مسابقه بین المللی عکس برداری برگزار می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۲۴میزان/ باختر
سازمان یونسکو مسابقه بین المللی عکس برداری زیرنام چشم جوانان به راه ابریشم را برگزار می کند.
به گزارش آژانس باختر، این رقابت بین المللی درچوکات برنامه راه ابریشم برنامه جوانان یونسکو و دهه بین المللی دوستی مجدد فرهنگ ها ۲۰۱۳ -۲۰۲۲ درنوزدهم سپتمبر ۲۰۱۹ برگزار وتا ۶ جنوری ۲۰۲۰ ادامه می یابد .
این رقابت درحالی برگزارمی شود که هنرهای تصویری به خصوص هنر عکس برداری درحال رشد است و جوانان منحیث ابزار قوی برای ارتباط ازآن استفاده می کنند.
گردانندگان این برنامه باور دارندکه مسابقه عکس برداری راه ابریشم فرصت خوبی برای جوانانی است که دراین مناطق زندگی می کنند و برای درک و فهم بیشتر میراث های فرهنگی آن، یافته های خود را شریک می کنند.
این رقابت در دودسته سنی برگزار می شود دسته اول شامل جوانان ۱۴ تا ۱۷ سال می شود و دسته دوم جوانانی اند که از ۱۸ تا ۲۵ سال عمر دارند.
برای سه تن از برندگان این رقابت که شامل هردودسته سنی است جایزه داده می شود.
برای برنده جایزه اول یک کمره عکس برداری حرفه یی اهدا می شود و برنده دوم کمره عکس برداری نیمه حرفه یی خواهدگرفت و برای برنده سوم کمره مدل معیاری دیجیتل اهدا می شود و نیز مصارف برندگان پرداخته خواهد شد .
برندگانی که زیر۱۷ سال عمر دارند با یک تن از اعضای خانواده خود درمراسم اهدای جوایز اشتراک خواهندکرد. ختم/ نالان

back to top