و به نیروهای  غیرمحسوس تبدیل شده اند.
دو جناح تحریک طالبان پاکستانی برای سازماندهی سازمان های شورشی در هفته های گذشته درگیری خونینی داشتند.
حکیم الله محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی که در حمله طیاره بی پیلوت امریکائی در ماه عقرب گذشته کشته شد ،این گروه را به بحران در حال انکشاف در مورد جانشینی رهبری آینده این گروه مواجه کرد و منجر به درگیری بین دو جناح " محسود به رهبری قوماندان "شهریار محسود" در برابر حامیان " خان سعید سجنا" شد.
درگیری بین این دو جناح باعث تضعیف و عدم پیشرفت در مذاکرات طالبان با حکومت پاکستان شده است.

جلال آباد 7 جوزا باختر
دوتن هنگامی که می خواستند تفنگچه های ساخت پاکستان را به کابل قاچاق نمایند ازسوی نیروهای امنیتی ننگرهار امروزگرفتارشدند.
پولیس می گوید که این افراد هفت تفنگچه را ازپاکستان با خود آورده بودند ومی خواستند به گونۀ ماهرانه ای توسط یک موترآنرا به پایتخت قاچاق کنند.
این افراد از درونتۀ ازمسیرشاهراه جلال آباد- کابل گرفتارشده اند.
تاهنوزروشن نیست که این افراد پیوندی با گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح دارند یا خیر.
فضل احمد شیرزاد مسوول پولیس ولایت ننگرهاربه آژانس خبری باخترگفت که  تحقیقات ازنزد گرفتارشده ها آغازشده است.
چندی قبل در دورویداد مشابهی چهارتن هنگام قاچاق تفنگچه های بی صدا ساخت پاکستان به کابل ازسوی نیروهای امنیتی ولایت های خوست وننگرهار گرفتارشدند.

شهرهرات7 جوزا باختر
دوکارمند قنسولگری امریکا درهرات درنتیجۀ حملۀ راکتی طالبان مسلح امروز زخمی شدند.
این رویداد درنزدیکی بازارولسوالی انجیل هنگامی رخ داد که برخی کارمندان این دفترسیاسی به سوی میدان هوایی هرات درحرکت بودند.
مسوول رسانه های قنسولگری امریکا درشهرهرات درتماس با آژانس خبری باختراین رویداد را تایید کرد وگفت که کارمندان این دفترسیاسی به سوی  میدان هوایی می رفتند که آماج حملۀ راکتی مهاجمان قرارگرفتند.
به گفتۀ منبع، دراین حملۀ راکتی دوکارمند دفترسیاسی امریکا درهرات زخمی شده وموترحامل شان نیز تخریب گردیده است.
درین حال شاهدان عینی می گویند که طالبان پس ازحملۀ راکتی برکاروان کارکنان قنسولگری امریکا با موترسایکل فرارکردند.
تاهنوز هویت کارمندان زخمی شدۀ  دفترسیاسی امریکا درهرات فاش نه شده است اما گفته شده که وضع صحی آنان روبه بهبود است.

کابل باختر 7 جوزا
جنرال دنفورد قوماندان عمومی ناتو در افغانستان و جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده امریکا صبح امروز جزئیات برنامه کاهش و خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان را به رئیس جمهور تقدیم کردند.
به اساس معلوت دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این جلسه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد راکت پراگنی های اخیر پاکستان بر ولایت کنر نیز از آنها معلومات خواست.
جنرال دنفورد از شلیک راکت به خاک افغانستان  و تعداد راکت های شلیک شده به ولایت کنر، اظهار بی اطلاعی کرده، گفت که گزارش  های رسانه ها در این رابطه مبالغه آمیز است.
سپس ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی در مورد حملات راکتی از آنسوی خط دیورند به خاک افغانستان معلومات داده گفت که در طی دو روز گذشته بیشتر از ۳۰۰ فیر راکت از آنطرف خط دیورند به ولایت کنر شلیک گردیده است که در اثر آن بیش از ۱۲ فرد ملکی زخمی و تعدادی از منازل مسکونی تخریب شده است.
همچنان در این جلسه ستر جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی در مورد اینکه آیا با مقامات پاکستانی در این رابطه صحبت شده است، گفت که با لوی درستیز پاکستان در تماس شده است و آنان از پرتاب این راکت ها، انکار کرده اند.
جنرال جوزف دنفورد قوماندان نیروهای ناتو و جیمز کننگهم سفیر امریکا در افغانستان خاطر نشان کردند که موضوع مذکور را با مقامات پاکستانی مطرح خواهند کرد.
رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که قبل از آنکه حکومت افغانستان مجبور به اقدام دیگری شود، در رابطه به این راکت پراگنی ها از مقامات پاکستانی خواهان وضاحت جدی خواهد شد.
در قسمت دیگر این جلسه جنرال جوزف دنفورد در مورد اعلام تعداد نیروهای امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ و چگونگی کاهش این نیروها از سال ۲۰۱۵ الی اخیر ۲۰۱۷ به رئیس جمهور کرزی معلومات داد، اما تاکید کرد که کمک ها و تعهد آن کشور در قبال افغانستان خصوصاْ در بخش تقویت نیروهای مسلح افغان، همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد که تا ختم سال ۲۰۱۷ میلادی تمامی پایگاه های امریکا به استثنای بگرام به حکومت افغانستان انتقال خواهد شد و پایگاه بگرام نیز در تفاهم با حکومت افغانستان بعداً انتقال می گردد.
جنرال جوزف دنفورد قوماندان نیروهای ناتو خاطر نشان کرد که امریکا بر تکمیل روند آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان الی سال ۲۰۱۵ میلادی متعهد است.

دهلی جدید – ایرنا – 7 جوزا – باختر
شرکت انرژی هند( پی دبلیو سی) دیروز از احتمال کند شدن روند اجرائیوی پروژه های هسته ای در این کشور خبر داده و احتمال میرود حکومت جدید به جای تاکید بر ساخت بیست نیروگاه بزرگ اتومی که قرار بود تا سال 2020 تکمیل شود به انرژی بادی و آفتابی ترجیح دهد.
سامبیتوش موهاپاترا مدیر اجرائیوی مصرف انرژی این شرکت گفت: پروژه های هسته ای حد اقل در برنامه دو سال آینده  حکومت ناریندرا مودی ، صدراعظم  جدید هند نیستند. بیش از  هر چیز تمرکز بر افزایش تولید ذغال سنگ و سپس قیمت گذاری  و شفاف سازی  از برنامه های شرکت های توزیع خواهد بود.
وی افزود : صدراعظم جدید هند که به عنوان وزیر اعلی سابق ایالت گجرات تجربه موفقی در باره بهره گیری از انرژی باد و خورشید داشته، این مدل را به انرژی هسته ای ترجیح می دهد.
منموهن سینگ، صدراعظم  پیشین هند راه اندازی یک نیروگاه 20 گیگاواتی را تا سال 2020 و راه اندازی نیروگاه 63 گیگاواتی دیگر را تا سال 2032 در برنامه خود قرار داده بود.
این درحالیست که حزب اقتصاد محور بهاراتیا جاناتا ( بی جی پی) که اکنون برنده انتخابات شده و حکومت هند را تشکیل داده ، استفاده حد اکثری از پتانسیل نفت ،گاز، انرژی آبی ، بادی ، ذغال سنگ و منابع هسته ای را در وعده های انتخاباتی خود گنجانده بود.
این حزب در عین توجه به بهره وری و تامین امنیت انرژی، حفاظت از محیط زیست را نیز مورد توجه قرار داده است.
بی جی پی وعده انکشاف و تقویت بخش انرژی آفتابی را درسیاست جامع انرژی ملی هند داده است.