01 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر25 سنبله
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با شماری از متنفذان منطقه مس عینک خواست ها و مشکلات آنان را شنید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ دراین دیدار درحالیکه نورآقانوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده وزارت معادن و نماینده قومندانی غند محافظت مس عینک نیزحضورداشتند، چند تن به نمایندگی از متنفذان منطقه مس عینک مشکلات و خواست های شان را  ازجمله در مورد ازدیاد معاش کارگران مس عینک، توجه به بهبود وضعیت امنیتی آن منطقه ابراز کردند .
همچنان آنان حمایت و همکاری شان را با مسوولان حفاظت آثار باستانی مس عینک نیز ابرازکردند.
حسینه صافی همکاری مردم محل را درحفاظت ساحات باستانی و تامین امنیت آن ساحه،  امر مهم دانست و در راستای رسیدگی به مشکلات و خواست های آنان درحد امکان، اطمینان داد.
گفتی است که حفریات درساحه مس عینک ازسال 1388 خورشیدی تاکنون ادامه دارد که درنتیجه 7 هزار اثرمنقول و شماری زیادی آثار غیرمنقول به دست آمده است .
درپروژه مس عینک  برای حدود 4 صد کارگر ازمردم محل ، زمینه کار به شکل روزمزد ، فراهم شده است .  احمدضیا احمدی

کابل باختر25 سنبله
محمد اجمل شاهپور معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروزدردیدار با کارشناس بخش جوانان دفترصندوق وجهی سازمان ملل متحد، دررابطه به برگزاری دورچهارم پارلمان آموزشی جوانان،  صحبت کرد .
به گزارش آژانس باختر، دراین دیدار معین امورجوانان برگزاری دور چهارم پارلمان آموزشی جوانان را یکی از اولویت های مهم کاری رهبری معینیت امورجوانان دانست و گفت : " پارلمان آموزشی جوانان ممثل ساختارهویت رهبری میان نسل جوان کشوراست."
همچنان معین امورجوانان خواهان حمایت دفترصندوق وجهی سازمان ملل متحد درراستای برگزاری چهارمین دور پارلمان آموزشی جوانان شد و تاکید کرد که می کوشند تا این دور پارلمان آموزشی جوانان را دریکی از ولایت های کشور برگزار کنند تا برای بیشتر جوانان کشور، موثر واقع شود .
داکتر نور محمد مراد کارشناس بخش جوانان دفتر صندوق وجهی سازمان ملل متحد، ازحمایت وهمکاری مالی و تخنیکی آن دفتر به خاطر برگزاری با شکوه دور چهارم پارلمان آموزشی جوانان، اطمینان داد و از کارکرد های معینیت امور جوانان به نیکویی یاد کرد .    احمدضیا احمدی

