ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات وفرهنگ موردبحث قرارگرفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 23 سرطان باختر/
محمد طاهر زهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ واحمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی امروزروی ساختارتشکیلاتی وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کردند.
هردوجانب درخصوص ایجاد اصلاحات درهمه بخش های ماموریت آن وزارت تاکید کردند.
حفاظت ومراقبت آثارومیراث های فرهنگی به گونۀ بهتر،رشد وتقویت صنعت گرځندوی، تقویت آزادی بیان ونهاد های رسانه یی ازنتایج اصلاحات دروزارت اطلاعات وفرهنگ خواهد بود.
درمرحله نخست (اصلاحات کوتاه مدت)، اصلاحات نحستین به وجود می آیدو درمرحلۀ دوم(اصلاحات درازمدت ) که مطابق با وظایف این وزارت، تنظیم می شود.

back to top