31 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی از تلاش های مسئول انکشاف تعلیمات مسلکی و تخنیکی مؤسسه GIZ، قدردانی کرد

کابل باختر 31 جوزا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

46 نفر از اعضای مظنون طالبان از حبس رها گردیدند

کابل باختر 31 جوزا لوی څارنوالی می گوید که 46 نفر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

کابل باختر/ 25/ ثور

سیمینار بررسی طب سنتی افغانستان كه دیروز به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد،امروز با صدور قطعنامه ای 9 ماده یی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درکار امروز سیمیناركه به اشتراک دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ، شماری از روسای نهادهای مختلف ، دانشمندان ، پژوهشگران عرصهء طبی و برخی از استادان پوهنتون برگزارگردید.

جلسهء دوم علمی سیمینار پس از آن که دکتور عبدالحفیظ قریشی به حیث رییس ، شیخ علی احمدفکور به حیث معاون وسعدیه ولی به حیث منشی ، انتخاب گردیدند آغاز گردید.

 دراین جلسه قاری ذبیح الله مقالهء زیر نام طب سنتی درتصوف اسلامی ، دکتور فیض الله کاکر مقاله ای تحت عنوان سایکولوژی مثبت درطب عصری و طب سنتی ، دکتور احمد فواد پیرزاد مقالهءزير نام ، بررسی شیوه های معالجه امراض درطبابت سنتی و عوارض جانبی آن و پوهنوال محمد عثمان بابری مقالهء زیر نام نگرانی های موجود دررابطه به عمل متقابل محصولات طبیعی با ادویه سنتیتک ارایه کردند.

 مجلس سوم علمی این سیمینار پس از انتخاب فیض الله کاکر به حیث رییس ، دکتور عبدالحکیم میرزاد به حیث معاون و نذیر احمد احمدزاد به حیث منشی جلسه ، به کار ادامه داد.

دراین جلسه پوهندوی گلالی بابک مقاله يی زیر نام نقش اقتصادی گیاهان طبی در افغانستان ، عبدالحفیظ قریشی دررابطه به وضعیت کنونی طب سنتی ، بررسی راه های توسعه و انکشاف آن ، پوهنمل عبدالغنی کریمی درمورد معرفی گیاهان طبی مستعمله درطبابت سنتی افغانستان و دکتور صفی الله ندیب مقاله ای زیر نام معیاری نمودن طب سنتی قرائت کردند.

 متعاقباً قطعنامهء سیمینار توسط محمد افسر رهبین رییس هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد در قطعنامه ضمن آن که از ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزار کردن این سیمینارتاريخي ستایش گردیده، تشکیل یک کمیتهء ملی برای مطالعه و تدوین پالیسی طب سنتی افغانستان ، مطالعهء طب سنتی کشور توسط نهاد های علمی ،معیاری سازی و بررسی طبابت سنتی دراولویت برنامه های وزارت صحت عامه قرار داده شود.

جمع آوری کتب و رساله هاي طب سنتی افغانستان و دردسترس گذاشتن آنها برای استفادهء داکتران وعلاقه مندان  ، برگزاری سیمینار های بیشتر جهت آشنایی و معرفی طب سنتی به اقشار مختلف جامعه ، بخصوص دوکتوران طب ، برگزاری کورس های آموزشی برای اطبای سنتی کشور ، ایجاد دیپارتمنت های بررسی تربیه طبیبان سنتی در چوکات پوهنتون ها و چاپ مجموعهء مقالات این سیمینار در گاهنامه خورشید تاکید گردیده است.

 

کابل باختر 24 ثور

وزیر اطلاعات وفرهنگ میگوید :شوق مطالعه  روز به روز بخصوص درمیان نسل نو درحال ضعیف شدن است .

به گزارش آژانس باختر  این گفته وزیر اطلاعات وفرهنگ درحالی بیان میشود که از هفته کتاب و كتاب خوانی امروز درکابل به ابتكار وزارت اطلاعات و فرهنگ با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تجلیل بعمل آمد.

