30 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

پروان 26 حوت باختر

یک مسجد جامع درشهرچاریکارامروزبه بهره گیری سپرده شد.

این مسجد دردوطبقه به هزینه ی بیست وهشت هزاردالرازسوی امارات متحده ی عربی وده درصد سهم مردم ساخته شده است.

مولوی عبدالواسع رییس حج واوقاف ولایت پروان به آزانس باخترگفت که این مسجد جامع دریک وقت گنجایش یکهزارنمازگزاررا دارا است.

این مسجد درمنطقه ی قریه ی لغمانی شهرچاریکارساخته شده است.

نمایشگاه فراورده های  دستی  درولایت غزنی گشایش یافت.

این نمایشگاه برای سه روز ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی راه اندازی شده است.

مسوولان می گویند که درین نمایشگاه ، فراورده های  دستی پانزده زن وپنج مرد به نمایش گذاشته شده است.

  قالین ، تصاویرروی فرش  وفراورده های مهره دوزی ازجمله آثاربه نمایش گذاشته شده درین نمایشگاه است.

حمید الله سروری رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که این نمایشگاه به پیشوازازسال 2013 ؛ سالی که شهرتاریخی غزنه ازسوی ایسسکو به عنوان پایتخت ثقافت اسلامی مسمی شده ، راه اندازی  شده است.

اوگفت که آنان درپهلوی آماده سازی فراورده های دستی زنان ومردان غزنه برای سال 2013 ، تلاش دارند تا برای این فراورده ها ، بازاریابی کنند.

شهرغزنه افغانستان با تاریخ کهن وپربارش ، همواره شاهد تمدن های بزرگی بوده است. این شهراخیرا" ازسوی سازمان ایسسکوبه عنوان پایتخت ثقافت اسلامی برای سال 2013 میلادی مسمی شد.

قرار است درین سال علاوه ازبرگزاری نشست وزاری فرهنگ کشورهای آسیایی ، تعداد زیادی ازگردشگران ومهمانان خارجی ازین شهروجاه های تاریخی آن دیدارکنند.

کابل باختر/ 25/ حوت

بنیاد تعلیم القران افغانستان درنظردارد تایک ملیون جلد قرآن کریم چاپ شده از جانب بنیاد را در سراسر افغانستان توزیع نماید.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، در محفلی که به همین مناسبت و به اشتراک عده یی از علما و خطبای مساجد درکابل برگزار گردیده بود ، مولوی عبدالحسیب مسوول بنیاد متذکره گفت ، بنیاد تعلیم القران افغانستان یک نهاد علمی و تعلیمی دینی بوده و هدفش فقط خدمت درراستای تعلیم و تربیه اسلامی میباشد که به همین منظور یک ملیون جلد قرآن عظیم الشان را چاپ و در سراسر کشور برای مردم دین دوست توزیع می نماید.

وی گفت، یک ملیون جلد قرآن کریم به نوع خط مشهور عثمان طهه و به شکل صفحه تمام، در شهر کابل به چاپ رسیده و برای مردم مسلمان افغانستان هدیه میگردد.

كابل/23/حوت/باختر
موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز در نشستی به همكاری های شان در عرصه های مختلف با آن معینیت تاكید ورزیدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست كه امروز در معینیت امور جوانان برگزار شده  بود ، تیمور شاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به یك سلسله نیازمندی های جوانان كشور در عرصه های مختلف معلومات داده گفت:‌" از سال 2008 تاكنون گفته میشود كه شصت و هشت فیصد نفوس كشور را جوانان تشكیل میدهند،‌ ولی تاكنون احصائیه گیری دقیق در این زمینه صورت نگرفته است."
وی گفت، باید احصائیه گرفته شود كه چه تعداد جوانان در كشور وجود دارد،‌ چه تعداد آنها مكتب میروند، چه تعداد آنها دختر و پسر میباشند و چه تعداد آنها بیكار هستند.
او از یك سلسله مشكلات دیگر جوانان نیز یاد آور شده در مورد ،خواهان همكاری موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان،‌ گردید.
در این نشست مسوولین و نماینده گان موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیزصحبت نموده، به همكاری های شان در عرصه های مختلف در رابطه به خصوص ارتقای ظرفیت های جوانان با معینیت امور جوانان تاكید ورزیدند.