25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر24 سرطان وزارت معارف هرنوع جمع آوری پول از دانش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 23اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطارامروزوسحرفردای کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 42\6 دقیقه شام ، سحر ساعت 44\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 37\6 دقیقه  شام ، سحر 35\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 34\6 دقیقه شام ، سحر 36\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 37\6 دقیقه  شام ، سحر39\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 41\6 دقیقه شام ، سحر39\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار38\6 دقیقه شام ، سحر40\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار40\6 دقیقه شام ، سحر42\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار44\6 دقیقه شام ، سحر42\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار38\6 دقیقه  شام ، سحر 43\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار41\6 دقیقه شام ، سحر43\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 42\6 دقیقه شام، سحر43\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار42\6 دقیقه شام ، سحر46\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 41 \6  دقیقه شام ، سحر45\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 42\6 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار43\6 دقیقه شام ، سحر46\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 47\6 دقیقه شام ، سحر 47\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 41\6  دقیقه شام ، سحر 47 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار43\6 دقیقه شام ، سحر 46\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 44\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار47\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر49\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 47\6 دقیقه  شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار56\6 دقیقه  شام ، سحر55\3 سپیده دم .

قلات ، افطار50\6 دقیقه شام ، سحر 57\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر 59 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر 50\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر 4 سپیده دم .

چغچران ، افطار57\6 دقیقه شام ، سحر 4 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار7 شام ، سحر 4 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار55\6 دقیقه شام ، سحر3\4 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 59\6 دقیقه شام ، سحر 8\4 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 6\7 دقیقه شام ، سحر 8\4 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر 12\4 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر15\4 سپیده دم .

و زرنج ، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر 19\4 دقیقه سپیده دم .

کابل 22 اسد باختر

ازدوازدهم آگست روزجهانی جوانان با شعار" ساختن یک دنیای بهتروهمکاربا جوانان " امروزدرکابل تجلیل شد.

این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درتالاررادیوتلویزیون ملی راه اندازی شده بود.

ازدوازدهم آگست روزجهانی جوانان درحالی تجلیل می شود که جوانان افغان با چالش های زیادی دست وگریبان اند. فقر ، عدم دسترسی به کارو آموزش ، میزان روزافزون معتادان جوان ازچالش های فرا راه جوانان درافغانستان خوانده می شود ؛ کشوری که بیشترین درصدی جمعیت اش را جوانان تشکلیل می دهد.

درمراسم تجلیل ازروزجهانی جوانان درکابل مقامات عالی رتبه ی حکومتی ، اعضای پارلمان ، فرهنگیان ، اعضای جامعه ی مدنی وصد ها جوان ازسراسرافغانستان شرکت داشتند.

دوکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ  دراین مراسم  جوانان را شگوفه های فردای افغانستان خواند.

وزیراطلاعات وفرهنگ ازجوانان افغان که به گفته ی او علی الرغم تمام مشکلات وبدون هیچگونه امکاناتی هنوزهم به سوی ترقی وپیشرفت گام برمی دارند ، تمجید کرد.

دوکتوررهین با اشاره به جوانان افغان گفت: " نسلی که بین خون وخاکستربه دنیا آمد ، ملتی که هنوز هم محروم ازهمه ی مزایایی که جوانان دیگرجهان برخورداراند ، دل زده ازجهان بی عدالتی ها وجنگ ها وبدورازفضای زنده گی سازصلح درچنان شرایط به دنیا آمدند اما خوشبختانه درتمام عرصه ها درخشیده ودرگستره ی کاروهنرویاد گرفتن وآموزش قابل افتخاروقدراند."

وزیراطلاعات وفرهنگ به جوانان گفت که افغانستان باداشتن شما بدون شک آینده ی درخشان درپیش خواهد داشت.

اودرخشش ورزشکاران جوان افغان دربازی های المپیک را نشانه ای ازکارایی وعزم راسخ آنان درجهت ترقی وپیشرفت وافتخارآفرینی به افغانستان خواند ووعده داد که این وزارت تا حد توان تلاش خواهد کرد تا به رفع چالش ها دربرابرجوانان وترقی وپیشرفت شان بپردازد.

تیمورشاه اسحاق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به کارکرد های این اداره برای رسیده گی به چالش های جوانان پرداخت.

اوگفت: " موضوع گرامی داشت ازروزبین المللی جوانان امسال ، ساختن یک دنیای بهتروهمکاربا جوانان " برگزیده شده است واین مارا وا می دارد تا با جوانان همکاری نموده وفعالیت های مان را در جهت زنده گی بهتر برای آنان معطوف داریم."

معین وزارت اطلاعات وفرهنگ به برنامه های این وزارت برای آموزش سواد ، حرفه  و تکنالوجی نوین وجذب آنان درنهاد های تحصیلی ونیمه تحصیلی افغانستان پرداخت وگفت که آنان تاکنون ازطریق ایجاد مراکزآموزشی درسطح افغانستان هزاران جوان را تحت پوشش برنامه های شان قرارداده اند.

درین مراسم فوزیه کوفی ، نصرالله ستانکزی ، نقیب فایق وتنی چند درباره ی وضعیت جوانان ، راه های نجات آنان ازچالش های کنونی ونقش آنان درترقی وبهروزی افغانستان صحبت کردند.

عده ای ازجوانان نیزدراین مراسم به بررسی مشکلات شان ورسیده گی به آن پرداختند

ارزگان 22 اسد باختر

محافظان والی ارزگان یک خبرنگارمحلی را مورد لت وکوب قرارداده وموقتا زندانی ساختند.

این رویداد روزگذشته پس ازآن رخ داد که موترحامل محافظان والی ارزگان با موترنجیب لطیف خبرنگاررادیوی پیوستون درشهرترینکوت تصادم کرد.

نجیب لطیف به آژانس باخترگفت که محافظان والی ارزگان پس ازاین تصادم وی را مورد لت وکوب قرارداده وتوسط یک تانک نظامی با خود  برده اند.

این خبرنگارساعاتی پس ازاین رویداد ازبند رها شده واکنون مصروف مداوای زخم هایش است.

مقامات ولایت ارزگان با پخش خبرنامه ای لت وکوب نجیب لطیف را  توسط محافظان والی اززبان خودش رد کرده اند اما این خبرنگاراین ادعا را رد می کند ومی گوید که وی توسط محافظان والی ارزگان مورد لت وکوب قرارگرفته است.

دراین حال لت وکوب این خبرنگارتوسط محافظان والی ارزگان واکنش هایی را میان مسوولان وکارکنان رسانه های ارزگان وهلمند درپی داشته است.

خبرنگاران هلمند وارزگان باپخش اعلامیه هایی لت وکوب این خبرنگارتوسط محافظان والی ارزگان را محکوم کرده وآنرا خلاف آزادی بیان ودرجهت محدود سازی کاررسانه ای درافغانستان خوانده اند.

نجیب لطیف علاوه ازرادیوی پیوستون برای رادیوی یووالی ولایت قندهارنیزکارمی کند.

از سوي ديگر دكتور سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات وفرهنگ ضمن تماس با آژانس باختر از لت كوب نجيب لطيف خبر نگار محلي و پرتلاش توسط محافظان والي ارزگان ابراز تاسف كرده و از نهاد هاي عدلي و قضايي خواست تا موضوع را پي گيري كنند.

همچنان وزيراطلاعات وفرهنگ از مسوولان محلي ولايات تقاضا كرد تا مانع كسانيكه ميخواهند كار رسانه يي را محدود سازند،گردند.

کابل باختر 22اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطارامروزوسحرفردای کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 43\6 دقیقه شام ، سحر ساعت 43\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 38\6 دقیقه  شام ، سحر 34\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 35\6 دقیقه شام ، سحر 35\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 38\6 دقیقه  شام ، سحر38\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 42\6 دقیقه شام ، سحر38\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار39\6 دقیقه شام ، سحر39\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار41\6 دقیقه شام ، سحر41\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار45\6 دقیقه شام ، سحر41\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار39\6 دقیقه  شام ، سحر 42\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار42\6 دقیقه شام ، سحر42\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 43\6 دقیقه شام، سحر42\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار45\6 دقیقه شام ، سحر45\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 42 \6  دقیقه شام ، سحر44\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 43\6 دقیقه شام ، سحر 44\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار44\6 دقیقه شام ، سحر45\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 48\6 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 42\6  دقیقه شام ، سحر 46 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار44\6 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 45\6 دقیقه شام ، سحر 48\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار48\6 دقیقه شام ، سحر 48\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار52\6 دقیقه شام ، سحر48\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 48\6 دقیقه  شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار57\6 دقیقه  شام ، سحر54\3 سپیده دم .

قلات ، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر 56\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار55\6 دقیقه شام ، سحر 58 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار52\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار55\6 دقیقه شام ، سحر 59\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار58\6 دقیقه شام ، سحر 59\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار1\7 دقیقه  شام ، سحر 59\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار56\6 دقیقه شام ، سحر2\4 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 7 شام ، سحر 7\4 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 7\7 دقیقه شام ، سحر 7\4 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 10\7 دقیقه شام ، سحر 11\4 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 11\7 دقیقه شام ، سحر14\4 سپیده دم .

و زرنج ، افطار11\7 دقیقه شام ، سحر 18\4 دقیقه سپیده دم .

ختم .