هفته قانون اساسی دروزارت اطلاعات وفرهنگ تجلیل شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/19جدی/باختر
رهبری وکارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدریک محفلی ازهفته قانون اساسی دراین وزارت تجلیل کردند.
به گزارش آژانس باختر، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : درقانون اساسی کشور به هربخش زندگی اجتماعی توجه صورت گرفته است اما متاسفانه درحال حاضردرشرایطی قرارداریم که هنوزهم دربرخی موارد ازتفنگ و زور استفاده می شود و قانون  وارزش آن زیرپای می شود.
وی اضافه کرد که درشرایط کنونی به تطبیق قانون توجه شود نه به تعدیل آن .
عبدالروف هروی عضوکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی روی جایگاه و ارزش قانون اساسی صحبت کرد وگفت که  تاریخچه پیدایش قانون درازمدت است یعنی ازابتدای پیدایش بشریت تاکنون قانون سیرتکاملی خود را پیموده است و تمام عرصه های زندگی مردم را احتوا کرده است .
موصوف افزود: درافغانستان نیز قانون اساسی برای اولین با درزمان حکومت شاه امان الله خان به شکل نظام نامه به تصویب رسید و یک سال بعد به شکل پیشترفته ترنظربه تقاضای زمان تکمیل شد.
دلاورنذیرزوی مشاورحقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز صحبت کرد وگفت که ماده های 16،9و 34 قانون اساسی که اجراات آن مربوط به وزارت اطلاعات وفرهنگ می شود به گونه درست تطبیق شده است .
وی همچنان پیشنهاد کرد که قانون اساسی درکشورباید شامل نصاب معارف شود.
وی همچنان افزود که به جای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ، شورای عالی قانون اساسی ویک محکمه قانون اساسی ایجاد شود واین شورا یا محکمه صلاحیت های اجرایی داشته باشد .
وی تاکید کرد آنانیکه ازقانون تمرد می کنند مجازات شوند.فهیم

 

Last modified on ??????? ، 19 ??? 1398 ، 10:25
back to top