حامد کرزی در پیامش که از سوی  پوهاند نعمت الله شهرانی وزير مشاور رياست جمهور در امور ديني قرائت شد گفته است (توجه به کتاب ومطالعه ،کتاب یکی از نیازمندی های امروزی جامعه ماست  زیرا مطالعه  وعلاقه برکتاب تشویق میشود ودرگسترش  دانش ومعلومات درجامعه بخصوص  جوانان اثر ارزنده وسودمند از خود بجا میگذارد از این  توجه وزارت  اطلاعات وفرهنگ بايستي سپاسگزار بود .)

دوکتور سیدمخدرم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ در افتتاح هفته کتاب وکتابخوانی ، کتاب پشتانه شعرا نوشته پروفیسور عبدالله بختانی ، تفسیر آبات احکام نوشته شیخ محمد علی صابونی ترجمه استادنعمت الله شهرانی ، پشه یی افغانان تالیف محمد زمان كُلمانی ،پس از انزوا اثر عقیله نرگس رحمانی وعباس حیسنی ، دملی یووالی  سمبول نوشته علیشاه مظلمومیار و پاکستان محور شرارت تالیف احمد سعیدی را روگشايی نموده گفت: ارتقاء فرهنگ و تمدن انسانی  تنها به کمک کتاب  مسیر است  هر گاه به تاریخ ملت ما نگاه شود سه هزار سال  قبل زمانیکه از زردشت کتاب اوستا  را عرضه کرد کتاب از  اهمیت خاص برای مردم ما برخوردار بود .

دوکتور رهین اضافه داشت : کتاب دوستی وکتاب خوانی دربین ملت ما به عنوان یک ملت بافرهنگ باقی مانده است . حتا درپی نابودی  بسیاری از  مدنیت های ، بازهم رجال وشخصیت هائی از لابلای  خاکستر وخون ظهور کردند وباز کتاب ،کتابخانه وکتاب خوانی رونق پیدا کرد .

دوکتور رهین یاد آور شد باوجود چنین افتخارات متاسفانه دیده میشود که درسالهای اخیر شوق  مطالعه  روزبه روز بخصوص درمیان نسل  جوان ما رو به ضعیف شدن است .

دكتور رهين از جوانان خواست تا فرهنگ مطالعه رانهادینه سازند وبه اندوخته های علمی وادبی شان بیافزایند .

اجمل عازم به نمایندگی  از ناشران کتب طی صحبتی از وزارت اطلاعات وفرهنگ قدر دانی نموده گفت: وزارت اطلاعات وفرهنگ تمام سهولت را برای ناشران مهیا نموده است که به همکاری این وزارت توانستیم درنمایشگاهء کتاب تهران  از میان 72 کشور مقام نخست را بدست بیاوریم .

بعداً احمد سعیدی پیرامون موضوعات کتاب جدید خویش و دیگر آثارش  معلومات داده از ابتکار وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر ثبت هفته کتاب وکتابخوانی درتقویم کشور قدردانی نمود .

فیض الله محتاج رئیس نشرات کتب بیهقی به آژانس باختر گفت: دراین نمایشگاه یک هزار و هشتصد عنوان کتاب که یک هزار و دوصد عنوان آن چاپ انتشارات افغانستان میباشد توسط هشت ناشر وپنج موسسه نشراتی به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ به  نمایش گذاشته شده است .

 

كابل/24/ثور/باختر

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز طی معروضه ئی از رئیس جمهور کشور تقاضا کرد تا هر چه زودتر هیئتی را به شمول نمایندهء سارنوالی تعیین کند تا ادعای زلمی زابلی مبنی به اتهام وی، در حق اینجانب، در مورد قاچاق آثار تاریخی  افغانستان را زیر تحقیق جدی بگیرد .

وزیر اطلاعات و فرهنگ اظهار امید واری کرد که با این کار در آینده هیچ کس نتواند از سر کینه توزی و عقده ورزی به افترا و ترور شخصیت کس بپردازد .

 

در اين سیمینار پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور رییس جمهور در امور دینی و مذهبی، شماری از اعضای شورای ملی، معیينان وزارت های اطلاعات و فرهنگ ، صحت عامه و تحصيلات عالی ، دکتوران و شماري از طبیبان سنتي شهر کابل و علاقمندان طب سنتی شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در آغاز کار سیمینار پیام حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سیمینار بررسی طب سنتی درافغانستان توسط دکتور فیض الله کاکر وزير مشاور ریاست جمهوری قرائت شد که درآن آمده است: دانش های عنعنه ئی درمیراث های فرهنگی هرجامعه نقش ارزنده و سازنده دارند و در نهایت، اساس علوم معاصر به انواع همین دانش هاي عنعنه ئی گره میخورد ، به بیان دیگر علوم گوناگون امروزی اشکال پیشرفته و انکشاف یافته همین دانش های عنعنه یی شمرده میشود.

طب سنتی در قطار این گونه دانشها از ارزشمندی خاصی برخوردار بوده و درطول سده ها دانشمندان و اطبای حاذق این سرزمین با استفاده از تجارب همین دانش هاي عنعنه ئی آثار فراوان طبی نگاشتند که شماری از اين آثار مورد توجهء اطبای خاور و باختر واقع گردیده تا امروز مورد استفادهء مراکز عمده پژوهشی علوم طبی در جهان اند.

 رییس جمهور در پيام خود از وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز قدردانی نموده  که متوجه یک موضوع مهم و قابل بحث شده است و درکنار سیمینار های مهم و مثمر دیگر ، اینک سيميناري را روی چگونه گي طب سنتی سازماندهی کرده است.

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن سخنراني آغاز سیمینار روی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی و طب سنتی در ادوار مختلف تماس گرفته گفت: طبابت در فرهنگ اسلامی ما جایگاه بسیار شامخ دارد و دین مقدس اسلام ارج بزرگی به همه علوم، خاصه به علم طب قايل شده، پیامبر اکرم (ص) علم ابدان را در برابر علم ادیان قرار دادند. اعتقاد مسلمین بر این است که خداوند "ج" برای هر درد نازل شده درمانی آفریده منتها آدمیزاد باید کاوش و جستجو بکند تا درمان درد را پیدا کند.

وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به آثار، کتب و دانشمنداني كه دراین عرصه قبل از اسلام و بعداز اسلام وجود داشته اند تماس گرفته ياد آور شد كه در مسايل علمي داشته هاي ساير اديان در بخش طب مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده و تاثیرات طب پیش از اسلام برطب دورهء اسلامی هم اثرات خاص خود را داشته است. اسلام افکار علمی را میپذیرد و جویای همکاری دراین عرصه است، چنانچه درمراکز بزرگ طبی دورهء اسلامی شخصیت های زیادی از ساير اديان بودند که مورد احترام بزرگان قرار داشته و مورد پذیرش و تکریم بودند آنها به زبان های یونانی – هندی – عربي و دری آثار بسیار گرانبهائی آفریدند که یکی از پیشروان در مركز طبي جند نيشاپور بن سهل بود که کتاب مشهور طبی بنام فردوس الحكمه نوشت.

دکتور رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن اشاره به طب کهن و گیاه های طبی وافر سرزمین ما خاطرنشان ساخت که سرزمین ما به خصوص کابل مرکز تولید ، صدور گیاه های طبی به جهان متمدن بود و برتری طب دیروزی دراین بود که تکیه برطبعیت داشت و گیاه های طبي که خداوند "ج" آفریده بدون عوارض جانبی برتمام درد ها موثر است، ازجمله هلیله سیاه کابل شهرت جهانی داشت که در کتب جغرافیا کابل به نام شهر بهترين هليله یاد  شده است.

 همچنان در این سیمینار پوهنوال محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی، دوکتور عبدالبصیر معین وزارت صحت عامه و دکتور احمد شاد ولی نماینده سازمان صحی جهان در کابل پیام های ادارات مربوط شان که به مناسبت سیمینار بررسی طب سنتی افغانستان تهیه شده بود، قرائت کردند که در پیام ها ضمن تقدیر از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر تدویر این سیمینار با ارزش همکاری همه جانبه را در راستا ايفاي این اهداف بزرگ ابراز کردند.

 این سیمینار که مدت دو روز ادامه دارد در جلسهء اول علمي شیخ علی احمد فکور مقاله ئی تحت عنوان (تعریف، تاریخچه، تفاوت ها و مشابهت های طب سنتی با طب معاصر) و پوهاند محمد افضل انور مقاله ئي تحت عنوان (معرفی و بررسی طب سنتی در تمدن اسلامی و جایگاه افغانستان درآن)به خوانش گرفتند.

کار سیمینار فردا نیز ادامه مییابد.