29 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

کابل 12 حوت باختر

باآنکه نشست علمای دینی کشورهای افغانستان و پاكستان با مداخلات حلقات معین مذهبی پاکستان با اخلال مواجه و تحریم شده است، نشانه های وجود دارد که شورای عالی صلح میکوشد تا این نشست به گونهء وسیعتر وگسترده تر آن در یک کشور دیگر اسلامی برگزارشود.

شورای عالی صلح اکنون درتلاش است تاچنین نشست در عربستان سعودی  و به میزبانی آن کشور  صورت گیرد.

  از قراین برمیاید که نشست سعودی فراتر و گسترده تر از نشست کابل خواهد بود که درآن علمای دینی نه تنها از افغانستان و پاکستان بل شماری از علما ازکشورهای  دیگر در آن شرکت خواهند نمود.

مقامات در شورای عالی صلح امید وارند که این  نشست بتواند خشونت های وارده برمسلمانان را تفسیر نماید و سرانجام در برابر آن یک موضع واحد اتخاذ گردد.

اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح  در این رابطه به آژانس  باخترگفت،

حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از چند ماه بدینسو تماس های را با کشور های اسلامی و کنفرانس همکاری های اسلامی  به خاطر برگزاری نشست میان علمای جيد جهان اسلام در رابطه به مسئله جنگ افغانستان و خشونت های جاری در پارۀ از کشورهای اسلامي برقرارنموده، امید وار هستیم که چنين یک نشست برگزار شود.

قراراست این نشست در عربستان سعودی برگزار شود مگر زمان برگزاری نشست تا هنوز مشخص نگردیده است و از علمای  پاکستان هم به خاطر  اشتراک دراین نشست دعوت میشود تا نظریات شان در نهایت، بیان نمایند. باآنکه شورای علمای پاکستان  نشست کابل را تحریم کردند اما قاسمیار هنوز هم به بر گزاری  چنین  یک نشست امید وار است . اوگفت، کنفرانس مشترک علمای افغانستان با پاکستان که قراربود برگزار شود تاهنوز به صورت قطع امکان و برگزاری آن از بین نرفته است وامکان دارد  که احتمال تجدید نظر در دیده گاه علمای پاکستانی وجود دارد.

قاسمیار گفت، حکومت افغانستان  در نشست سعودی  ازهمه علمای جيد جهان خواهد خواست تا با مراجعه به احکام قرآن، سنت،فقه و قوانین شرعی در قبال جنگ جاری و حملات انتحاری در افغانستان و سایر کشورهای دیدگاه ونظر مشخص شان را بیان دارند.

قابل ذکر است که قبلآ عبد العزیز مفتی اعظم عربستان سعودی در خطبهء عرفات، حملات انتحاری را از دیدگاه اسلام حرام دانسته است مگر این شورای علمای پاکستان آن را در پاکستان ناجایز و در افغانستان حلال دانسته است.

 

هرات 11 حوت باختر

قراراست هنرمندان مدیریت تیاترریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ,اجرای برنامه های هنری ونمایشات زنده را درسالون مرکزی تیاترشهرهرات ازسر گیرند.

درپی بازدید وبررسی فعالیت های هنری مدیریت تیاتر, ازسوی آریارئوفیان رئیس  اطلاعات وفرهنگ اعلام شد, که بزودی هنرمندان تیاتراجرای نمایشات زنده را به تجلیل ازسال جدید درسالن مرکزی تیاتر از سرمیگیرند.

فریدون فکوری مدیرتیاترریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات به آژانس باخترگفت قراراست نخستین نمایش نامه پیرامون صلح وهمدلی بصورت زنده اجراگردد.

اوگفت" باوجودیکه این مدیریت بامشکلات کمبودبودجه وامکانات مواجه است, ولی علاقه مند است تابه خاطرادای مسولیت ورسالت خود به فعالیت های هنری اش بیافزاید.

رئیس  اطلاعات وفرهنگ نیزتقویت نهادهای هنری وسیمنایی را یکی ازبرنامه های کاری این ریاست اعلام کرد و وعده دادتابه مشکلات مدیریت تیاتردراسرع وقت رسیده گی شود.