کابل باختر24 سنبله
با سخنرانی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ سمینار" تحلیل وضعیت فرهنگی زنان افغان درصدسال اخیر" امروز درکابل برگزار شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ این سمینار با معینان و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ، مسوولان و نمایندگان نهاد های مختلف زنان ، شخصیت علی و فرهنگی و مهمانان داخلی خارجی برگزار شد .
درمحفل افتتاح این سمینار حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که هدف از برگزاری این سمیناربررسی وضعیت فرهنگی زنان افغانستان در صد سال اخیراست که در10 بخش مورد تحلیل قرارگرفته است : هنرهای زیبا ، تیاتر ، موسیقی، ژورنالیزم ، فلم ، زبان و ادبیات ، ورزش ، گرحندوی، فعالیت های اجتماعی و کسبه کاری .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود درصدسال اخیر کمی ، کاستی و موانعی که فرا راه فعالیت های زنان درعرصه های مختلف به ویژه دربخش های فرهنگی وجود داشته است ، به خاطررفع این کاستی ها و موانع دربرنامه های آینده تلاش صورت خواهد گرفت.
همچنان حسینه صافی دررابطه به برنامه های فرهنگی یی که در بخش های مختلف به مناسبت صد مین سال استقلال کشور ازآغاز سال روان ، راه اندازی شده است ، معلومات داد و گفت که وظیفه وزارت اطلاعات وفرهنگ است که درراستای حفاظت و رشد فرهنگ و عنعنه های مردم  کشور که درحقیقت نشاندهنده هویت کشور است ، کارو تلاش فراوان کند.
وی افزود که زن افغان توان رهبری و برنامه ریزی درامورمختلف وعملی کردن آن را دارد .
بعد پیام ویدیویی بانوی اول کشوردررابطه به این سمینار پخش شد که درآن بانوی اول گفته است که  زنان افغانستان درطول تاریخ و به خصوص درصد سال گذشته درعرصه های مختلف به ویژه درراستای فرهنگی فعالیت ها و دستاوردهایی داشته اند که قابل ستایش است .
درپیام خاطرنشان شده است که زنان درجنگ های گذشته رنج های بی شماری کشیده اند و عزیزان شان را ازدست داده اند و تامین صلح پایدار از نیازمندی های مهم آنان است .
بانوی اول تاکید است که زنان پیام آوران صلح هستندو به فرهنگ جنگ و خشونت پایان می دهند و خواهان صلح ، همپذیری ، همبستگی و وطن دوستی استند.
همینگونه بخش اول این سمینار به گردانندگی زهره یوسف به کار آغاز کرد و دراین بخش پوهنمل صفیه رحیم استاد پوهنتون کابل دررابطه به نقش زنان درصد سال اخیر درفعالیت های روزنامه نگاری درافغانستان، فضیله رحیم درمورد هنرموسیقی درصد سال اخیرو فعالیت زنان دراین بخش ، لطیفه مهران استاد پوهنتون کابل دررابطه به هنرهای تجسمی و نقش زنان دراین عرصه ، دیانا محسنی درمورد تیاتر درصد سال گذشته و نقش زنان در صد سال  دراین بخش و همچنان صحرا کریمی  درمورد وضعیت فلم و سینما درکشور و نقش زنان دراین عرصه به ترتیب معلومات دادند و پیشنهاد های شان را به خاطربهبود بخش های مذکور ارائه کردند.
بخش دوم این سمیناربه گردانندگی ماری اکرمی به کار آغاز کرد و دراین بخششهلا فرید دررابطه به فعالیت های اجتماعی زنان درصد سال گذشته ، بلقیس عمر درمورد وضعیت گرحندوی درصد سال گذشته ، حمیرا بارکزی دررابطه به بخش ورزش درصدسال اخیر، فرشته همتی درمورد پیشینه صنعت و تجارت و نقش زنان دراین بخش ونعیمه غنی در رابطه به وضعیت ادبیات درصد سال گذشته و نقش زنان در این عرصه، به ترتیب توضیحات دادند و به خاطر بهبود و حمایت از این بخش ها پیشنهادهای مشخص شان را ارائه کردند.
همچنان درجریان این محفل کتاب " پیشتازان فرهنگ " را سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و شماری از مسوولان رو نمایی کردند که این کتاب ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ به چاپ رسیده است و درآن زنان پیشتاز درعرصه های مختلف فرهنگی از 34 ولایت کشور معرفی شده اند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از همکارانی که درگرد آوری معلومات این کتاب تلاش کرده اند به ویژه از وحید الله معنی آمرارتباط با ولایات وزارت اطلاعات و فرهنگ، ستایش کرد .
بعد نمایش تیاتری که گوشه هایی ازفعالیت های فرهنگی را درصد سال گذشته به تصویر کشیده بود ، ازسوی ممثلان تیاتر ملی اجرا شد .
به همین ترتیب قطعنامه 17 فقره یی این سمینار توسط محبوبه بابکرخیل و سیما رسولی خوانده شد که درقسمتی از آن گفته شده است : به خاطرمعرفی بهترکارنامه های زنان درطول تاریخ باید تذکره زنان نامور جمع آوری و چاپ شود، درنام گذاری جاده ها و چهار را ه ها و همچنان مدال ها ، نام زنان نخبه کشور درنظرگرفته شود ، همه ساله ازمیان زنانی که دربخش های فرهنگ فعالیت می کنند ، باید یک تن مشخص شود و مورد تشویق قرار گیرد، وزارت اطلاعات وفرهنگ یک صندوق حمایت برای زنان هنرمند ایجاد کند.
همچنان درقطعنامه از دولت  خواسته شده است که دررشد و انکشاف زنان درعرصه های مختلف حمایت کند و زمینه های بهتر فعالیت برای زنان فراهم کند.
دراخیر کار سمینار حسینه صافی نمایشگاه صنایع دستی  و هنری زنان را افتتاح کرد و اشتراک کنندگان از آن دیدن کردند.  احمدضیا احمدی 

بازارک ۲۴سنبله باختر
کار گاه آموزشی یی زیرنام ترویج فرهنگ مطالعه  وکتابخانی درمیان جوانان امروز در  پنجشیر تدویر یافت.
دراین کار گاه یک روزه که  از سوی معینیت امور جوانان وزارت  اطلاعات  و فرهنگ درهماهنگی ریاست  اطلاعات  وفرهنگ پنجشیر تدویر یافت یکصدو پنجاه جوان  شرکت ورزیده بودند.
غلام رسول رییس اطلاعات  وفرهنگ پنجشیر گفت که به خاطر تشویق جوانان به فرهنگ مطالعه ورشد کتابخانی در سطح پنجشیر  این  کار گاه تدویر یافته بود.
درین کارگاه آموزشی محمد امین  صدیقی معاون ولایت  پنجشیر، روسای ادارات وفرهنگیان نیز اشتراک داشتند.ختم/حبیب سادات

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL