گزارش کار کمیسیون بررسی آثار گنجینه های افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۱۳حمل/ باختر
یقینآ هموطنان عزیز آگاهی دارند که نمایشگاه گنجینه های افغانستان اخیرا از شهر هانگ کانگ چین برگردانده شد و کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف دولتی و کمیتۀ تدویر نمایشگاه به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات وفرهنگ و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری موظف به بررسی و جابجایی این آثار شده است.
کمیسون قبل از رسیدن آثار نمایشگاه به افغانستان جلسات متعدد آمادگی برای تسلیمی وجابه جایی آثار دایرکرد آثار نمایشگاه روز دوشنبه 4 حمل سال 1399 به میدان هوایی کابل رسید.
به همان روز بدون فوت وقت آثار مطابق فیصله کمیسیون به دو محل انتقال داده شد٬ یک تعداد از صندوق های آثار به ذخیره گاه افغانستان بانک در ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده شد، که در آغاز تدوین نمایشگاه یکعده آثار از همان ذخیره گاه د افغانستان بانک برای نمایشگاه انتخاب شده بود. تعداد دیگر صندوق های آثار به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شد که در وقت تدوین نمایشگاه از جمله آثار موزیم ملی انتخاب شده بود٬ این اجراات به منظور مصوونیت مطمین در همان روز اول که آثار به میدان هوایی کابل رسید٬ انجام شد.
سه شنبه کمیسیون در موزیم ملی جلسه برگزار کرد و شیوه کاری و نظام کاری خویش را مطرح و تصویب کرد، علاوتآ متن اعلامیه آگاهی به هموطنان از جانب وزارت اطلاعات وفرهنگ را نهایی کرد، که بعد به نشر سپرده شد.
چهارشنبه 6 حمل 1399 تا یکشنبه 10 حمل 1399 تحت نظر کمیسیون موظف آثار رسیده به موزیم ملی یکایک مطابق اصول موزیم داری و اصول کمیته نمایشگاه٬ آثار شناسایی، راجستر و در جاهای مشخص آن جابه جا٬ شد.
کمیسیون بعد از دوشنبه با وصف حالت اضطرار ناشی ویروس کرونا در کابل در تنظیم فعالیت مربوط به آثار تسلیم شده به ذخیره گاه د افغانستان بانک مصروف است٬ مکتوب های رسمی را به آن اداره ارسال کرده است تا درزود ترین فرصت ممکن آثار باقی مانده را نیز شناسایی، راجستر و در مکان های مناسب ذخیره گاه د افغانستان بانک جابه جا٬ کند.
قابل ذکر می دانیم که آثار این نمایشگاه از آغاز تا آخرین نمایش آن که درهانگ کانگ چین بود٬ به منظور معرفی تاریخ و فرهنگ غنی کشور ما به نمایش گذاشته شد و هر قرارداد که در این مورد صورت گرفت تنها و تنها برای نمایش این آثار در موزیم معین بود. هیچ موزیمی غیر از نمایش و حفاظت آثار در زمانی که در آن جا به نمایش گذاشته شده بود٬ متعهد به حفاظت این آثار در دراز مدت نشده بود٬ البته مطابق به قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشور ما وپروتوکول این نمایشگاه قرارداد با هر موزیم باید از جانب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  تصویب می شد٬ قابل یادآوری است٬ برای هر نمایش این آثار در موزیم ها مصوبه های کابینه موجود است. در آخرین فیصله پیرامون آثار نمایشگاه، درسال 1398 یادداشت شده است در صورتی که دیگر کدام کشور متقاضی برای نمایش این آثار موجود نباشد، نمایشگاه دوباره به کشور برگردانده شود، که به اساس همین فیصله کابینه بعد از آن که هیچ کشور متقاضی حاضر نشد که این آثار را به نمایش بگذارد و درعین حال به نسبت شیوع مرض کرونا در شهر هانگ کانگ و بستن موزیم ها توسط دولت هانگ کانگ٬ این آثار به کشور برگردانده شد.
آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود تنها بخش کوچکی از آثاری است که موزیم ملی افغانستان در کلکسیون های خویش دارد. به خصوص آثار طلایی این نمایشگاه که بیشتر از ساحه باستانی طلا تپه است، تنها 111 قلم آن شامل در این نمایشگاه بود٬ در حالی که از ساحه باستانی طلا تپه 21618 پارچه آثار پیدا شده بود که اکنون در ذخیره دافغانستان بانک محفوظ است. به همین طور تنها آثار بگرام در این نمایشگاه تنها 87 قلم بود در حالی که کلکسیون آثار بگرام بسیار غنی است. آثار طلایی تپه فلول تنها 3 قلم آن در این نمایشگاه به نمایش بود و آثار آی خانم تنها 31 قلم. آمار فوق نشان دهنده آن است که آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه گنجینه های افغانستان یک بخش بسیار کوچکی از کلکسیون های غنی موزیم ملی افغانستان است که در ذخیره گاه های مصوون حفاظت می شود.
یک عده از هموطنان با انتقاد از برگرداندن آثار این نمایشگاه خواهان حفاظت این  آثار در خارج از کشور ابراز رای کرده اند. با در نظرداشت مقررات کنواسنیون 1954 لاهه که در خصوص حفاظت از میراث های فرهنگی در هنگام مخاصمات است اگر برای آثار موزیم ملی افغانستان پناهگاه های امن در داخل و یا خارج از کشور ساخته شود، این موزیم از آن حمایت می کند. ملت های بزرگ از آثار تاریخی و فرهنگی خویش که هویت آن ملت ها است با تمام قوت حفاظت می کند و مسوولان این بخش را حمایت می کنند. حفاظت آثار موزیم های لور در فرانسه و آرمیتاژ در روسیه در هنگام جنگ دوم جهانی از مثال های حفاظت آثار این موزیم ها توسط مردم آن کشور ها است و توقع موزیم ملی افغانستان همچنان از مردم با شهامت افغانستان این است که در همه حالات این موزیم را یاری رسانند، تا مسوولان موزیم ملی در حفاظت آثار ملی کوشاتر باشند.
میراث های فرهنگی افغانستان هویت ما است باید در حفاظت از آن  همه دست به دست هم دهیم. ن. ج

 

Last modified on ??????? ، 14 ??? 1399 ، 11:39
back to top