30 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت ده ها تن به ظن  مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

بازداشت ده ها تن به ظن مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

شهرجلال آباد/ ۲۹ میزان/ باختر ده ها تن درجریان یک ماه...

نشست پیرامون قانون تنظیم امور شورا های محلی پنجشیروکاپیسا

بازارک/ ۲۹میزان/ باختر دریک نشست مشترک پیرامون قانون تنظیم امور...

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی در عربستان سعودی آغاز شد

کابل/ ۲۹ میزان/ باختر نخستین نمایشگاه فرآورده های زراعتی افغانستان در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

 

وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر دستاوردهاي خبرنگاران و رسانه هاي افغان بي تفاوت نبوده، كاش اتحاديه به اصطلاح ملي ژورناليستان افغانستان  از اين موضوع خبر ميداشت.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به تاريخ سيزدهم سرطان سالروان خورشيدي در محفلي از سميع مهدي از تلويزيون " يك " كه جائزه جسورترين خبرنگار و مسعود حسيني كه جائزه بهترين عكس را به دست آورده بودند تمجيد كرد.

به خاطر ارجگذاري به اين دست آوردها محفلي با حضور داشت آنها و نماينده گان رسانه ها در مركز بين المللي مطبوعات اين وزارت برگزار شده بود.

كه در اين محفل مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان، دانش كروخيل، فريده نيكزاد، نجيبه ايوبي، سميع مهدي، مسعود حسيني و ديگران پيرامون موضوع صحبت كردند.

به همين گونه وزارت اطلاعات و فرهنگ با پرويز كاوه تماس گرفته و در تفاهم با وي تصميم گرفت تا به تاريخ بيست جدي در محفلي كه از جانب اين وزارت به خاطر قدرداني از جائزه روزنامه هشت صبح كه از جانب گزارشگران بدون مرز دريافت نموده است، ترتيب ميگردد، اشتراك كند.

قابل ذكر است روزنامه هشت صبح جائزه جهاني آزادي اطلاع رساني را در راستاي اطلاع رساني آزاد در منطقهء دشوار و پر خطر از موسسه گزارشگران بدون مرز گرفته است.

غفلت نيست اما بدبختانه، اتحاديه به اصطلاح ملي ژورناليستان و رييس آن عبدالحميد مبارز" بي خبر است. 

 

کابل باختر13 جدی

دانشکده خبر مشهد جمهوری اسلامی ایران درزمینه آموزش خبرنگاران ، ديجيتل سازي آرشیف اخبارو عكس، با آژانس باختر همکاری مینمایید.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، در نشست که امروز خلیل مینوی رییس آژانس باختر با دکتورسید رضا امیرجهانشاهی رییس دانشکده خبر مشهد جمهور اسلامی ایران و مهندس کاشفی مسوول بخش ای تی آن دانشکده، داشت، درحالیکه ماری نبردآیین و سلطان حمید آشنا آمرین بخش های اخبارداخلی وخارجی  آژانس باخترنیز حضور داشتند، رییس آن دانشکده آماده گی اش را دربرگزاری کورس های آموزشی کوتاه مدت ودرازمدت برای خبرنگاران آژانس باختردرجمهوری اسلامی ایران، تجهیز اسناد آرشیف اخبار و آرشیف بخش عکس آژانس باختر به سیستم دیجیتل ، ایجاد مرکز آموزشی خبرنگاری در مرکز آژانس باختر، تبادل تجارب وروابط نزدیک فرهنگی میان آژانس باخترو دانشکده خبر مشهد، ابرازنمود.

وی از كاركرد آژانس باخترو رشد چشمگیر رسانه های افغانستان، درچند سال اخیربه نیکویی یاد آوری کرده گفت که  دانشکده خبر به عنوان یک  دانشکده تخصصی درسطح منطقه ، میتواند تجارب خود را با رسانه های افغانستان شریک بسازد.

دراین نشست خلیل مینوی رییس آژانس باختردررابطه به شيوه كاري آژانس باختردرزمینه اطلاع رسانی، ضرورت تبادل تجارب وایجاد زمینه های همکاری مسلکی میان آژانس باختر ودانشکده خبر صحبت نموده گفت که آژانس باختر منحیث خبرگزاری دولتی درسال 1318 خورشیدی ایجاد گردیده و اکنون درمرکز 110 تن و درنماینده گی هایش در33 ولایت کشور 150 خبرنگارو عكاس، فعالیت مینمایند.

وی اضافه کرد که آژانس باختر برعلاوه آن که اخباررا برای رادیو وتلویزیون ملی و پنج روزنامه دولتی تهیه ودراختیارآن نهاد ها میگذارد، ازطریق ویب سایت خویش نیز اخباررا به زبان های دری، پشتو وانگلیسی دراختیار علاقمندان درسراسرجهان قرارمیدهد.

همینگونه دراین نشست فیصله شد که تا یک هفته دیگردرزمینه های یاد شده ،تفاهمنامه همکاری میان مسوولین آژانس باختر ودانشکده خبر امضاء شود.

دراخیر این نشست رییس دانشکده خبروهمراهان، ازبخش های مختلف آژانس باختردیدن نمودند.

 

هرات 11 جدی باختر

ده ها خبرنگارومجریان رسانه ای درولایت هرات درواکنش به نبود برق دست به گردهمایی اعتراض آمیززدند.

معترضان که درداخل واطراف ریاست " برشنا" درشهرهرات تجمع کرده بودند دولت را به بی توجهی درزمینه ی رفع چالش بی برقی متهم کردند.

نزدیک به دوهفته است که کشورترکمنستان برق وارداتی اش به هرات را قطع کرده است. این اقدام باعث شده تا شهریان هرات دربی برقی به سرببرند.

فرهاد یکی ازخبرنگاران معترض به آژانس باخترگفت که نبود برق درهرات نشرات رسانه ای را تا شصت درصد توقف داده ویا باعث سکتگی آن شده است.

اومقام هاي مسوول  را به بی توجهی متهم کرد وگفت" نتیجه ی اینکه بالای بند های داخلی برای تولید انرژی کارنشد این است. حالا هم ده روزبیشترمی شود که ترکمنستان برق را قطع کرده واین باعث مشکلات زیادی به مردم شده است."

درین حال انجنیردلاورمرادی معاون شرکت برشنا هرات ازپاسخگویی به خبرنگاران معترض خود داری کرد اما گفت که مشکل برق هرات ازسوی کشورترکمنستان است.

با اینحال خبرنگاران ومجریان رسانه ای هشداردادند که چنانچه برشنا دررفع مشکل بی برقی شهریان هرات توجه نکند آنان دست به اعتراضات گسترده ترخواهند زد.

 

لشکرگاه / باختر/ 11/ جدی

کارگاه آموزشی دوروزه برای خبرنگاران درولایت هلمند پایان یافت.

دراین کارگاه آموزشی که ازسوی ولایت هلمند راه انداخته شده بود چهل تن از خبرنگاران اعم از دختر وپسر رسانه های دولتی و آزاد دربخش های خبرنگاری گزارش نویسی ، مصاحبه ، میز مدور و دیگر عرصه های ژورنالیزم آموزش دیدند.

لعل پادچا آموزگاراین کارگاه گفت که شاملان به اساسات نوین ژورنالیستی تدریس گردیده است .

 در مراسم توزیع تصدیقنامه های محمد نعیم والی هلمند طی صحبتی گفت، این اداره همیشه تلاش مینماید  تا در هر عرصه ظرفیت ها را ارتقا دهد که به همین هدف برنامه های آموزشی رابه راه می اندازد.

والی هلمند به خبرنگاران وعده سپرد که آینده درعرصه ژورنالیزم برنامه یک ماهه برای خبرنگاران تنظیم نماید تا به کسانیکه دراین بخش کارمیکنند به صورت درست آموزش داده شود و در بخش کاری خویش دست آوردهای خوب داشته باشند و به جامعه خدمات خوب تقدیم نماید.