04 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی
کابل باختر6 جوزا به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزنشستی مشورتی به منظورهماهنگ ساختن فعالیت های فرهنگی موسسات بین المللی با این وزارت ، برگزارشد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این نشست به حضورداشت داکترخوشحال روهی مشاور امورفرهنگی و شماری ازروسای وزارت اطلاعات وفرهنگ، مسولان و نماینده گان موسسات بین المللی که درعرصه های فرهنگی فعالیت دارند ، برگزارشد . دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که هدف ازبرگزاری این مجلس این است تا فعالیت های که دربخش فرهنگی ازسوی موسسات بین المللی درکشورصورت میگیرد باید در هماهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ صورت بگیرد . وی افزود که موسسات و نهاد های بین المللی که درافغانستان درعرصه فرهنگی فعالیت دارند، مسیرکارآنها و این که درکدام موارد میتوانیم یک دیگر را کمک کنیم، باید مشخص شود و درهماهنگی به کارپرداخته شود. همینگونه اشتراک کننده گان نشست ، نظریات ، پشنهاد ها و طرح های خویش را در را بطه به چگونگی شریک ساختن فعالیت های شان با وزارت اطلاعات وفرهنگ ، ارائه کردند. همچنان مورد تائید قرارگرفت که فعالیت های فرهنگی موسسات بین المللی درهماهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ صورت بگیرد ، ویب سایت به خاطرانعکاس فعالیت ها و کارکرد های مشترک ساخته شود و به منظور تظیم بهترامور، سکرتریت ازجانب وزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد گردد. احمدضیا احمدی
کابل باختر 6 جوزا پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با اجمل عیان رییس عمومی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، درزمینه عرضه خدمات بهتر انترنتی به این وزارت صحبت کرد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار دررابطه به عرضه خدمات بهتر انترنتی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ درمرکزو ریاست های اطلاعات وفرهنگ درولایت های کشور، بحث صورت گرفت . سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که ما میخواهیم ازطریق خدمات انترنتی سه نوع اخبار به صورت همزمان در5 زون کشور به چاپ برسد و درزمینه فعالیت های انترنتی شماری از کارمندان این وزارت به همکاری شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، آموزش داده شود. رییس عمومی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام درزمینه های یاد شده از همکاری های شان به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد و خاطرنشان ساخت که ازهیچگونه تلاش دراین راستا دریغ نخواهند کرد . ذبیح الله علم

کابل باختر /5جوزا
خبرگزاری زنان افغانستان دومین نشست دادخواهی برای تطبیق قانون منع آزار واذیت جنسی وتبعیض جنسیتی را امروز در شهر کابل بر گزارکرد .
به گزارش آژانس باختر ،جعفر راستین مشاور نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ در این نشست در رابطه به کارکردهای آنوزارت در راستای ایجاد فضای امن کاری برای خبرنگاران زن صحبت نموده گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور رسیدگی به قضایای آزار واذیت زنان وزارت اطلاعات وفرهنگ کمیته را تشکیل داده تا به مسایل رسیدگی صورت گیرد وی ادامه داد که مسوولین وزارت در جستجو فراهم نمودن زمینه های مصوون بیشتر هستند واین کار با حمایت قانونی وحقوقی که پشتوانه محکم الزامیت داشته باشد امکان پذیر خواهد بود.
راستین گفت که مساعد کردن محیط سالم کار برمیگردد به  مالکان رسانه ها ومالکان مکلف اند تا محیط بدون آزار واذیت جنسی را برای خبرنگاران زن فراهم نمایند .
راستین همچنان از خبرنگاران زن خواست تا با مطالعه طرزالعمل طرز تاسیس رسانه ها از حقوق خود آگاهی حاصل کنند ودر دفاع از حقوق خود پیشتاز شوند .
راستین علاوه کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ در پشتیبانی از قانون منع آزار واذیت جنسی زنان قرار دارد.
در این نشست حمیرا ثاقب رییس موسسه خبرگزاری زنان افغانستان گفت که یافته های آن نهاد نشان میدهد که عدم حضور زنان در پست های مدیریتی،  علل وعوامل  آن آزار واذیت زنان در رسانه هاست.
وی همچنان علت کمبود ظرفیت کاری زنان را در رسانه ها عقب ماندن آنان به علت کشیده شدن ایشان به حاشیه خواندو گفت که آنهم به دلیل خود سانسوری زنان است که بر میگردد به مسوولین رسانه ها و آزار و اذیت در محیط کار  .
در این نشست صدیق الله توحیدی وفریده نیکزاد نیز در رابطه به موضوع صحبت کرده افزودندکه برای از بین بردن تبعیض زنان ومردان خوشبین باید دست به دست هم داده مبارزه کنند تافضای امن کاری به زنان در محیط شغلی ایجاد گردد.فرزانه

کابل باختر 5جوزا
شمار زیادی از صاحبان نهاد های رسانه ای به نسبت عدم آگاهی از قوانین مالیاتی از وزارت اطلاعات وفرهنگ، ادارۀ اترا و شرکت برشنا از بابت حق الامتیاز جواز فعالیت، اجرت فریکونسی و اجرت برق باقیدارند.
بناَ به منظور حل این معضل، سکتور رسانه ها به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری کمیته یی به ریاست معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و عضویت معین وزارت اطلاعات وفرهنگ، ریاست اترا و ریاست شرکت برشنا و نماینده گان فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، تشکیل و پیشنهادی مبنی بر اصل باقیداری نهاد شامل فقره های ۱-۲-۴-۶-۱۲-۱۰-۱۱-۹-۸-۱۳-۱۷-۱۸-۱۹مادۀ  سوم قانون رسانه ها، نهاد های شامل مادۀ(۹) این قانون و نهاد های شامل بند اول، فقرۀ ۲، مادۀ (۳)‌مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی از بابت مالیه، اجرت فریکونسی، اجرت برق و تجدید جواز فعالیت در اقساط ماهوار حداکثر طی هفت سال اخذ گردد و ۲۰ در صد اصل باقیات به حیث قسط اول به شکل یکبارگی پرداخت نمایند و تمام جرایم از بابت مالیه، اجرت فریکونسی، اجرت برق و عدم تمدید جواز معاف گردد.
روی شکایت وارده، وزارت اطلاعات وفرهنگ مصمم گردید تا موضوع را با ادارات اترا، وزارت مخابرات و شرکت برشنا  در بارۀ اینکه اگر صاحبان امتیاز  بابت حق الامتیاز جواز فعالیت  نشراتی، باقیداری اجرت فریکونسی ، اجرت برق و جرایم معافیت از بابت فوق را به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد نمود تا به تمام نهاد های متذکره سه ماه از تاریخ صدور حکم مهلت داده شود تا ۲۰ در صد از مجموع مالیات شان را غرض تصفیه  به ریاست مالیه دهنده گان متوسط مراجعه و تصفیه نمایند هرگاه در مدت معینه مراجعه نمی نمایند، ادارۀ اترا و شرکت برشنا فریکونسی برق شان را قطع و وزارت اطلاعات وفرهنگ جواز فعالیت شان را لغو خواهند نمود.
هرگاه نهادهای فوق در معیاد معینۀ هفت ساله حاضر به تصفیه باقیداری شان نیز نگردند. از این حکم مستفید نخواهند گردید و حکم فوق دوباره قابل تمدید نمی باشد. بناَ به تأسی از حکم شماره(۳۰۷)مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان به تمام صاحبان رسانه ها و نهاد ها رسانیده می شود تا به اسرع وقت در اجراات آن اقدام نمایند.
در غیر آن مسوولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.  خلیل

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL