حسینه صافی : دسترسی به اطلاعات حق مردم و رسانه ها است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر۳ سرطان
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با معاون و برخی از اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات دیدار کرد .
به گزارش خبرنگارآژنس باختر، دراین دیدار نجیبه مرام معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات دررابطه به وظایف ، صلاحیت ها و فعالیت های  آن کمیسیون معلومات داد و پیشنهاد کرد که یک دفتر آن کمیسیون دروزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد شود .
بعد حسینه صافی خاطرنشان کرد که یک دفتر با تشکیل آن برای دسترسی به اطلاعات در وزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد شده است که درآینده نزدیک به فعالیت آغاز خواهد کرد .
وی افزود که اندکی مشکلات درراستای دسترسی به اطلاعات وجود دارد که در هماهنگی با کمیسیون دسترسی به اطلاعات درزمینه رفع آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
همچنان سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که یکی از وظایف این وزارت رسانیدن اطلاعات به وقت و زمان آن به رسانه ها و مردم  می باشد که به همین منظور کمیته یی موظف شده است تا  ویب سایتی را فعال کند و ازطریق آن تمام فعالیت ها و کارکرد های وزارت اطلاعات وفرهنگ را به دسترس مردم و رسانه ها قراردهد.   ذبیح الله علم

back to top