22 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاورشورای امنیت ملی ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی را تقبیح کرد

مشاورشورای امنیت ملی ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی را تقبیح کرد

کابل/ ۲۲سرطان /باختر داکتر حمدالله محب؛ ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی...

دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح وفات کرد

دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح وفات کرد

کابل/ 22 سرطان /باختر با تاسف اطلاع گرفتیم که دادمحمد عنابی...

پیام تاثررهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درپیوند با وفات دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح

پیام تاثررهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درپیوند با وفات دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح

کابل/22سرطان/ باختر باتاثرواندوه فراوان آگاهی یافتیم که دادمحمد عنابی ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

هرات 23 اسد باختر

خبرنگاران رسانه های مختلف درولایت هرات برای جمع آوری کمک به نیازمندان کمپاینی را راه اندازی کردند.

این کمپاین با راه اندازی نشست ها وپوشش گسترده رسانه ای ازطریق رسانه های دیداری ، شنیداری واخباربه پیش برده می شود.

داوود شاه صبا والی هرات، درمراسم گشایش این برنامه شرکت کرد.

 او این حرکت را بهترین حرکت مدنی برای رسیده گی وکمک به نیازمندان عنوان کرد وازخانواده رسانه ای این ولایت تمجید کرد.

فرهاد خبرنگاردرولایت هرات به آژانس باخترگفت: " ما می کوشیم دراین کمپاین ازنقش خود درجهت بسیج مردمی برای کمک به نیازمندان استفاده کنیم."

اوگفت که در این کمپاین نهایت تلاش خواهند کرد تا با تشویق مردم ازطریق پوشش رسانه ای وراه اندازی نشست های بزرگ مردمی پول قابل توجهی برای مستمندان هرات جمع آوری کنند.

این خبرنگاران صندوقی را برای جمع آوری پول به نیازمندان درشهرهرات گذاشته اند.

درحالیکه تنها یک روزازآغازاین کمپاین سپری شده ، گفته می شود که با استقبال بی شمارمردم وسرمایه داران هرات روبه روشده است.

درهرات نیزهمچون سایرولایات افغانستان میزان خانواده های فقیرزیاد است

کابل باختر23 اسد

برنامه تطبیق اصلاحات اداری دروزارت اطلاعات وفرهنگ الی اخیرسال روان پایان میابد .

روح الامین حبیبی رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ با ابراز این مطلب به خبرنگارآژانس باخترگفت : برنامه اصلاحات اداری درسی فیصد بخش های مرکزی وزارت اطلاعات وفرهنگ تکمیل گردیده وهمچنان کارمندان وروسای ریاست های اطلاعات وفرهنگ 23 ولایت، از بست سه الی هشت پس ازامتحان رقابتی،‌ استخدام گردیدند.

وی ازسپری شدن موفقانه امتحانات رقابتی دربرخی ازبخش های وزارت اطلاعات وفرهنگ یاد آوری نموده ،  اضافه کرد که  درمجموع روسای اطلاعات وفرهنگ 27  ولایت کشوربعد ازسپری نمودن امتحان رقابتی استخدام گردیده وبست های ریاست های ولایات سرپل، بدخشان، ارزگان، میمنه وغور دراعلان گذشته شده است.

حبیبی علاوه نمود: تطبیق برنامه اصلاحات اداری وخدمات ملکی، برای اصلاح اداره بوده وازهرگونه خلا ها، بیکاری های مخفی، سوی استفاده وکارگریزی ها جلوگیري مینمایید.

همچنان روند اصلاحات اداری مطابق  قانون کارکنان خدمات ملکی، عاری ازهر نوع تعصب وتبعیض صورت میگیرد وافراد به اساس لیاقت، اهلیت، استعداد وشایستگی، پس ازسپری نمودن امتحان رقابتی دربست ها استخدام میشوند.

حبیبی افزود که روند استخدام به اساس سیستم جدید رتب ومعاش دروزارت اطلاعات وفرهنگ درماه میزان سال 1390 آغازیافته ونظر به پلان منظورشده باید الی ربع اول سال 1392 به پایان برسد، ولی ما تلاش مینماییم که این روند الی اخیرسال جاری  به پایان برسد. همینگونه ازتلاش های ریاست منابع بشری بخاطر برگزاری امتحانات رقابتی بقیه بخش های وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزاطمینان داد وبرشفافیت این روند تاکید نمود.

کابل باختر 23اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطارامروزوسحرفردای کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 42\6 دقیقه شام ، سحر ساعت 44\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 37\6 دقیقه  شام ، سحر 35\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 34\6 دقیقه شام ، سحر 36\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 37\6 دقیقه  شام ، سحر39\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 41\6 دقیقه شام ، سحر39\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار38\6 دقیقه شام ، سحر40\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار40\6 دقیقه شام ، سحر42\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار44\6 دقیقه شام ، سحر42\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار38\6 دقیقه  شام ، سحر 43\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار41\6 دقیقه شام ، سحر43\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 42\6 دقیقه شام، سحر43\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار42\6 دقیقه شام ، سحر46\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 41 \6  دقیقه شام ، سحر45\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 42\6 دقیقه شام ، سحر 45\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار43\6 دقیقه شام ، سحر46\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 47\6 دقیقه شام ، سحر 47\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 41\6  دقیقه شام ، سحر 47 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار43\6 دقیقه شام ، سحر 46\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 44\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار47\6 دقیقه شام ، سحر 49\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر49\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 47\6 دقیقه  شام ، سحر 52\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار56\6 دقیقه  شام ، سحر55\3 سپیده دم .

قلات ، افطار50\6 دقیقه شام ، سحر 57\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر 59 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر 50\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر 4 سپیده دم .

چغچران ، افطار57\6 دقیقه شام ، سحر 4 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار7 شام ، سحر 4 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار55\6 دقیقه شام ، سحر3\4 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 59\6 دقیقه شام ، سحر 8\4 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 6\7 دقیقه شام ، سحر 8\4 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر 12\4 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر15\4 سپیده دم .

و زرنج ، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر 19\4 دقیقه سپیده دم .

کابل 22 اسد باختر

ازدوازدهم آگست روزجهانی جوانان با شعار" ساختن یک دنیای بهتروهمکاربا جوانان " امروزدرکابل تجلیل شد.

این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درتالاررادیوتلویزیون ملی راه اندازی شده بود.

ازدوازدهم آگست روزجهانی جوانان درحالی تجلیل می شود که جوانان افغان با چالش های زیادی دست وگریبان اند. فقر ، عدم دسترسی به کارو آموزش ، میزان روزافزون معتادان جوان ازچالش های فرا راه جوانان درافغانستان خوانده می شود ؛ کشوری که بیشترین درصدی جمعیت اش را جوانان تشکلیل می دهد.

درمراسم تجلیل ازروزجهانی جوانان درکابل مقامات عالی رتبه ی حکومتی ، اعضای پارلمان ، فرهنگیان ، اعضای جامعه ی مدنی وصد ها جوان ازسراسرافغانستان شرکت داشتند.

دوکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ  دراین مراسم  جوانان را شگوفه های فردای افغانستان خواند.

وزیراطلاعات وفرهنگ ازجوانان افغان که به گفته ی او علی الرغم تمام مشکلات وبدون هیچگونه امکاناتی هنوزهم به سوی ترقی وپیشرفت گام برمی دارند ، تمجید کرد.

دوکتوررهین با اشاره به جوانان افغان گفت: " نسلی که بین خون وخاکستربه دنیا آمد ، ملتی که هنوز هم محروم ازهمه ی مزایایی که جوانان دیگرجهان برخورداراند ، دل زده ازجهان بی عدالتی ها وجنگ ها وبدورازفضای زنده گی سازصلح درچنان شرایط به دنیا آمدند اما خوشبختانه درتمام عرصه ها درخشیده ودرگستره ی کاروهنرویاد گرفتن وآموزش قابل افتخاروقدراند."

وزیراطلاعات وفرهنگ به جوانان گفت که افغانستان باداشتن شما بدون شک آینده ی درخشان درپیش خواهد داشت.

اودرخشش ورزشکاران جوان افغان دربازی های المپیک را نشانه ای ازکارایی وعزم راسخ آنان درجهت ترقی وپیشرفت وافتخارآفرینی به افغانستان خواند ووعده داد که این وزارت تا حد توان تلاش خواهد کرد تا به رفع چالش ها دربرابرجوانان وترقی وپیشرفت شان بپردازد.

تیمورشاه اسحاق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به کارکرد های این اداره برای رسیده گی به چالش های جوانان پرداخت.

اوگفت: " موضوع گرامی داشت ازروزبین المللی جوانان امسال ، ساختن یک دنیای بهتروهمکاربا جوانان " برگزیده شده است واین مارا وا می دارد تا با جوانان همکاری نموده وفعالیت های مان را در جهت زنده گی بهتر برای آنان معطوف داریم."

معین وزارت اطلاعات وفرهنگ به برنامه های این وزارت برای آموزش سواد ، حرفه  و تکنالوجی نوین وجذب آنان درنهاد های تحصیلی ونیمه تحصیلی افغانستان پرداخت وگفت که آنان تاکنون ازطریق ایجاد مراکزآموزشی درسطح افغانستان هزاران جوان را تحت پوشش برنامه های شان قرارداده اند.

درین مراسم فوزیه کوفی ، نصرالله ستانکزی ، نقیب فایق وتنی چند درباره ی وضعیت جوانان ، راه های نجات آنان ازچالش های کنونی ونقش آنان درترقی وبهروزی افغانستان صحبت کردند.

عده ای ازجوانان نیزدراین مراسم به بررسی مشکلات شان ورسیده گی به آن پرداختند