کمیسیون بهبود برنامه ها و تجهیز رادیو تلویزیون جلسه کرد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل 20 حوت باختر
بریاست دکتور سید  مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  کمیسیونی بهبود برنامه ها و تجهیز رادیو تلویزیون  ملی جلسه کرد.
به گزارش آژانس  باختر، در آغاز جلسه گزارش کاری دوماهه کمیسیون ارایه  شد.
این کمیسیون درمرحله  اول کاری آسیب شناسی کرده و ضعیت تلویزیون را از دید گان  روسا بررسی کمبود وکاستی هارا مشخص ساخته است.
در گزارش مرحله د وم کار کمیسیون به کار مندان پایان توجه  گردیده و در مصاحبه نکات قوی وضعیت کار مشخص شده است.
کمیسیون با درنظرداشت نظرات ارایه  شده طرح سه مرحله ای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را آماده کرده ، بر مبنای این  طرح به گزینش افراد خلاق و کارآزموده به خاطر کیفیت بهتر نشرات تاکید کرده  و تجهیز وسایل تخنیکی را منوط به بودجه سال مالی 1391 دانسته است.
کمبود وسایل ترانسپورتی، عدم توجه به مکافات و مجازات پائین بودن سطح مسوولیت پذیری وعدم تعادل درنشرات به دوزبان ملی از جلمه موا ردی  دیگر بودند که درطرح سه مرحله یی بالای آن دقت  صورت گرفته است .
در اخیر دکتور سید مخدوم رهین از تمرکز فکری وتلاش اعضای کمیسیون  امتنان نموده تاکید کرد برای تطبیق برنامه ها به ادارات ذیربط نیز تماس گرفته شود.
این کمیسیون دوماه قبل از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد  گردیده است.

back to top