رووفیان بااشاره به اهمیت فعالیت های هنری وسینمایی وحمایت ازهنرمندان  دربخش بلندبردن آگاهی شهروندان ؛ازسرگیری اجرای نمایشات زنده هنری مدیریت تیاتررااستقبال کرد  وازحمایت ریاست اطلاعات وفرهنگ ازین برنامه اطمینان داد

جاوید زرغام آمرفرهنگ وهنرریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات گفت"نمایشات زنده هنری هنرمندان مدیریت تیاترقراراست روزهای پنجشنبه وجمعه هرهفته درسالون مرکزی تیاتر برگزارشود.

این درحالیست که درجریان سال روان هنرمندان تیاترهرات درهفت جشنواره ملی ودوجشنواره بین المللی شرکت نموده اند که مورد استقبال هنردوستان مواجه شدند.

 

پلخمری 11 حوت باختر

ازنود ویکمین سالروزتاسیس نشریه اتحاد درولایت بغلان تجلیل شد.

دراین مراسم برخی مقامات محلی ، اعضای پارلمان ، فرهنگیان وروزنامه نگاران شرکت داشتند.

شکریه اصیل رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان دراین مراسم جایگاه رسانه ها درمیان جامعه را ویژه خواند و ازنظام وفضای کنونی به عنوان بستر خوب انکشاف مطبوعات وآزادی بیان درکشوریاد کرد.

رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان ، کارکرد رسانه های محلی دراین ولایت را درراستای بازتاب حقایق ونهادینه سازی دیموکراسی وآزادی بیان ارزنده دانست.

درین مراسم برخی ازمقامات محلی وفرهنگیان نیزدرمورد نقش رسانه ها دربازسازی وانکشاف واصلاح جامعه صحبت کردند.

نشریه اتحاد درسال 1300 به نام نشریه اصلاح درولایت تخاربه مدیریت مولوی محمد بشیربه نشرات آغازکرد. این نشریه سپس به الحبیب تغیيرنام داد وسرانجام به نام نشریه اتحاد شد.

سید عبدالله سادات مدیرمسوول نشریه اتحاد به آژانس باخترگفت که این رسانه هفته  یک باربه تیراژپنجصد شماره با موضوعات فرهنگی ، تعلیمی ، تفریحی ، معلوماتی وخبری درچارچوب ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان نشرات دارد.

دراخیرمراسم تجلیل ازنود ویکمین سالروزتاسیس نشریه ی اتحاد ، برای ده پیش کسوت عرصه ی فرهنگ ومطبوعات دربغلان ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ تقدیرنامه داده شد.

به اساس ارقام ارایه شده درحال حاضر درولایت بغلان بیست رسانه ی تصویری، صوتی وچاپی فعالیت دارد. 

 

کابل 9 حوت بتاختر

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید: به منظور معياري ساختن زبان هاي رسمي كشور در انتشارات رسانه ها،  وزارت اطلاعات و فرهنگ دو کمیسیون رابا ترکیب نماینده گان اکادمی علوم واستادان پوهنتون و نمايندهء وزارت هاي تحصيلات و معارف ایجاد کرده است.

به گزارش آژانس  باختر، دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ که درمراسم توزيع اسناد فراغت برای شاملان یک کورس خبرنگاري صحبت میکرد گفت، استعمال واژه های بیگانه ونامانوس باعث آشفتگی های درکار رسانه ها شده است و این موضوع در شورای وزیران مورد بحث قرارگرفت و تصامیم لازم اتخاذ شد. 

دکتور سید مخدوم رهین ضمنا" فراغت سی و دو ژورنالیست را که در بخش های مختلف کار خبرنگاری آموزش دیده اند، تبریک گفته و از شورای ژورنالیستان افغانستان که این برنامه را سازماندهی کرده است تشکر کرد. موصوف از فارغان خواست تااخلاق خبرنگاري را مراعات نموده به  حفظ و گسترش آزادی بیان توجه نمایند و غرض رشد و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه درمیان جوانان کار كنند.