03 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معین جوانان: جوانان مبتکر و خلاق از سوی آن  معینیت مورد تقدیر قرار می گیرند

معین جوانان: جوانان مبتکر و خلاق از سوی آن معینیت مورد تقدیر قرار می گیرند

کابل 2جوزا باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات...

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان افغانی در مرکز بین المللی هند برگزارشد

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان افغانی در مرکز بین المللی هند برگزارشد

کابل باختر 2جوزا نمایشگاه آثار نقاشی پنج تن از نقاشان معروف...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان ، امروز با سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ و صدور قطعنامه شش فقره ای پایان یافت.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، جلسه امروزی سیمینار پس از انتخاب میرمحمد امین فرهنگ به حیث رییس، هیله من غزنوی به حیث معاون و نبی پاکطین رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث منشی به کار خود ادامه داد. در کار امروز سیمینار خلیل رومان مقاله زیر نام جنبش مشروطیت و درس های ناشی از آن، سید مصطفی سعیدی، تاثیر جنبش مشروطیت بر ادبیات معاصر افغانستان، حیرنوال  سلطان منگل، په افغانستان کی د دموکراسی په لاره پراته خندونه ، راحله مرزایی، دست آورد های نهضت مشروطیت و شیخ علی احمد فکور مقاله ای زیر نام مشروطیت و دموکراسی را خواندند.

همچنان کبیر الله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی نیز در رابطه به قوه قضاییه در دههء دموکراسی معلومات داد.

دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ورییس کمیسیون برگزاری سیمینار  در صحبتی ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون برگزاری سیمینار و اشتراک کننده گان آن، اضافه کرد که برگزاری این سیمینار از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در واقع ادامه مطالبه معقول و مشروع انسان هایی است که میخواهند عدالت در جامعه باشد.اگر نسل ما به گامهای استوار و متین برای دموکراسی نتواند بردارد، باید بپزیریم که نسل جبون و زبون خواهیم بود

سپس قطعنامه شش فقره ای سیمینار توسط نبی پاکطین خوانده شد که در آن ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر برگزاری چنین سیمینار گفته شده است، رادیو و تلویزیون ملی با بازمانده گان مشروطه خواهان صحبت نموده، نظریات و گفته های آنان را پخش نمایند، به اکادمی علوم و پوهنتون کابل پیشنهاد گردید، در رابطه به مشروطیت موضوعات موثق تاریخی را جمع و برای چاپ آمده سازند، وزارت اصلاعات و فرهنگ در رابطه به چاپ آنها همکاری نمایید و از نظریات پراگنده و غیر موثق پیرامون مشروطه خواهان جلوگیری به عمل آیید.

همچنان در قطعنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر چاپ مقالات سیمینار مذکور همکاری خواسته شده است.

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان امروز با قرائت پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل به کار خود آغاز کرد.

این سیمینار دومین سیمینار است که ظرف دوسال در زمینه مردم سالاری ومشروطه خواهی به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده در آن دانمشندان، محققان و پژوهشگران کشور گردهم آمده اند تا با بررسی و ارزیابی نخستین حرکت های تنور و تجدد خواهی و مبارزه بر ضد اختناق، ونیز سیر دموکراسی در کشور بپردازند تا  زمینه های تبارز اندیشه های مردم گرا یانه را در افغانستان بیشتر فراهم سازند.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز کار سیمینار پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی سیمینار، توسط دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد.

رییس جمهور در پیام خود به تاریخ جنبش های روشنگری در کشور پرداخته و جنبش ها و حرکت های آزادی خواهی در کشوررا گره خورده با نهضت مشروطه خواهی دانسته تصریح داشته است که صد سال و اندی پیش نخستین حرکتهای تنور و تجدد خواهی و مفکوره های ضد استبداد و اختناق در میان قشر منور کشور در شهر کابل ظهور کردند.تاسیس انجمن سراج الاخبار افغانستان و نشر دوامدار سراج الاخبار افغانیه و همزمان با آن ظهور نهضت مشروطیت اول و ادامه آن تا حصول استقلال کشور، تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در عهد امانی، دموکراسی دوره صدرات سپهسالار شاه محمود خان و دههء دموکراسی سالهای آخر، سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت و نهضت امروزین دموکراسی در کشور که سفر آن را ده سال پیش هموطنان ما آغاز کرده اند، این همه جریانات سیر تحول اندیشه و فکر و نظر پردازی در کشور ما را، به نمایش می گذارد."

در پیام ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری چنین سیمیناراز دانشمندان توقع رفته  تا پیرامون علل پیدایی، پویایی و همینسان عدم توانایی نهضتهای روشنگری در کشوربه پژوهشهای واقعبینانه بپردازند تا آینده گان از این جریانات طوری که بودند اطلاعات درست و متکی به حقایق دسترسی پیداکرده باشند."

بعداًً دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سخنرانی نموده به تحلیل سیر مشروطه خواهی و نضج دموکراسی در افغانستان پرداخته گفت "

"نهضت مشروطه خواهی در افغانستان با نشیب وفرازی که دید به پیروزی دست یافت. آنچه ماامروز  داریم تحفه همان مردانی است، تحفه نسلی است که به دهن توپ هم پرانده شدند، ولی آزاد زنده گی کردند و در راه آزادی جان دادند، آنچه امروزماداریم  استمرار وتداوم آن روح آزادی و آزادگی است که به مارسیده نه تحفه  هیچ کسی دیگر.»

داکتررهین پیرامون دموکراسی ومولفهً های  آن به تفصیل صحبت کرده پنجسال اخیر را سال های دموکراسی در جنوب آسیا خواند و به تحلیل دوره های ظهور و سقوط دموکراسی در کشور پرداخت .

داکتر رهین  درین سخنرانی به نقش علمای کرام در روند مشروطیت در کشور یاد کرده وبه عنوان بهترین نمونه از مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی نامبرد داکتر رهین کاررا در عرصه دموکراسی بسنده ندانسته به گونه ای رسانه هارا انتقاد کردکه آنها درمعرفی دموکراسی به  مردم کوتاهی کرده اند .

بعدآ شیگیرو ای یوگی رئیس دفتر یونسکو در افغانستان پیام آن اداره را عنوانی سیمینار خوانده گفت که دموکراسی و آزادی برای مردم افغانستان از بیرون آورده نشده بلکه صد سال قبل مردم افغانستان خود دموکراسی را رقم زدند.

اونیز برنقش علما درترویج  دموکراسی تاکید کرده گفت که بخاطر دوام دموکراسی در افغانستان یونسکو از آزادی بیان و رسانه ها  حمایت میکند.

سپس تابلوی مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی یکتن از رجال برجسته نهضت مشروطه خواهی توسط خانم حبیبی  رئیس اتحادیه زنان ژورنالیست و تابلوی عبد الهادی داوی  شخصیت سرشناس  نهضت مشروطه خواهی کشور توسط عبدالغفار داوی  نواسه آن مرحوم به داکتر رهین اهداشد.

جلسه علمی سیمینار پس از انتخاب داکتر سنزل نوید پرو فیسور تاریخ در یونیورستیاریزو نای  ایالات متحده  به حیث رئیس و انتخاب فیض الله  جلال به حیث معاون و جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ  بحیث منشی بعد امروز همچنان به کار خود ادامه داد.

در کار بعد از ظهر سیمینار نخست خانم اندیا دختر شاه  امان الله غازی سخنرانی کرده به گوشه های از کارکردهای شاه امان الله غازی در عرصه دموکراسی روشنی انداخت.

بعداً داکتر امین فرهنگ، داکتر هاشم عصمت الله اللهی،حیرندوی حیب الله رفیبع، معاون سرمحقق سیما رسولی مقالات شانرا پیرامون سیر مشروطه خواهی و دموکراسی در افغانستان خواندند.

به همینگونه کبیرالله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی خاطرات خود را از ملاقات با آن پادشاه در روم بیان داشت کار سیمینار فردا نیز ادامه می باید.

پل شیردروازه توسط دیپلوم انجنیر محمد یونس نواندیش شاروال کابل و داکتر سید  مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ بعد از چاشت  امروز افتتاح شد.

به اساس معلومات ریاست نشرات شاروالی کابل به آژانس اطلاعاتی باختر،درمحل افتتاح شاروال کابل روی پروژه های ساختمانی که از سوی شاروالی کابل کار آن جریان دارد معلومات ارایه داشته و گفت، امروز از جمله 96 پروژه که کارآن همزمان جریان دارد یکی آن را که عبارت از پل شیر دروازه میباشد افتتاح  مینمایم.

سپس داکتر سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ  ضمن تشکری از کارکردهای شاروالی کابل روی پیشنه باغها و پل های شهرکابل صحبت نمود. متعاقباً محمد یوسف اعتبار رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری پیام معاون اول ریاست جمهوری  رادر رابطه به افتتاح پل شیردروازه به حاضرین خوانده و کار کردهای شاروالی کابل را در خور اهمیت تلقی کرد.

 سخنران اخیرمحفل پیتربرونسن رییس یو – ان- او- پی- اس بود که پیرامون ساختمان پل صحبت نمود، درختم محفل، پل متذکره باقطع نوار افتتاح شد.

 در این محفل حبیب الله اصغری مشاور ارشد اداره امور ودارالانشای شورای وزیران، رئیس ترافیک، مدیرترافیک شهر کابل،آمرحوزه سوم امنیتی، تعدادی از مهمانان خارجی و داخلی نیز حضوربهم رسانیده بودند. این  پل که 40ر 16 متر عرض و 45 متر طول دارد، اندازه وصل آن ازیک سرک تاسرک دیگر، 150متر بوده که به هزینه حدود نهصد هزار دالر امریکایی از کمک مردم جاپان اعمار گردید.

محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور، پیش از ظهر امروز، نشستی را با علمأ، ملا امامان مساجد،   فرهنگیان و متنفذان اجتماعی  نواحی مختلف شهر کابل انجام داده و در ارتباط با برگزاری مراسم عاشورا و اوضاع جاری کشور، صحبت نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر ،در این جلسه که شماری  زیادی از علما، واعظان حسینیه ها و تکایا و فرهنگیان حضور داشتند، معاون رییس جمهور فرارسیدن روزهای اندوهبار و المناک عاشور را به همه مسلمانان تسلیت گفته و بر هرچه بهتر برگزار کردن مراسم و محافل در این روزها تأکید کرد.

وی از مردم عزادار کشور، بخصوص دسته های سینه زنی خواست تا از شهدای کربلا به نحوی تجلیل نمایند که شایسته شأن آنان است.

محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور، حادثه خونین عاشورا را نهضت الهام بخشی توصیف نمود که باید در رفتارها، عملکردها و گفتارهای دوستداران و پیروان خود تغییر ایجاد نماید.

به گفته وی، ما زمانی می توانیم از آموزه های متعالی و اسلامی مکتب عاشورا استفاده نماییم که اهداف و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام را به خوبی درک کرده و آنچه را که او برای جامعه اسلامی می­خواست عمل کنیم. هدف امام حسین جز احقاق حق، استقرار  عدالت و اصلاح رفتارها در میان امت اسلامی چیز دیگری نبود.

معاون رییس جمهور بر حفظ روحیه برادری، وحدت و همدلی میان مردم کشور تأکید نموده و از عزاداران شهدای کربلا خواست تا ضمن تلاش برای هرچه پرشکوه برگزار شدن محافل  عزاداری، سبب اخلال در نظم اجتماعی، انسداد راه ها و معابر و ایجاد مزاحمت به هموطنان نگردند.

محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور بار دیگر از جوانان و عزاداران امام حسین علیه السلام خواست تا به جای قمه زنی و ریختاندن خون خود در تکایا و جاده ها، به بیماران تنگدستی که توان خرید خون ندارند، خون اهدا کنند. وی ضمن  اینکه این کار مردم و پیروان امام حسین در افغانستان را یک حرکت ارزشمند در سطح جوامع اسلامی توصیف نمود، اظهار امیدواری کرد که این فرهنگ که طی سه سال اخیر در افغانستان رواج یافته، در سایر جوامع اسلامی نیز گسترش یابد.

اهدای خون به یاد شهدای کربلا کاریست که در سالهای اخیر در افغانستان رواج یافته و به منظور راه اندازی این فرهنگ حسنه و نهادینه ساختن آن میان مردم، محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور در سال 1388 ضمن دعوت از عزاداران امام حسین دراین زمینه، بانک خون مرکزی وزارت صحت عامه را به منظور جمعاوری و توزیع آن به مستحقان، به نام بانک خون مرکزی امام حسین مسمی ساخت.

در این جلسه معاون رییس جمهور اوضاع کشور را تحلیل و بررسی نموده و یادآور شد که تحکیم روند جدید و حفظ  و گسترش ارزشهای اسلامی و انسانی بدست آمده در دهه اخیر، باید به حیث یک مسوولیت ملی و وطنی، برای هر فرد افغان مطرح باشد.

معاون رییس جمهور ضمن تأکید بر این نکته که افغانستان به یاری خداوند بزرگ و آگاهی و هوشیاری مردم و کمک جامعه جهانی به گذشته های ظلمانی و تاریک بر نخواهد گشت، اظهار امیدواری نمود که مردم آگاه و بیدار کشور در راستای تحکیم پایه های روند جدید و استقرار امنیت و ثبات دایمی تلاش نمایند.

معاون رییس جمهور با یادآوری از آنچه که در دوره های جنگ بر سر مردم افغانستان گذشت، به نتایج لویه جرگه عنعنوی اشاره نموده و حضور جامعه جهانی در افغانستان را جهت به پا ایستاده شدن کشور ضروری خوانده و انعقاد پیمان استراتژیک با همکاران بین المللی افغانستان را در جهت مبارزه علیه تروریزم و آوردن امنیت و ثبات دایمی در کشور با اهمیت توصیف نمود.

 معاون رییس جمهور یادآور شد که مردم افغانستان نمی­خواهند که کشور شان دو باره به بحران ها و مظالم گذشته برگردد؛ لذا با انعقاد پیمانهای راهبردی با همکاران بین المللی خود از آن جمله ایالات متحده آمریکا این روند را تحکیم خواهند کرد.

معاون رییس جمهور ارزشهای بدست آمده در ده سال اخیر را نتیجه جانفشانی ها و قربانی های زیادی دانسته که مردم افغانستان در این راه از خود نشان دادند. وی حفظ این دستاوردها را وابسته به آن دانست که مردم کشور چطور به صورت آگاهانه از آنها حمایت و دفاع می نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL