خلیل مینوی : خبرگزاری باخترهمواره تجارب مسلکی خود را دراختیاردانش آموزان فاکولته ژورنالیزم قرارداده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر5 سنبله
شماری از دانش آموزان فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل امروز دوره کارآموزی را درآژانس باختربه پایان رسانیدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این دانش آموزان بیشترازیک سال دوره کارآموزی را دربخش های مختلف آژانس باخترسپری کردند.
بربنیاد توافق که میان فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل و آژانس باختروجود دارد ، سالانه شماری از دانش آموزان فاکولته ژورنالیزم به خاطرکارآموزی به این خبرگزاری معرفی میشوند.
درمحفلی که به مناسبت پایان دورۀ کارآموزی این دانش آموزان برگزارشد، خلیل مینوی رییس آژانس باخترگفت که  خبرگزاری باختربه عنوان خانه ژورنالیستان کشورپیوسته کوشیده است تا تجارب مسلکی خود را دراختیاردانش آموزان فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل قراردهد.
سپس شاه پوراحمد یک تن از کارآموزان گفت : " این دوره برای ما نهایت آموزنده بود "  اوخواهان ادامه برگزاری چنین برنامه ها شد.
دراین مراسم ، تحسین نامه های آژانس باختربرای کارآموزان توسط هیئت رهبری این خبرگزاری داده شد. احمدضیا احمدی

back to top