متخصصان : معدن مس عینک اززیرزمین استخراج شود و تمام آثارتاریخی درآن ساحه حفظ شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر23 سرطان
گزارش نتایج کار سمپوزیم بین المللی حفظ ساحات باستانی وانکشاف معدن مس عینک، امروز آماده ارائه به رییس جمهورکشورشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درکار امروز سمپوزیم بین المللی حفظ ساحات باستانی وانکشاف معدن مس عینک، متخصصان خارجی بخش های باستان شناسی و معادن ، گزینه ها و طرح های متخصصان باستانشناسی و معادن  وزارت های اطلاعات وفرهنگ و معادن و پترولیم را به بحث و ارزیابی گرفتند .
درنتیجه متخصصان درحضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ونرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ، پشنهاد کردند که معدن مس عینک به شیوه زیرزمینی استخراج شود و آثارباستانی ساحه عینک درهمان محل حفظ شود .
آنان دررابطه به نتایج کار دو روزه سمپوزیم معلومات دادند و این شیوه را به نفع افغانستان دانستند و خاطرنشان کردند که تصمیم گیری نهایی دردست دولت افغانستان است .
همینگونه دراین سمپوزیم درحالیکه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ و انجنیر محمد یوسف پشتون مشاور ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، سرپرست وزیران اطلاعات وفرهنگ و معادن و پترولیم ، از متخصصان داخلی و خارجی که دردو روز کار سمپوزیم کوشیدند و نتایج بهتر و تخصصی پیشنهاد کردند، تشکرکردند.
آنان آثارتاریخی و معدن مس عینک را سرمایه های ملی دانستند و تاکید کردند که هم آثار تاریخی که نشاندهندۀ هویت و اعتبارکشور است باید حفظ شود و هم معدن مس که سرمایه ملی است باید استخراج شود و پیشنهاد متخصصان را نیز ارزشمند دانستند.
همچنان سرپرست وزیران اطلاعات و فرهنگ ومعادن و پترولیم خاطرنشان کردند که گزارش نتایج کار این سمپوزیم، پیشنهاد متخصصان خارجی و گزینه ها و طرح های این وزارت ها را  فردا به محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور به خاطرتایید و فیصله نهایی ، ارائه خواهند کرد. احمدضیا احمدی

back to top