حامد کرزی از افزایش تهدید علیه رسانه ها نگرانی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 17 عقرب / باختر 
حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان نگرانی عمیقش را در برابر تهدیدهای رو به افزایش که متوجه آزادی بیان واهل مطبوعات ورسانه های کشور شده ، است براز کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی رییس جمهوری پیشین به آژانس باختر، حامد کرزی با اشاره به حمله های مسلحانهٔ اخیرعلیه تحلیلگران مسایل سیاسی و
سایر مواردی که نمایانگر خفقان آزادی بیان و اختناق در کشور است گفت: ‌
آزادی بیان و توجه به مصؤنیت مردم در امر استفاده از این حق اساسی، یکی
از دست آوردهای بنیادین افغانستان در سالیان پسین بوده است و حمله به شهروندانی که از حقوق شان استفاده می کنند، تهدید بسیار جدی در برابر آزادی مردم است.
وی افزود:‌
”مردم افغانستان تحت هر شرایطی از حقوق و آزادی های شان دفاع می کنند و خواهان تعمیق و گسترش آن ها می باشند.“
رئیس جمهور پیشین علاوه کرد:
”حراست از آزادی بیان و تأمین امنیت جان شهروندان از وظایف اصلی نهادهای امنیتی کشور است. مردم افغانستان حق دارند تا صدای اعتراض شان را در
برابر قانون شکنی و بی عدالتی و همچنان برای تأمین صلح پایدار در کشور که
مسئاله حیاتی برای مردم افغانستان است بلند کنند.“ احمد ضیا احمدی

back to top