جنازه عزیزغزنوی آوازخوان سابقه دارکشور، بخاک سپرده شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل باختر8 جدی

جنازه عزیز غزنوی آوازخوان سابقه دار کشور امروزدرحضیره (شهید عرب ) درمنطقه پل سوخته شهرکابل به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، عزیزغزنوی آوازخوان سابقه داررادیو و تلویزیون ملی افغانستان که شصت سه سال عمرداشت شب گذشته درکابل وفات کرد .

درمراسم به خاک سپاری جنازه مرحومی که برخی از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از هنرمندان واقارب وی اشتراک نموده بودند، پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ توسط جلال نورانی مشاورآن وزارت خوانده  شد که درپیام گفته شده : در یک سال وچند ماه اخیرکه سپری شد، درکنار اخبار مسرت بارو موفقیت های که داشتیم ، جامعه فرهنگی وهنری کشورما را خبرهای غم انگیزی نیز تکان داد.

ما مطبوعاتی گرانقدرمحمود حبیبی، شاه زمان وریح، احسان اتیل هنرمند محبوب تیاتر، ظاهرهویدا ، استاد هم آهنگ آوازخوان شناخته شده و شاعرگرانقدر هاتف را از دست دادیم .

درپیام گفته شده : ما امروز شاهد بخاک سپاری بلبل خوش صدای غزنه باستان، عزیز غزنوی هستیم ، این مرد هنرمند وخدا جوی، سالهای درازی، گل سرسبد محافل خوشی مردم ما وهنرمندان بزرگ جامعه فرهنگی ما که درپشت  مایکروفون رادیو، دربرابر کمره تلویزیون و درخانقا ه ها جایگاه بلند داشت ، اکنون ما را ترک گفته وبه تعالله پیوسته است ، اما جایش دردل های ما ویادش درخاطره های ما همیشه باقی خواهد بود.

همچنان درپیام وزیراطلاعات وفرهنگ، ضمن تاثروتاسف بخاطر مرگ عزیز غزنوی،  مراتب تسلیت وهمدردی برای بازمانده گان مرحوی نیزابراز گرديد.

دراین مراسم زرین انحوررییس عمومی رادیوو تلویزون ملی درصحبتی ضمن ابراز تاثر بخاطر مرگ این هنرمند شناخته شده، گفت عزیز غزنوی یکی از هنرمندان محبوب وسابقه دارکشوربود که درشرایط دشواربه هنرموسیقی ادامه داده وخدماتی را درعرصه این هنرانجام داده است.

وی اضافه کرد که ازاین هنرمند محبوب درآرشیف رادیو افغانستان وآرشیف تلویزیون ملی آهنگ های بجا ماند است که نه تنها برای رادیو وتلویزیون ملی بلکه برای تمام مردم افغانستان یک گنجینه هنری به شمارمیرود .

دراین مراسم حیات گردیزی رییس اتحادیه هنرمندان افغانستان نیز صحبت نموده وبه نماینده گی از آن اتحادیه مراتب تسلیت وهمدردی خود را به  بازمانده گان مرحومی ابرازکرد.

دراخیر این مراسم محمد قاسم زرین خیل رامشگر آمرتولید موسیقی رادیووتلویزیون ملی، زنده گی نامه عزیز غزنوی را قرائت کرده گفت که عزیزغزنوی دریک خانواده روشنفکر درشهرغزنی تولد شده وبعد ازفراغت ازلیسه حبیبیه به حیث پرودیسر موسیقی دراداره نشرات رادیو افغانستان ، مدیرعمومی موسیقی رادیو ، مدیرعمومی موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان ، رییس تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی و درنهایت به حیث مدیر تطبیق موسیقی رادیو ایفای وظیفه نمود.

همینگونه دراین مراسم حیات الله پسرمرحوم غزنوی صحبت نمود ازاشتراک وغم شریکی مسوولان وزارت اطلاعات وفرهنگ، رادیو تلویزیون ملی ،هنرمندان وسایردوستان، قدردانی نمود.

گفتنی است که مراسم فاتحه خوانی عزیزغزنوی برای فردا درمسجد کویتی ها، واقع گولایی حصه اول خیرخانه، ازساعت یک ونیم الی سه ونیم بعد ازظهراز طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانواده مرحومی گرفته میشود. 

back to top