03 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داماد ترامپ در جلسه تحقیق سنا شهادت داد

بی بی سی – باختر3اسد جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ،...

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

کابل باختر 3اسد تیم کرکت زیرنوزده سال کشورامروز باشکست دادن تیم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات  وفرهنگ دیروز طی صحبتی با صاحبان امتیاز و مدیران مسوول تلویزیون های خصوصی، ازآنان خواست تا در انتشارات شان روحیه، فرهنگ اسلامی و ملی و  اخلاقیات نسل جوان و مصالح خانواده هارا در نظربگیرند.

به گزارش آژانس اطلاعاتی  باختر، داکتر رهین، تلویزیون هایی راکه به برنامه های آموزشی و پرورشی برای جوانان و نوجوانان ما نپرداخته و بیش از حد به نشر سریال ها و فلم های خارجی میپردازند، مورد انتقاد قرارداد.

درپاسخ صاحبان امتیاز و مدیران مسوول تلویزیون ها اظهارداشتند که در نشرسریال ها و فلم ها دقت بیشتر خواهند کرد تابا روحیه فرهنگ اسلامی و ملی مطابقت داشته باشند.

به موجب یک خبر دیگر وزیر اطلاعات فرهنگ از رسانه های صوتی و تصویری تقاضا کرد تا در انتشارات خود ایجابات ماه  محرم وعاشورای حسینی را در نظر بگیرند.

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان ، امروز با سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ و صدور قطعنامه شش فقره ای پایان یافت.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، جلسه امروزی سیمینار پس از انتخاب میرمحمد امین فرهنگ به حیث رییس، هیله من غزنوی به حیث معاون و نبی پاکطین رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث منشی به کار خود ادامه داد. در کار امروز سیمینار خلیل رومان مقاله زیر نام جنبش مشروطیت و درس های ناشی از آن، سید مصطفی سعیدی، تاثیر جنبش مشروطیت بر ادبیات معاصر افغانستان، حیرنوال  سلطان منگل، په افغانستان کی د دموکراسی په لاره پراته خندونه ، راحله مرزایی، دست آورد های نهضت مشروطیت و شیخ علی احمد فکور مقاله ای زیر نام مشروطیت و دموکراسی را خواندند.

همچنان کبیر الله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی نیز در رابطه به قوه قضاییه در دههء دموکراسی معلومات داد.

دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ورییس کمیسیون برگزاری سیمینار  در صحبتی ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون برگزاری سیمینار و اشتراک کننده گان آن، اضافه کرد که برگزاری این سیمینار از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در واقع ادامه مطالبه معقول و مشروع انسان هایی است که میخواهند عدالت در جامعه باشد.اگر نسل ما به گامهای استوار و متین برای دموکراسی نتواند بردارد، باید بپزیریم که نسل جبون و زبون خواهیم بود

سپس قطعنامه شش فقره ای سیمینار توسط نبی پاکطین خوانده شد که در آن ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری چنین سیمینار گفته شده است، رادیو و تلویزیون ملی با بازمانده گان مشروطه خواهان صحبت نموده، نظریات و گفته های آنان را پخش نمایند، به اکادمی علوم و پوهنتون کابل پیشنهاد گردید، در رابطه به مشروطیت موضوعات موثق تاریخی را جمع و برای چاپ آمده سازند، وزارت اصلاعات و فرهنگ در رابطه به چاپ آنها همکاری نمایید و از نظریات پراگنده و غیر موثق پیرامون مشروطه خواهان جلوگیری به عمل آیید.

همچنان در قطعنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر چاپ مقالات سیمینار مذکور همکاری خواسته شده است.

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان امروز با قرائت پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل به کار خود آغاز کرد.

این سیمینار دومین سیمینار است که ظرف دوسال در زمینه مردم سالاری ومشروطه خواهی به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده در آن دانمشندان، محققان و پژوهشگران کشور گردهم آمده اند تا با بررسی و ارزیابی نخستین حرکت های تنور و تجدد خواهی و مبارزه بر ضد اختناق، ونیز سیر دموکراسی در کشور بپردازند تا  زمینه های تبارز اندیشه های مردم گرا یانه را در افغانستان بیشتر فراهم سازند.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز کار سیمینار پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی سیمینار، توسط دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد.

رییس جمهور در پیام خود به تاریخ جنبش های روشنگری در کشور پرداخته و جنبش ها و حرکت های آزادی خواهی در کشوررا گره خورده با نهضت مشروطه خواهی دانسته تصریح داشته است که صد سال و اندی پیش نخستین حرکتهای تنور و تجدد خواهی و مفکوره های ضد استبداد و اختناق در میان قشر منور کشور در شهر کابل ظهور کردند.تاسیس انجمن سراج الاخبار افغانستان و نشر دوامدار سراج الاخبار افغانیه و همزمان با آن ظهور نهضت مشروطیت اول و ادامه آن تا حصول استقلال کشور، تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در عهد امانی، دموکراسی دوره صدرات سپهسالار شاه محمود خان و دههء دموکراسی سالهای آخر، سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت و نهضت امروزین دموکراسی در کشور که سفر آن را ده سال پیش هموطنان ما آغاز کرده اند، این همه جریانات سیر تحول اندیشه و فکر و نظر پردازی در کشور ما را، به نمایش می گذارد."

