وزیراطلاعات وفرهنگ وضعیت آبده های تاریخی قندهاررا ازنزدیک بررسی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

قندهار6 جدی باختر
وزیراطلاعات وفرهنگ درسفربه ولایت قندهارضمن دیداربا مقامات محلی وضعیت آبده های تاریخی آن ولایت را ازنزدیک بررسی کرد.
به گزارش آژانس باختر، دکتورسید مخدوم رهین درین سفرابتدا درحالیکه توریالی ویسا والی قندهار نیزبا وی همراه بود ازخرقه  شریف ومقبره  احمد شاه بابا ديدن كرد.
وزیراطلاعات وفرهنگ پس ازبررسی وضعیت ساختمان این دوآبده گفت که به زودی کارکنان فنی را برای بررسی راه های ترمیم خرقه  شریف ومقبره احمد شاه بابا به قندهارمی فرستد.
دکتوررهین سپس ازهفتاد ودو جلد کتابی که گفته می شود درزمینه های مختلف درطی سال جاری توسط ریاست اطلاعات وفرهنگ ووالی قندهارچاپ شده دیدن کرد.
والی قندهارضمن توضیح دستاورد های فرهنگی ونشراتی این ولایت به دکتوررهین گفت که حالا روزنامه  طلوع افغان با مطالب متنوع و به صورت رنگه چاپ می شود وتلویزیون ملی نیزبا ارایه  برنامه های جالب ودیدنی ازساعت نه صبح تایازده  شب نشرات دارد.
سپس وزیراطلاعات وفرهنگ از موزیم ، کتابخانه ، مطبعه  دولتی ونمایشگاه آثارریاست اطلاعات وفرهنگ قندهاردیدارکرد واز تلاش های مقامات محلی درراستای ساخت این تاسیسات قدردانی نمود.
وزير اطلاعات و فرهنگ به خاطر همكاري تاجران ملي ولايت قندهار در امر پيشرفت فرهنگ در آن ولايت از ايشان اظهار سپاسگزاري كرده ، اظهار اميدواري كرد تا تاجران ملي در همه ولايات كشور مخصوصاُ ولاياتي كه احتياج بيشتر دارند در زمينه رشد فرهنگ همكاري كنند.
دکتوررهین همچنان به شهرکهنه وتاریخی قندهاررفت وازآبده های تاریخی این شهرازنزدیک دیدن کرد.
یکی ازآبده هایی که دکتوررهین ازآن دیدارکرد ، قصرنارنج بود که گفته می شود تاريخ كهن دارد و از يادگار هاي مهم عصر غزنوي بوده است و متاسفانه بخش هاي زمين آن بصورت غير قانوني غصب شده است .
درحال حاضرگذشت زمان این بنای تاریخی را به یک مخروبه تبدیل کرده است.
وزیراطلاعات وفرهنگ پس ازدیدارازبخش های اين ويرانه تاريخي ودیگر بناهای تاریخی قندهارگفت که به زودی هیاتی را برای بررسی ترميم این بنا ها به قندهارمی فرستد.
اوابرازامید واری کرد تا ازراه دریافت کمک های جامعه  جهانی این آبده های تاریخی را که معرف هویت وتاریخ پربار وکهن افغانستان است بازسازی کند وازنابودی شان جلوگیری نماید.
گزارش ها حاکیست که درحال حاضربرخی ها ازخشت وخاک قصرنارنج استفاده می کنند . دکتوررهین ضمن ابرازنگرانی دراین باره ازمقامات محلی خواست تا درحفظ ابده های تاریخی قندهارتلاش کنند.
اوازمردم قندهارنیزدرخواست کرد تا درزمینه  نگهداشت گنجینه های تاریخی شان گام های بیشتربردارند.
عصرديروزهمچنان دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ دریک نشست خبری شرکت کرد وپاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.
دکتوررهین دراین نشست دستاورد های مقامات محلی را درزمینه کثرت رسانه ای وآزادی بیان ارزنده خواند واما ازوضعیت آبده های تاریخی این ولایت ابرازنگرانی کرد.
دکتوررهین به مردم قندهاروعده سپرد که با دریافت کمک های جهانی درراستای احیا وبازسازی آبده های تاریخی قندهاربا حفظ اصالت تاریخی ومعماری آن اقدام خواهد کرد.
به موجب يك خبر ديگر، وزير اطلاعات و فرهنگ از تاسيسات راديو تلويزيون ، آژانس باختر و كتابخانه راديو تلويزيون ديدار كرده از فعاليت هاي آنان اظهار رضايت و سپاس كرد.
وزير اطلاعات و فرهنگ عصر امروز به زيارت روحاني بزرك باباي ولي رفته و بناي اين زيارت را بررسي كرد.
 

back to top