تجلیل ازنود ویکمین سالروزتاسیس نشریه اتحاد در بغلان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

پلخمری 11 حوت باختر

ازنود ویکمین سالروزتاسیس نشریه اتحاد درولایت بغلان تجلیل شد.

دراین مراسم برخی مقامات محلی ، اعضای پارلمان ، فرهنگیان وروزنامه نگاران شرکت داشتند.

شکریه اصیل رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان دراین مراسم جایگاه رسانه ها درمیان جامعه را ویژه خواند و ازنظام وفضای کنونی به عنوان بستر خوب انکشاف مطبوعات وآزادی بیان درکشوریاد کرد.

رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان ، کارکرد رسانه های محلی دراین ولایت را درراستای بازتاب حقایق ونهادینه سازی دیموکراسی وآزادی بیان ارزنده دانست.

درین مراسم برخی ازمقامات محلی وفرهنگیان نیزدرمورد نقش رسانه ها دربازسازی وانکشاف واصلاح جامعه صحبت کردند.

نشریه اتحاد درسال 1300 به نام نشریه اصلاح درولایت تخاربه مدیریت مولوی محمد بشیربه نشرات آغازکرد. این نشریه سپس به الحبیب تغیيرنام داد وسرانجام به نام نشریه اتحاد شد.

سید عبدالله سادات مدیرمسوول نشریه اتحاد به آژانس باخترگفت که این رسانه هفته  یک باربه تیراژپنجصد شماره با موضوعات فرهنگی ، تعلیمی ، تفریحی ، معلوماتی وخبری درچارچوب ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان نشرات دارد.

دراخیرمراسم تجلیل ازنود ویکمین سالروزتاسیس نشریه ی اتحاد ، برای ده پیش کسوت عرصه ی فرهنگ ومطبوعات دربغلان ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ تقدیرنامه داده شد.

به اساس ارقام ارایه شده درحال حاضر درولایت بغلان بیست رسانه ی تصویری، صوتی وچاپی فعالیت دارد. 

back to top