30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

شهرمحمود راقی 30 میزان باختر مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق...

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

کابل 30 میزان باختر داکترکمال سادات معین امورجوانان امروز دردیدار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

 کابل 23 ثور باختر

برخی از خبرنگاران رسانه های دولتی که در برنامه آموزشی فنون خبرنگاری شرکت کرده اند، موضوعات قابل بحث این برنامه را در راستای ارتقای ظرفیت کاری شان موثر میدانند.

برنامهء یاد شده به کمک  سفارت جمهوری اسلامی ایران درکابل به همکاری دانشکدهء خبر، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی برای پنج روز در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی گردیده که درآن بیش از شصت تن ازخبرنگاران، عکاسان وفلمبرداران آژانس باختر، تلویزیون ملی و رادیوی ملی و نیز روزنامه های انیس، هیواد، اصلاح ، کابل تایمز و وطنداران پیرامون اصول و فنون  عکاسی ، مصاحبه خبری، خبر و گزارش نویسی، فلم برداری خبری، مستند سازی و نقد سوژه و اصول وفنون عملیات  روانی آگاهی بیشترحاصل مینمایند.

فریبا احسان زاده خبرنگارآژانس  باختریکی از شاملان این  برنامه  گفت كه آنچه  طی دوروز از جانب استادان عرصه خبرنگاری کشور ایران توضیح گردید، برای ارتقاء سطح کارهای مسلکی وي و سایر خبرنگاران مفید تمام شد.

حامده صدیقی خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت: با استفاده ازاین  برنامه، در فرصت  اندک  به موضوعات زیادی که همه روزه در عرصه کاری شان با آن سرو کاردارند، آشنایی بیشتر حاصل مینمایند.

او ضمن  مفید خواندن این برنامه، آرزو برد تاکشور ایران چنین همکاری ها را با افغانستان توسعه دهد.

دراین حال دکتور رضا امیرجهانشاهی رئیس دانشکده خبر، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (خراسان رضوی ) در صحبت با خبرنگار آژانس باختر، رشد کمی رسانه ها در افغانستان را در یک دهه گذشته ارزنده خوانده گفت، این کشور در سطح منطقه در بخش رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری به رشد قابل ملاحظه یی دست یافته است.

دکتور رضا امیر جهانشاهی خاطرنشان کرد که درکنار رشد کمی نیازاست تا رسانه ها از لحاظ کیفی و زير ساختی نیز انکشاف یابند.

وي گفت: جمهوری اسلامی ایران دردهه های گذشته رشد قابل چشمگیری درعرصه رسانه یی داشته است و دست اندر کاران رسانه یی ما تجارب خوبی در زمینه دارند و مامیخواهیم تااین تجارب را برای کارکنان عرصه  رسانه یی برادران افغان خود انتقال نمائیم.

دکتور امیر جهانشاهی بیان کرد که  باتوجه به مشترکات دینی ،فرهنگی، زبانی و تاریخی ميان مردم دوکشور ، ما معتقد هستیم که از انتقال اندوخته های خود به دست اندرکاران عرصه رسانه یی افغانستان، آنان را در عرصه فراگیری  بهتر تهیه انواع خبر، گزارش، مصاحبه ، راپور تاژ، عکس و فلم همکاری نمائیم.

 

معینیت امور جوانان بمنظور فراهم آوری تسهیلات آموزشی تعلیمی برای جوانان نیازمند کشور، بی نتیجه وبازمانده ازکانکور، قراردادهای رابایک تعداد از موسسات تعلمیات عالی و علوم صحی عقد نموده که زمینه تحصیل را باتخفیف قابل ملاحظهء  برای این جوانان مساعد ساخته است. جوانان جهت اطلاع بیشتر هرچه زودتر به معینیت امور جوانان واقع پل باغ عمومی بادو قطعه عکس وفوتوکاپی تذکره تابعیت خویش مراجعه نموده تا به موسسات آموزشی معرفی گردند.

 

کابل باختر/ 22/ ثور

برنامه آموزشی فنون خبرنگاری از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز درمرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید.

دراین برنامه آموزشی که برای پنج روز راه اندازی گردیده است ، بیش از پنجاه تن از خبرنگاران ، عکاسان، فلمبرداران آژانس باختر، رادیو تلویزیون ملی و روزنامه های دولتی شرکت نموده اند که استادان عرصهء خبرگزاری ایران دربخش های اصول و فنون عکاسی خبری ، مصاحبه خبری ، خبر و گزارش نویسی ، اصول و فنون عملیات روانی ، فلم برداری خبری ، مستند سازی و نقد سوژه ، توضیحات ارایه مینمایند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، در مراسم افتتاح برنامه یاد شده ، داکتر جهان شاهی مسوول رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقيم كابل دررابطه به اهمیت و هدف راه اندازی برنامه یاد شده صحبت نموده گفت: در بیش از یک دهه اخیر جمهوری اسلامی افغانستان درعرصه رسانه یی پیشرفت قابل ملاحظهء نموده و ازاینکه جمهوری اسلامی ایران دراین عرصه تجارب خوبی را دارد بناً با تدویر این برنامه می خواهیم که تجاربی را که در اختیار داریم به رسانه های کشورشما ارایه نمایيم .

 دراین مراسم بعداً سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت : پس از تشکیل اداره موقت فقط تلویزیون و رادیوی ملی و چند روز نامه محدود دولتی آژانس باختر به نشرات می پرداختند که به توجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص وزیر اطلاعات و فرهنگ برای زمینه سازی رشد رسانه ها در کشور ، امروز هفتاد رسانه تصویری ، یکصدو هفتاد دستگاه رادیویی و صدها رسانه چاپی درکشور فعالیت مینمایند.

معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطر نشان کرد که در این دست آوردها ما را کشورهای دوست بخصوص جمهوراسلامی ایران همکاری چشمگیر نموده و درهر گوشه از کشورمردم ما امروز زیر پوشش رسانه ها قرار دادند.

سید مصدق خلیلی نقش جمهوری اسلامی ایران را دررشد رسانه ها درافغانستان برجسته خوانده گفت که با توجه به مشترکات دینی ، فرهنگی ، زبانی دراین راستا ایران سهم بیشتری ایفا کرده و برگزاری این برنامه را یکی از همکاری های ایران درراستای پیشرفت عرصه رسانه یی در افغانستان عنوان کرد.

 

بمنظور تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، هفته اخیر ماه ثور را به عنوان هفته مطالعه و کتابخوانی ثبت تقویم کرده است تا همه ساله مورد توجه هموطنان قرار گیرد .

این وزارت احترامانه از همه رسانه های صوتی، تصویری و چاپی تقاضا میدارد تا به غرض تشویق هموطنان به ویژه نسل جوان به مطالعه و کتابخوانی، برنامه های خاص را در طول هفته اخیر ماه ثور روی دست گرفته، رسالت شان  را در این راه ایفا نمایند .