در پیام ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری چنین سیمیناراز دانشمندان توقع رفته  تا پیرامون علل پیدایی، پویایی و همینسان عدم توانایی نهضتهای روشنگری در کشوربه پژوهشهای واقعبینانه بپردازند تا آینده گان از این جریانات طوری که بودند اطلاعات درست و متکی به حقایق دسترسی پیداکرده باشند."

بعداًً دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سخنرانی نموده به تحلیل سیر مشروطه خواهی و نضج دموکراسی در افغانستان پرداخته گفت "

"نهضت مشروطه خواهی در افغانستان با نشیب وفرازی که دید به پیروزی دست یافت. آنچه ماامروز  داریم تحفه همان مردانی است، تحفه نسلی است که به دهن توپ هم پرانده شدند، ولی آزاد زنده گی کردند و در راه آزادی جان دادند، آنچه امروزماداریم  استمرار وتداوم آن روح آزادی و آزادگی است که به مارسیده نه تحفه  هیچ کسی دیگر.»

داکتررهین پیرامون دموکراسی ومولفهً های  آن به تفصیل صحبت کرده پنجسال اخیر را سال های دموکراسی در جنوب آسیا خواند و به تحلیل دوره های ظهور و سقوط دموکراسی در کشور پرداخت .

داکتر رهین  درین سخنرانی به نقش علمای کرام در روند مشروطیت در کشور یاد کرده وبه عنوان بهترین نمونه از مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی نامبرد داکتر رهین کاررا در عرصه دموکراسی بسنده ندانسته به گونه ای رسانه هارا انتقاد کردکه آنها درمعرفی دموکراسی به  مردم کوتاهی کرده اند .

بعدآ شیگیرو ای یوگی رئیس دفتر یونسکو در افغانستان پیام آن اداره را عنوانی سیمینار خوانده گفت که دموکراسی و آزادی برای مردم افغانستان از بیرون آورده نشده بلکه صد سال قبل مردم افغانستان خود دموکراسی را رقم زدند.

اونیز برنقش علما درترویج  دموکراسی تاکید کرده گفت که بخاطر دوام دموکراسی در افغانستان یونسکو از آزادی بیان و رسانه ها  حمایت میکند.

سپس تابلوی مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی یکتن از رجال برجسته نهضت مشروطه خواهی توسط خانم حبیبی  رئیس اتحادیه زنان ژورنالیست و تابلوی عبد الهادی داوی  شخصیت سرشناس  نهضت مشروطه خواهی کشور توسط عبدالغفار داوی  نواسه آن مرحوم به داکتر رهین اهداشد.

جلسه علمی سیمینار پس از انتخاب داکتر سنزل نوید پرو فیسور تاریخ در یونیورستیاریزو نای  ایالات متحده  به حیث رئیس و انتخاب فیض الله  جلال به حیث معاون و جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ  بحیث منشی بعد امروز همچنان به کار خود ادامه داد.

در کار بعد از ظهر سیمینار نخست خانم اندیا دختر شاه  امان الله غازی سخنرانی کرده به گوشه های از کارکردهای شاه امان الله غازی در عرصه دموکراسی روشنی انداخت.

بعداً داکتر امین فرهنگ، داکتر هاشم عصمت الله اللهی،حیرندوی حیب الله رفیبع، معاون سرمحقق سیما رسولی مقالات شانرا پیرامون سیر مشروطه خواهی و دموکراسی در افغانستان خواندند.

به همینگونه کبیرالله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی خاطرات خود را از ملاقات با آن پادشاه در روم بیان داشت کار سیمینار فردا نیز ادامه می باید.

پل شیردروازه توسط دیپلوم انجنیر محمد یونس نواندیش شاروال کابل و داکتر سید  مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ بعد از چاشت  امروز افتتاح شد.

به اساس معلومات ریاست نشرات شاروالی کابل به آژانس اطلاعاتی باختر،درمحل افتتاح شاروال کابل روی پروژه های ساختمانی که از سوی شاروالی کابل کار آن جریان دارد معلومات ارایه داشته و گفت، امروز از جمله 96 پروژه که کارآن همزمان جریان دارد یکی آن را که عبارت از پل شیر دروازه میباشد افتتاح  مینمایم.

سپس داکتر سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ  ضمن تشکری از کارکردهای شاروالی کابل روی پیشنه باغها و پل های شهرکابل صحبت نمود. متعاقباً محمد یوسف اعتبار رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری پیام معاون اول ریاست جمهوری  رادر رابطه به افتتاح پل شیردروازه به حاضرین خوانده و کار کردهای شاروالی کابل را در خور اهمیت تلقی کرد.

 سخنران اخیرمحفل پیتربرونسن رییس یو – ان- او- پی- اس بود که پیرامون ساختمان پل صحبت نمود، درختم محفل، پل متذکره باقطع نوار افتتاح شد.

 در این محفل حبیب الله اصغری مشاور ارشد اداره امور ودارالانشای شورای وزیران، رئیس ترافیک، مدیرترافیک شهر کابل،آمرحوزه سوم امنیتی، تعدادی از مهمانان خارجی و داخلی نیز حضوربهم رسانیده بودند. این  پل که 40ر 16 متر عرض و 45 متر طول دارد، اندازه وصل آن ازیک سرک تاسرک دیگر، 150متر بوده که به هزینه حدود نهصد هزار دالر امریکایی از کمک مردم جاپان اعمار گردید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL